Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0013-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/011
Наименование: Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра Път VRC 1143 – /III-103/
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предложения проект е подобряване на достъпността в целевия район /община Мездра/ чрез реконструкция на местен път IV - 10328 от четвъртокласната /общинска/ пътна мрежа, като основна предпоставка за насърчаване на социално-икономическото развитие и намаляване изолираността на селата в агломерационния ареал.
Дейности: Сформиране екип по проекта
Информация и публичност
Подготовка на тръжната документация и провеждане на предвидените по ЗОП процедури за избор на изпълнител на СМР
Подготовка на тръжната документация и провеждане на предвидените по ЗОП и НВМОП процедури за избор фирма, осъществяваща независим строителен надзор
Изпълнение на строителните дейности
Провеждане на ежемесечни срещи на екипа
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 142 761 BGN
Общ бюджет: 2 357 911 BGN
БФП: 2 357 911 BGN
Общо изплатени средства: 2 357 911 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 357 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 362 661 BGN
2010 0 BGN
2011 - 4 750 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 357 911 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 004 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 008 262 BGN
2010 0 BGN
2011 - 4 038 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 004 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 353 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 354 399 BGN
2010 0 BGN
2011 - 713 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
353 687 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз