Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0044-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/041-01
Наименование: СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Бенефициент: Община Стралджа
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Стралджа
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивото местно развитие, чрез изграждане на подходяща и рентабилна образователна структура
Дейности: Дейност 1: Организация на екип по проекта
Дейност 2 Предоставяне на технически ресурси за администрацията на проектното изпълнение
Дейност 3 Презентация на проекта
Дейност 4 Проектиране за обект “Основен ремонт сградата на ОУ”Кирил и Методий” с. Зимница - Изготвяне и провеждане на процедура за избор на проектант и възлагане изготвянето на “Технически проект” по части: конструктивна, ОВ, Ви
Дейност 5 Проектиране и одобряване на “Технически проект” за обект “Основен ремонт сградата на ОУ”Кирил и Методий” с. Зимница
Дейност 6 Изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнител на СМР
Дейност 7 Изпълнение на тръжните процедури за избор на строителен надзор на строително- монтажните работи
Дейност 8 Подготовка и провеждане на тръжна процедура; определяне на фирма изпълнител и сключване на договор за изпълнение
Дейност 9 Изпълнение на строителните работи - Подобект: “Реконструкция ОДЗ”Здравец” гр.Стралджа
Дейност 10 Строителен надзор и авторски надзор
Дейност 11 Публичност
Дейност 12 Приемане на обекта и въвеждане в експлоатация
Дейност 13 Мониторинг
Дейност 14 Презентация на резултатите от проекта
Дейност 15 Финансов одит
Дейност 16 Изготвяне на окончателен технически доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 970 415 BGN
Общ бюджет: 687 883 BGN
БФП: 687 883 BGN
Общо изплатени средства: 687 883 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 687 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 687 883 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
687 883 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 584 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 584 700 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
584 700 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 103 182 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 182 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз