Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0010-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/008
Наименование: „Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе”
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията за отглеждане и възпитание на деца на възраст от 0 до 3 години на територията на Община Русе и повишаване качеството на предлаганата социална услуга, чрез рехабилитация, рекоснтрукция и модернизация на параметрите на физическата и социална среда в 10 детски ясли, съобразено със сегашните и перспективни нужди на общината.
Дейности: Формиране на екип на проекта
Извършване на входно замерване от органите на Районна инспекция по контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ за всеки обект
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на работни инвестиционни проекти
Дейност 4 : Изготвяне на работни инвестиционни проекти
Извършване на оценка за съответствие на проектите
Дейност 6: Издаване на Разрешение за строеж
Дейност 7: Изготвяне на график за поетапно затваряне на детските ясли
Дейност 8 : Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-ремонтни и строително монтажни работи за саниране и ремонт”
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителен надзор”
Дейност 10: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инвеститорски контрол”
Дейност 11: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Финансов одит”
Дейност 12 : Изпълнение на строително-ремонтни и строително монтажни работи за саниране и ремонт на обектите в проекта.
Дейност 13: Контрол на СМР и СРР
Дейност 14: Инвеститорски контрол на обектите в проекта
Дейност 15 : Независим финансов одит
Дейност 16: Приемане на изпълнените СМР и СРР
Дейност 18: Поетапна доставка и монтаж на оборудване на обектите
Дейност 20: Въвеждане в експлоатация на строежа
Дейност 19: Извършване на изходно замерване от органите на Районна инспекция по контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ за всеки обект
Дейност 21 : Провеждане на пресконференции
Дейност 22: Доставка и монтаж на табели за визуализация
Дейност 23: Текущо информиране на местните медиите за напредъка на проекта
Дейност 24: Публикации свързани със разясняване на графика за затваряне на детските ясли
Дейност 25 : Официално откриване на обектите от Лот 1 и Лот 2
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФРИБУЛ" ЕООД
ФЛАЙ
РОТОНДА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 837 799 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Създаване на нови работни места - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз