Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Бенефициент: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.08.2009
Начална дата: 20.08.2009
Дата на приключване: 19.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в предприятията и професионалния и здравен статус на работната сила. За постигане на тази цел ще се реализират дейности, насочени към превенция на професионалните рискове: развитие на националната политика, националната система и програма за насърчаване създаването на безопасна и здравословна среда; разработване на интегрирани системи за управление и контрол на рисковете за здраве и безопасност на работното място, стандарти за качество на дейността за безопасност и здраве при работа; разработване и разпространение на практически инструменти за повишаване на мотивацията за ефективно прилагане на нормите и изискванията на законодателството.
Дейности: Дейност 1.1. Провеждане на национално изследване на условията на труд Събиране на достоверна представителна статистическа информация за условията на труд в предприятия от всички икономически дейности в страната, съгласно Класификацията на икономическите дейности. Провеждане на открита тръжна процедура за избор на изпълнител съгласно изискванията на ЗОП. Изследването ще се проведе в два етапа: провеждане на деск рисърч и провеждане на национално представително изследване в страната.
Дейност 1.2. Изготвяне на Доклад за състоянието на условията на труд в България на база резултатите от изследването Данните за състоянието на условията на труд в България ще бъдат представени в достъпна и ясна форма, и логическа последователност - табличен и графичен вид.
Дейност 1.3. Провеждане на информационна кампания за представяне на резултатите от националното изследване 1. Провеждане на Национална конференция за представяне на Доклада за състоянието на условията на труд в България; 2. Представяне на резултатите от изследването в националните медии - телевизия, радио и печатни издания; 3. Издаване на информационна брошура.
Дейност 2.1. Разработване на Профили по безопасност и здраве при работа по икономически дейности Ще бъдат разработени 12 Профила за безопасност и здраве при работа в 12 икономически дейности (браншове). Провеждане на открита тръжна процедура за избор на изпълнител съгласно изискванията на ЗОП.
Дейност 2.2. Разработване модели на системи за управление на дейността по БЗР по икономически дейности. Ще бъдат разработени 12 модела на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа. Провеждане на открита тръжна процедура за избор на изпълнител съгласно изискванията на ЗОП.
Дейност 2.3. Провеждане на семинари за обучение на експерти и други заинтересовани лица за разработване и въвеждане на моделите на системи за управление на БЗР по икономически дейности Предвижда се да бъдат проведени дванадесет 1-дневни семинара за служители с ръководни функции (общо 500 обучени) и дванадесет 2-дневни семинара за специалисти (общо 800 обучени). Провеждане на открита тръжна процедура за избор на изпълнител съгласно изискванията на ЗОП.
Дейност 2.4. Прилагане на разработените модели на системи в предприятия по икономически дейности Апробирани системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа в 30 предприятия.
Дейност 3.1. Разработване на: Кодекси "добри практики"; Технически правила, Ръководство с практически правила и ръководни принципи по БЗР Предвижда се провеждане на открита тръжна процедура за избор на изпълнител съгласно изискванията на ЗОП. Издаване и разпространение на минимум 12 практически помагала-Кодекси "добри практики"; Технически правила, Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа, в тираж по 2000 броя.
Дейност 3.2. Разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното място по икономически дейности Разработване на 12 Методики за оценка на риска на работното място с 12 софтуерни продукти. Провеждане на открита тръжна процедура за избор на изпълнител според изискванията на ЗОП.
Дейност 3.3. Провеждане на информационна кампания Провеждане на 2-дневни семинари за обучение на общо 1 000 лица и разработване, издаване и разпространение на 20 информационни брошури в тираж по 2 000 броя. Семинарите ще се извършат въз основа на 2 обществени поръчки.
Дейност 4. Информиране и публичност Информиране за целите, дейностите, очакваните резултати и съфинансирането на ЕСФ по проекта чрез: - 31 инфоермационни табла; - 10000 брошури; - 1000 плакати; - провеждане на 2 бр. пресконференции при стартиране и край на проекта; -публикации на ел. страница на ИА ГИТ.
Дейност 5. Отчетност, вътрешен контрол и наблюдение Сформиране на екип, дейности по управление, отчетност, мониторинг и контрол.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА МАШИНОСТРОЕНЕ
Балкански институт по труда и социалната политика
"ЛОТ КОНСУЛТ" ЕООД
„СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
"СЪНИ СИТИ" ЕООД
"Медико Инженеринг" ООД
"ИКОНОМИКС-М" ЕООД
Ронос" ООД
ТРУДОВА МЕДИЦИНА ООД
Абилити Одитинг ЕООД
" ОЛИМП ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ " ЕООД
Консорциум "Прайм тайм - Мастър ПР
ДЗЗД "ГРАФИТИ"
Обединение "Национално изследване на условията на труд"
"Ескарго 2002" ЕООД
"Кадет Консулт ТМ" ЕООД
"Агенция Мърфи М" ООД
Обединение "ПРЕВЕНТА - ПРОТЕКТА"
"СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТРАНСМЕТ" ООД
Обединение "РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОФИЛИ ПО БЗР"
"Медицински център Хипокрена" ЕООД
Консорциум "Труд и грижа"
Обединение "Добри практики по Безопасност и здраве при работа"
ДЗЗД "Разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното място по икономически дейности"
ДЗЗД Консорциум "Труд без риск"
"СТМ Св. Георги" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 925 146 BGN
Общ бюджет: 10 261 079 BGN
БФП: 10 261 079 BGN
Общо изплатени средства: 10 261 079 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 261 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 648 823 BGN
2011 391 608 BGN
2012 1 422 918 BGN
2013 5 109 581 BGN
2014 2 725 697 BGN
2015 - 37 548 BGN
10 261 079 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 721 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 551 500 BGN
2011 332 867 BGN
2012 1 209 481 BGN
2013 4 343 144 BGN
2014 2 316 843 BGN
2015 - 31 916 BGN
8 721 917 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 539 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 97 323 BGN
2011 58 741 BGN
2012 213 438 BGN
2013 766 437 BGN
2014 408 855 BGN
2015 - 5 632 BGN
1 539 162 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз