Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0009-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/006-03
Наименование: Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на община Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта:  Да спомогне за цялостното подобряване и модернизация на образователната инфраструктура на територията на община Габрово като фактор за повишаване качеството на живот и устойчивото градско развитие.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта
2. PR и визуализация
4. Разработване на технически проекти
5. Подготовка и провеждане на тръжни процедури
6. Изпълнение на СМР
7. Строителен надзор и инвеститорски контрол
8. Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
9. Доставка на оборудване
10. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 492 732 BGN
Общ бюджет: 5 334 616 BGN
БФП: 5 334 616 BGN
Общо изплатени средства: 5 334 616 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 334 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 104 898 BGN
2010 1 235 267 BGN
2011 0 BGN
2012 - 5 550 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 334 616 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 534 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 489 164 BGN
2010 1 049 977 BGN
2011 0 BGN
2012 - 4 718 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 534 423 BGN
В т.ч. Национално финансиране 800 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 615 735 BGN
2010 185 290 BGN
2011 0 BGN
2012 - 833 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
800 192 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Създаване на нови постоянни работни места
Индикатор 5 Създаване на нови временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз