Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0009-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/008
Наименование: “Рехабилитация на път IV -10903 Мелник-Кърланово-Рожен от км.0+000 до км.6+000”
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване на достъпността между периферията и центъра на Санданския агломерационен ареал - от една страна в посока от развитите туристически потоци на административния център към туристическите обекти и районите с потенциал за развитие на туризма, и от друга на местните жители, работещи и употребяващи услуги в град Сандански, както и за цялостното, икономическо и социално развитие, намаляващо съществуващите диспропорции.
Дейности: Избор на изпълнител за реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа първи етап”
Избор на изпълнител за реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа първи етап”
Официално представяне на проекта пред широката общественост и пред средствата за масово осведомяване
Организиране на официално събитие – първа копка по проекта
Строителни дейности
Строителен надзор
Авторски надзор
Наблюдение и отчитане на напредъка по проекта
Наблюдение от страна на РИОСВ – Благоевград с оглед близостта на рехабилитирания път до зоните по Натура-2000
Предоставяне на междинен отчет по проекта в управляващия орган за отчитане на първите 12 месеца по проекта
Приемане на обекта от държавна приемателна комисия
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МЕЛНИК
Т 7 консулт
ЦВЕТАНКА КИРМИНА - АЛЕКС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 996 482 BGN
Общ бюджет: 4 942 203 BGN
БФП: 4 942 203 BGN
Общо изплатени средства: 4 942 203 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 942 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 502 205 BGN
2010 2 439 998 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 942 203 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 200 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 126 874 BGN
2010 2 073 998 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 200 872 BGN
В т.ч. Национално финансиране 741 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 375 331 BGN
2010 366 000 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
741 330 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз