Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0046-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/ 038-01
Наименование: ‹‹По добри условия и среда на обитаване в образователното обслужване, предоставяно в село Върбина и района от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ОДЗ “Елица” – град Мадан, община Мадан››
Бенефициент: Община Мадан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект ‹‹По добри условия и среда на обитаване в образователното обслужване, предоставяно в село Върбина и района от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ОДЗ “Елица” – град Мадан, община Мадан›› е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие на община Мадан.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1: Формиране и институционализиране на управленски екип на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2: Обява на 1 тръжна процедура по чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП за строителна фирма
Подготовка и изпълнение на дейност 3: Подготовка и изпълнение на СМР на ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий” с.Върбина
Подготовка и изпълнение на дейност 4: Подготовка и изпълнение на СМР на ОДЗ „ Елица” град Мадан
Подготовка и изпълнение на дейност 5: Приключване на проекта с приемо-предавателна комисия, Акт № 15 и окончателен доклад
Подготовка и изпълнение на дейност 6: Финансово-счетоводен одит от лицензиран от ИДЕС избран ДЕС и отчитане пред ОП”РР”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 997 787 BGN
Общ бюджет: 884 994 BGN
БФП: 884 994 BGN
Общо изплатени средства: 884 994 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 884 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 884 994 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
884 994 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 752 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 752 245 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
752 245 BGN
В т.ч. Национално финансиране 132 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 132 749 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 749 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз