Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0002-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/005
Наименование: „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Георги Измирлиев”
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на основно училище „Иван Вазов” и СОУ „Георги Измирлиев
Дейности: дейност 1 „Сформиране на екип за управление на проекта” Дейността цели безпроблемно и в срокове реализиране на дейностите по проекта чрез създаване на добре работещ екип. Непосредствено след одобрението на проекта и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с договарящия орган, екипът по проекта ще се събере и обсъди подробно спецификата на предстоящите дейности, според реда им за изпълнение, включително публичното представяне на проекта и подготовката на рекламно-информационните материали. Ще се разработи детайлен график на дейностите – подробно времево разпределение на задачите и отговорностите и определяне на отговорно лице за всяка проектна дейност. Ще се определят регулярни срещи на екипа по проекта. Очаквани подукти/резултати: Сформиран екип; Разработен детайлен график на дейностите (план за действие) с подробно времево и ресурсно разпределение на задачите и отговорностите и посочено отговорно лице за всяка дейност;
дейност 2 „Мерки за публичност” Дейноста цели да се информира широката общественост за целите, дейностите, резултатите по настоящия проект, както и да се оповести финансовото участие на ЕС в проекта - получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Дейността ще се извърши в съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и приложение 1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, изготвени от Управляващия орган на ОПРР. Проектът ще стартира с рекламно-информационна кампания за запознаване на обществеността с проекта и информиране за донора: предвижда се провеждане на 1 пресконференция с участието на местни, регионални и национални печатни и електронни меди. Ще бъдат изготвени 300 бр. листовки и направени 2 публикации в регионални печатни издания. Листовката ще бъде раздавана на пресконференцията и ще бъде на разположение в Центъра за административно и информационно обслужване на гражданите в сградата на Общината. За информиране обществеността за напредъка по проекта ще бъдат направени още 2 публикации в регионални печатни медии При стартиране на строителните дейности по проекта ще бъдат поставени 2 билборда –на работната площадка на всеки обект. До шест месеца от приключване на строителните дейности по проекта, на видно място, достъпно за широката общественост на всеки обект ще бъде поставена постоянни обяснителна табела. При приключване на дейностите по проекта ще бъде организирана пресконферениця с участието на местни, регионални и национални печатни и електронни меди с цел информиране на обществеността за постигнатите резултатите по проекта. Ще бъдат отпечатани 300 бр. листовки, направени 2 публикации – 1 в регионален и 1 в национален вестник. Листовката ще бъде раздавана на пресконференцията с медиите и ще бъде на разположение в Центъра за административно и информационно обслужване на гражданите в сградата на Общината. Информация за целите, дейностите, резултатите и донора по проекта ще бъде публикувана и на официалния уеб-сайт на общината в началото, по време и в края на проекта. Очаквани продукти/резултати: Проведена 3 рекламно-информационни кампании (в началото, по време на изпъление на проекта и в края на проекта): 2 пресконференции, 600 бр. листовки, 6 бр. публикации в медиите, 2 билборда, 2 постоянни обяснителни табели, 3 публикации в официалния уеб-сайт на Общината.
Дейност 3: „Избор на изпълнители за изработване на работни проекти за енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ОУ „Иван Вазов и СОУ „Г, Измирлиев” Дейността цели да се осигури ефективност, ефикасност и икономичност при разходване на средствата от безвъзмездната финансова помощ при спазване на изискванията на ЗОП и НВМОП. За ОУ „Иван Вазов” дейността ще се осъществи по реда на НВМОП чрез избор на изпълнител по представяне на най-малко три оферти, съдържащи техническо и финансово предложение. Процедурата започва с подготовка на тръжна документация и изготвяне на покани до минимум три фирми. Назначава се комисия за разглеждане на представените оферти. Комисията изготвя протокол за класиране на предствените оферти въз основа на предварително зададените критерии за оценка. Сключва се договор с избрания за изпълнител. За СОУ „Г. Измирлиев” дейността ще се осъществи по реда на НВМОП чрез провеждане на открит конкурс. Процедурата започва с решение на кмета на общината за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка и изготвяне на обявление и документация за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на ОП, като обявлението се изпраща и до Държавен вестник за публикуване в електронното му издание. Ще се извърши подготовка на пълна тръжната документация спред изискванията на НВМОП. Назначава се комисия за разглеждане на представените оферти. Комисията изготвя протокол за класиране на предствените оферти въз основа на предварително зададените критерии за оценка. С и збрания изпълнител се сключва договор. Очаквани продукти/резултати: 2 бр. Тръжна документация – покана и приложение към нея, 2 бр. проведени тръжни процедури и избрани 2 изпълнителя на работни проекта, сключени 2 бр. договора с изпълнители.
Дейност 4: „Изготвяне на работни проекти за енергийно-ефективна реконструкция и модернизация ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Г. Измирлиев” Дейността цели да бъдат изготвени работни проекти съгласно чл. 139 , ал. 1 от ЗУТ. По тази дейност се предвижда да бъде изработен работен проект за ОУ „Иван Вазов” и работен проект за СОУ „Г. Измирлиев” от избраните изпълнители. Работните проекти ще отговарят на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ще включват мерките заложение в енергийните одити. Работният проект за ОУ „Иван Вазов ще съдържа: част за архитектура и конструкции: архитектурно заснемане на съществуващата сград и проект за топла връзка на сградата с физкултурния салон; част за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура: водоснабдяване и канализация, електрическа, топлоснабдяване и отопление; обобщена количествено-стойностна. Работният проект за СОУ „Г. Измирлиев” ще съдържа: част за архитектура и конструкции: архитектурно заснемане на съществуващата сграда, архитектура и конструкции на асансьорна клетка, архитектура и конструкции на плувния басейн, оборудване на басейн и асаньорна клетка; част за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура: водоснабдяване и канализация, електрическа, топлоснабдяване и отопление; обобщена количествено-стойностна сметка. Срок за изпълнение: 45 дни. Предвижда се по време на изпълнение на дейността да се проведат 2 срещи (начална и междинна) с проектантите, екипа по проекта и специалисти от Общината, за да се следи напредъка, за се уточнят и отстранят възникнали проблеми, за да могат да бъдат изготвени работните проекти в срок. Очаквани продукти/резултати: работен проект за енергийно-ефективна реконструкция на ОУ „Иван Вазов” и работен проект за енергийно-ефективна реконструкция на СОУ „Г. Измирлиев” ( 2 бр. работни проекта)
Дейност 5: „Избор на изпълнители за извършване на енергийно-ефективна реконструкция на ОУ „Иван Вазов и ОУ „Г, Измирлиев” Дейността цели да се осигури ефективност, ефикасност и икономичност при разходване на средствата от безвъзмездната финансова помощ. Дейността за ОУ „Иван Вазов” ще се осъществи по НВМОП чрез провеждане на открит конкурс. Процедурата започва с решение на кмета на общината за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка и изготвяне на обявление и документация за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на ОП, като обявлението се изпраща и до Държавен вестник за публикуване в електронното му издание. Ще се извърши подготовка на пълна тръжна документация според изискванията на НВМОП. Възложителят назначава Комисия за провеждане на процедура по разглеждане и класиране на подадените оферти, която извършва избор на изпълнител съгласно критериите за оценка посочени в документацията. Сключва се договор с избрания за изпълнител. За СОУ „Г. Измирлиев” дейността ще се извърши при спазване изискванията на ЗОП чрез провеждане на открита процедура. Процедурата започва с решение на кмета на общината за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и изготвяне на обявление и документация за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на ОП, като обявлението се изпраща и до Държавен вестник за публикуване в електронното му издание. Ще се извърши подготовка на пълна тръжна документация според изискванията на ЗОП. Възложителят назначава Комисия за провеждане на процедура по разглеждане и класиране на подадените оферти, която извършва избор на изпълнител съгласно критериите за оценка посочени в документацията. Сключва се договор с избрания за изпълнител. Очаквани продукти/резултати: 2 бр. тръжна документация, 2 проведени тръжни процедури и избрани 2 изпълнителя за извършване на енергийно-ефективна реконструкця, 2 бр. сключен договор с изпълнители.
Дейност 6:„Избор на изпълнители на независим строителен надзор за обектите ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Г. Измирлиев Дейността цели качествено изпълнение на заложените за изпълнение СМР, спазването на техническия проект и ефективност, ефикасност и икономичност при разходване на средствата от безвъзмездната финансова помощ. Дейността се осъществява в изпълнение на чл.166 от ЗУТ и се състои в провеждане на процедура чрез, която да се избере фирма, която да осъществява независим строителен надзор по време на строителството предвидено за изпълнение по проекта. Процедурата ще се извърши съгласно НВМОП чрез представяне на минимум три оферти съдържащи финансово предложение. Комисия, назначена от кмета на Общината разглежда подадените оферти и избира изпълнителя на НСН. Следва сключване на договор с избрания за изпълнител. Очаквани продукти/резултати: оферти, 2 бр. изпълнители за упражняване на независим строителен надзор и 2 бр. сключени договори .
Дейност 7: „Изпълнение на Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ОУ „Иван Вазов и СОУ „Г. Измирлиев” Дейността цели да се осигурят изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт и осигури подходяща образователна инфраструктура, съвместима с нуждите на общността чрез изпълнение на предписаните мерки за намаляване разходите на енергия. Реализирането на тази дейност започва със откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво на обекта. Обхвата на строително ремонтните дейности ще се извърши съобразно приложените обследвания за енергийна ефективност (идейни проекти), архитектурни планове на сградите, количествено-стойностни сметки и обяснителни записки за обектите. Изпълнението на СМР ще се осъществи под прякото наблюдение и контрол на избрания независим строителен надзор и представител на възложителя – инвеститорски контрол. След приключване процеса на строителството избраните изпълнители на независим строителен надзор ще въведат обекта в експлоатация. Очаквани резултати за ОУ „Иван Вазов”: - икономия на енергия от обновяването на сградата – 257, 252 MW/h/за година - намалени вредни емисии – 69, 9 т/год. - направена топлоизолация на скатен покрив – 900 кв. м - ремонтирани фасади – 1794 кв. м - подменена дървена дограма с PVC/Weiss Profil/ - 745 кв. м - направена топлоизолация по стени на физкултурен салон 750 кв.м - направен скатен покрив на физкултурен салон с топлоизолация – 325 кв.м - реконструирана осветителна и силова ел. инсталация - реконструирана отоплителна инсталация - подменени настилки в класни стаии – 2060 кв.м - подменена асфалтова настилка на спортни съоражения - 1 500 кв. м - изградена топла връзка – 30 кв. М - Ремонтирани 24 бр. санитарни възли - Ремонтирани 24 бр. санитарни възли - ремонтиран 1 санитарен възел за децата в неравностойно положение - изграден 1 санитарен възел за децата в неравностойно положение - ремонтирана 150 м ВиК мрежа Очаквани резултати за СОУ „Г. Измирлиев”: - икономия на енергия от обновяването на сградата – 704,928 MW/h за година - направена топлоизолация на скатен покрив – 2785 кв. м - намалени вредни емисии – 191, 5 т/год. - ремонтирани фасади – 4230 кв. м - подменена дървена дограма с PVC/Weiss Profil/ - 2238 кв. м - направен скатен покрив на физкултурен салон с топлоизолация – 1500 кв.м - ремонтирани осветителна и силова ел. инсталация - ремонтирана отоплителна инсталация - подменени настилки в класни стаии – 5500 кв.м - ремонтиран плувен басейн – 225 кв. м - изграден асансьор за нуждите на деца с физически увреждания - подмени 2000 кв. м. настилка на спортни площадки - изградени 5 бр. рампи за деца с физически увреждания - ремонтирана 300 м ВиК мрежа - ремонтирани 48 бр. санитарни възли - изградени 6 бр. санитарни възли за деца с увреждания
Дейност 8: „Доставка и монтаж на оборудване” Дейността цели да се осигури ефективност, ефикасност и икономичност при разходване на средствата от безвъзмездната финансова помощ заложени за избора на изпълнител за доставка на оборудване и повишаване качеството на предлаганата образователна услуга чрез доставката и монтажа на оборудване, което отговаря на нуждите и съвременните изисквания. Дейността ще започне с избора на изпълнител за доставка на оборудване. Изборът ще се осъществи по НВМОП чрез провеждане на открит конкурс за избор на изпълнител за доставка на оборудване. Процедурата започва с решение на кмета на общината за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка и изготвяне на обявление и документация за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на ОП, като обявлението се изпраща и до Държавен вестник за публикуване в електронното му издание, Подготовка на пълна тръжна документация според изискванията на НВМОП. Възложителят назначава Комисия за провеждане на процедура по разглеждане и класиране на подадените оферти, която извършва избор на изпълнител съгласно критериите за оценка посочени в документацията. Сключва се договор с избрания за изпълнител. Доставката и монтажа на оборудването ще се извърши съобразно приложената техническа спецификация. За задоволяване нуждите от съвременно оборудване за по-качествена образователна услуга в ОУ „Иван Вазов” ще бъдат доставени: 14 ново бели учебни дъски; 13 компютъра и още толкова монитори за оборудване на втора компютърна зала за учениците от пети до седми клас, които ще използват залата и за обучение по чужди езици; 10 бр. компютъра, едният от които ще се използва като сървър и 19 монитора за създаване на локална мрежа с мултимедийни възможности за учебна работа в специализирани кабинети и класни стаи - химия, биология, математика, физика, чужди езици – 2 кабинета, история, литература, музика. За нуждите на децата с физически и умствени затруднения, обучавани в логопедичния кабинет в училището ще бъде оборудван с: 4 специализирани работни маси за децата с увреждания, 2 компютъра с пълни комплекти, брайлова клавиатура, 2 касетофона и обучителни материали: на РОМЕЛ - 2 комплекта карти за игра за работа с деца с нарушено произношение на звуците и нарушена структура на речта; 2 комплекта КОТО BG – за повишаване интелектеа, вниманието и моториката на детето и 2 комплекта ПУМПЕЛИНА – играчки за развитие на координацията, моторното и логическо мислене. В СОУ „Г. Измирлиев” ще се оборудват кабинетите по математика, биология, химия, физика, трудово обучение, изобразително изкуство и двата салона за физическо възпитание. Ще бъде оборудван още един компютърен кабинет с 10 бр. компютри, а с 40 бр. компютри ще се оборудват още 40 кабинета в училището – по един компютър за кабинет. За наличнините 3 кабинета и зали по компютърни технологии и за новооборудвания по проекта нов компютърен кабинет и във връзка с безпроблемното и качествено провеждане на учебния процес ще бъдат доставени 5 бр. мултифункционални устройства и 8 бр. климатици. Ще бъдат оборудвани 2 салона за физическо възпитание, кабинетите по математика, биология, химия, физика, трудово обучение, изобразително изкуство. Предвижда се оборудване за фонетичен кабинет и лабораторията по химия според приложената техническа спецификация. Предвидените DVD система и телевизор за фонетичния кабинет ще се използват от децата при гледане на филми – научни, художествени на съответния чужд език и запознаване с обичаите и културата на съответната държава, чиито език изучават. В рамките на дейността учебните дъски в училището ще бъдат подменени с 60 бр. нови, а във връзка с обучението по география и история ще бъдат доставени 29 бр. учебни карти – природогеографски, политически, исторически и 20 бр. географски физически глобуса. За нуждите на децата от училищна и предучилищна възраст са предвидени 5 бр. четала/сметала и 10 бр. комплекта букви, цифри, знаци. За провеждане на уроци на открито, пленери и подготовката и представянето на презентации за училището се предвиждат: 10 бр. флипчарта, 3 бр. цифрови фотоапарата, 2 бр. цифрови камери и 5 бр. преносими компютъра. Преносимите компютри, заедно с 5 бр мултимедийни проектора и 5 бр.екрани ще се използват от учениците по време на представяне в регионални конкурси и конференции. 27 бр. знамена на страните членки на ЕС, 60 бр. коркови информационни табла, 2 бр. мегафони, 1 комплект табла – периоди в развитието на българския език и 15 бр. портативни разграфени дъски за децата в начален и предучилищен етап на обучение. За отбелязване на значими събития за града и училището, за отличаване на заслужили ученици и за провеждане на събития от художествено-творчески характер ще се достави 1 бр. смесителен пулт, комплект тонколони, 5 бр. безжични микрофона 1 DVD система и телевизор. Очаквани продукти/резултати: Тръжна документация, Проведена тръжна процедура и избран изпълнител за доставка на оборудване, сключен договор с изпълнител. ОУ „Иван Вазов” - доставени и монтирани 14 бр. нови бели учебни дъски - Оборудван компютърен кабинет за децата от пети до седми клас - Изградена локална мрежа с мултимедийни възможности за учебна работа в специализираните кабинети и класни стаи - Оборудван логопедичен кабинет СОУ „Г. Измирлиев” - оборудвани 2 салона за физическо възпитание - оборудван кабинет по математика - оборудван кабинет по биология - оборудван кабинет по химия - оборудван и преоборудван кабинет по физика - оборудван кабинет по трудово обучение - оборудван компютърен кабинет - оборудвани и преоборудвани кабинети по история и география с 29 бр. карти и 20 бр. географски физически глобуса - оборудвани 40 бр. класни стаи с 40 бр. компютърна техника - доставени и монтирани 60 бр. бели учебни дъски за всички стаи в училището - доставени 5 бр. класни четала/сметала и 10 бр. комплекта букви, цифри и знаци за децата от предучилищния и начален етап на обучение - доставени 26 бр. стативи за рисуване – кабинет изобразително изкуство - доставени 10 бр. флипчарта - доставен 1 бр. смесителен пулт с усилвател, 1 комлект тонколони - доставени 5 бр. безжични микрофона - доставени 27 бр. знамена на страните членки на ЕС - доставени 5 мултимедийни проектора и 5 екрана - доставени 5 бр. преносими компютъра - оборудвана конферента зала с 1 dvd система и 1 бр. TFT телевизор - доставени 5 бр. мултифункционални устройства - доставени 3 бр. цифрови фотоапарати - доставени 2 бр. цифрови камери - доставени 8 бр. климатици за залите и кабинетите по компютърни технологии - изградени фонетичен кабинет и лаборатория по химия - доставени DVD система и телевизор за фонетичния кабинет - доставени 60 бр. коркови табла - доставени 60 бр. класни дъски портативни - доставени 1 комплект табла – периоди в развитието на българския език - доставени 2 бр. мегафони
Дейност 9: „Отчетност на проекта” Дейността цели да се реализират безпроблемно и в срокове дейностите през предстоящия планов период и да се избегнат възникналите рискове през преходния. Дейността се състои в изготвянето на технически и финансови отчети придружени от одиторски доклади за заверка на разходите съобразно изискванията на Договарящия орган. Изготвянето на необходимата техническа документация ще се извърши при спазване на иискванията на Закона за устройство на територията и наредбите към него. Очаквани продукти/резултати: Изготвени 15 бр. междинни технически и финансови отчети и 2 бр. финансови и технически годишни отчета, изготвен 1 окончателен технически и финансов отчет
Изпълнение дейност 10 „Одит Дейността цели да се реализират безпроблемно и в срокове дейностите през предстоящия планов период и да се избегнат възникналите рискове през преходния. Дейността се състои в изготвянето на технически и финансови отчети придружени от одиторски доклади за заверка на разходите съобразно изискванията на Договарящия орган. Изготвянето на необходимата техническа документация ще се извърши при спазване на иискванията на Закона за устройство на територията и наредбите към него. Очаквани продукти/резултати: Изготвени 15 бр. междинни технически и финансови отчети и 2 бр. финансови и технически годишни отчета, изготвен 1 окончателен технически и финансов отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 904 661 BGN
Общ бюджет: 3 873 261 BGN
БФП: 3 873 261 BGN
Общо изплатени средства: 3 873 261 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 873 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 590 466 BGN
2011 3 293 403 BGN
2012 - 5 208 BGN
2013 - 5 400 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 873 261 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 292 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 501 896 BGN
2011 2 799 392 BGN
2012 - 4 427 BGN
2013 - 4 590 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 292 272 BGN
В т.ч. Национално финансиране 580 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 88 570 BGN
2011 494 010 BGN
2012 - 781 BGN
2013 - 810 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
580 989 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 намалени вредни емисии
Индикатор 5 деца в неравностойно положение, включително роми облагодетелствани от подобрената образователна инфраструктура
Индикатор 6 персонал облагодетелстван от подобрената образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз