Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/040-02
Наименование: Основен ремонт и оборудване на на ОУ"Христо Ботев"- с.Расово, Целодневна детска градина - с.Расово, Детска ясла – с.Расово за подобряване на образователната инфраструктура на територията на Кметство Расово, Община Медковец
Бенефициент: ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Медковец
Описание
Описание на проекта: Да се осигури подходяща образователна инфраструктура,която да допринесе за устойчивото развитие на община Медковец.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип и Комитет за наблюдение
Дейност 2 Визуализация и информационни дейност
Дейност 3 Подготовка на тръжна документацията за изготвяне на работен проект
Дейност 4 Изготвяне на работен проект
Дейност 5 Подготовка на тръжна документацията за избор на надзор и изпълнение на СМР
Дейност 6 Провеждане на процедура за избор на надзор и изпълнител на СМР
Дейност 7 Стартиране на СМР
Дейност 8 Междинно отчитане на дейностите по проекта
Дейност 9 Мониторинг
Дейност 8 Строителен надзор
Дейност 1 Визуализация и информационни дейност
Дейност 2 Подготовка на тръжна документацията за доставка
Дейност 3 Провеждане на процедура за избор на доставчик
Дейност 4 Доставка на оборудване
Дейност 5 Мониторинг
Дейност 6 Строителен надзор
Дейност 7 Завършване на СМР
Дейност 7 Завършване на СМР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 961 776 BGN
Общ бюджет: 850 043 BGN
БФП: 850 043 BGN
Общо изплатени средства: 850 043 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 850 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 187 985 BGN
2010 662 057 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
850 043 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 722 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 159 788 BGN
2010 562 749 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
722 536 BGN
В т.ч. Национално финансиране 127 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 198 BGN
2010 99 309 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 506 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз