Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0016-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/013
Наименование: Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за интегрирано подобряване на общинската културна инфраструктура в община Попово чрез ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност, като в резултат на това се гарантира качествена жизнена среда, равен достъп и социално включване на населението от малцинствените групи в градския ареал.
Дейности: Сформиране на екип по проекта за организиране, управление и изпълнение на предвидените дейности
Действия, свързани с визуализация и публичност, информиране на целевите групи и обществеността
Осъществяване на отчетност по проекта, мониторинг и контрол на възложените дейности на изпълнители
Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедурите и възлагане на договори на изпълнители
Извършване на одити за енергопотребление на НЧ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Попово, Народно читалище "Просвета" с.Водица, НЧ ”Иван Иванов” с.Медовина и НЧ “Съединение” с.Садина
Изготвяне на работни инвестиционни проекти
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, Лот № А-1 Народно читалище Св.Св.Кирил и Методий” гр.Попово
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, Лот № А-2 Общински Дом на културата гр.Попово
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, Лот № А-3 Читалище кв.Невски, гр.Попово
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, Лот № В-1 Народно читалище „Иван Братанов” с.Кардам
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, Лот № В-2 Народно читалище „Иван Иванов” с.Медовина
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, Лот № В-4 Народно читалище „Съединение” с.Садина
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, Лот № В-4 Народно читалище „Съединение” с.Садина
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, Лот № В-6 Народно читалище „Светлина” с.Марчино
Доставка на оборудване за създаване на оптимални условия за пълноценното функциониране на културните институции
Изготвяне на средносрочна инвестиционна програма за продължаване на проектните дейности със собствени ресурси
Въвеждане в експлоатация на обновените и модернизирани културни институции
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 077 176 BGN
Общ бюджет: 4 712 146 BGN
БФП: 4 712 146 BGN
Общо изплатени средства: 3 504 355 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 712 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 597 151 BGN
2010 1 448 241 BGN
2011 1 458 963 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 504 355 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 005 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 507 579 BGN
2010 1 231 005 BGN
2011 1 240 119 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 978 702 BGN
В т.ч. Национално финансиране 706 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 89 573 BGN
2010 217 236 BGN
2011 218 844 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
525 653 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура в сферата на културата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз