Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0007-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/003-03
Наименование: Рехабилитация и реконструкция на Път № SHU2113 / III-701, Хърсово – Нови Пазар / Стоян Михайловски – Преселка / II-27 /, участък от км. 0+000 до км. 9+155
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: Подобряване на достъпността на слаборазвитите територии в североизточната част на Община Нови Пазар, насърчаване на взаимосвързаността и сближаването и подобряване на условията за живот и работа чрез реконструкция и рехабилитация на Път № SHU2113 / III-701, Хърсово – Нови Пазар / Стоян Михайловски – Преселка / II-27 /, участък от км. 0+000 до км. 9+155
Дейности: Подготовка за провеждане на тръжни процедури
Проектиране
Строителство
Надзор и контрол в строителството
Финансов контрол
Отчитане хода на проекта
Управление на проекта
Дейности за публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 994 059 BGN
Общ бюджет: 4 474 947 BGN
БФП: 4 474 947 BGN
Общо изплатени средства: 4 485 758 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 474 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 499 406 BGN
2010 4 471 462 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 485 110 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 485 758 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 803 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 424 495 BGN
2010 3 800 743 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 412 343 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 812 895 BGN
В т.ч. Национално финансиране 671 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 74 911 BGN
2010 670 719 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 72 766 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
672 864 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз