Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0011-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/014
Наименование: Реконструкция и обновяване на Художествена галерия «Професор Илия Петров» и къща-музей «Анани Явашов» в град Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво градско развитие
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за осигуряване на рентабилна и обновена общинска културна инфраструктура в град Разград чрез ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност, като в резултат на това гарантира повишено качество на живот, културна и социална интеграция на местното население, включително на групите в неравностойно положение.
Дейности: 1. (Сформиране на екип по проекта за организиране, управление и изпълнение на предвидените дейности)
2. (Осъществяване на отчетност по проекта, мониторинг и контрол на възложените дейности на изпълнители)
3. (Осигуряване на информация и публичност на проекта)
4. (Организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени порчъки)
5. (Реконструкция, изграждане на достъпна архитектурна среда и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Художествена галерия „Проф.Илия Петров”-гр.Разград)
6. (Ремонт и обновяване, изграждане на достъпна архитектурна среда и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сграда на Регионален исторически музей – къща-музей „Анани Явашов”)
7. (Въвеждане в експлоатация на обновените и модернизирани културни институции)
8. (Закупуване и доставка на специализирано оборудване за качествено предоставяне на културни услуги в Художествена галерия „Проф.Илия Петров” и къща-музей «Анани Явашов» - една от сградите на Регионален исторически музей гр.Разград)
9. (Изготвяне на средносрочен 5-годишен план за действие за продължаване на проектните дейности със собствени ресурси)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 527 267 BGN
Общ бюджет: 2 434 354 BGN
БФП: 2 434 354 BGN
Общо изплатени средства: 2 434 354 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 434 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 924 173 BGN
2011 1 510 182 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 434 354 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 069 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 785 547 BGN
2011 1 283 654 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 069 201 BGN
В т.ч. Национално финансиране 365 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 138 626 BGN
2011 226 527 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
365 153 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Увеличение на броя на посетиелите в ХГ „Проф.И.Петров” и Регионален исторически музей в резултат на обновената ифраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз