Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0054-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/045
Наименование: Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Симитли чрез прилагане на енергоспестяващи мерки и използване на подходящо оборуване в образователния процес
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Симитли
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност I: управление и вътрешен мониторинг на проекта
Изпълнение на дейност I: управление и вътрешен мониторинг на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност II - информиране на местното (вкл. ромското) население
Подготовка и Изпълнение на дейност ІIІ - подготовка на тръжна документация за възлагане на СМР и за доставка на оборудване
Подготовка и Изпълнение на дейност IV - провеждане на процедура по НВМОП за възлагане на СМР
Подготовка и Изпълнение на дейност V- Провеждане на процедура по НВМОП за възлагане на строителен надзор
Подготовка и Изпълнение на дейност VІ - изпълнение на строително-монтажни работи
Подготовка и Изпълнение на дейност VІI - Провеждане на процедура по НВМОП за възлагане на доставка на оборудване
Подготовка и Изпълнение на дейност VІII - Отчитане на проекта. Финансов одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СИМИТ-ВИМ
Агроводинвест
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 950 594 BGN
Общ бюджет: 943 947 BGN
БФП: 943 947 BGN
Общо изплатени средства: 943 947 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 943 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 190 119 BGN
2010 753 828 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
943 947 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 802 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 161 601 BGN
2010 640 754 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
802 355 BGN
В т.ч. Национално финансиране 141 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 518 BGN
2010 113 074 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
141 592 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура .
Индикатор 5 Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз