Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0181-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07017
Наименование: Овергаз - повече знание за чиста енергия
Бенефициент: "Овергаз Инк." АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 23.07.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на Проекта е да създаде реални условия за повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица в дружествата от системата на Овергаз, за постигане на устойчива заетост в системата, чрез професионална квалификация и преквалификация, прилагането на нов бизнес подход за повишаване на нивото на ключовите компетентности, чрез изграждане на лични бизнес умения на ръководния персонал и заетите в дружествата от системата на Овергаз.
Дейности: Дейност 1. Управление, мониторинг и публичност на Проекта Тази дейност е хоризонтална за Проекта и обхваща целия период на изпълнение от 12 месеца. Дейността включва множество под-дейности. 1.1. Сформиране на административния екип по Проекта – чрез сключване на съответните договори с членовете на екипа от страна на Водещата организация. Административния екип ще включва: Ръководител проект, Счетоводител, Координатор, Организатор обучения 1, Организатор обучения 2. 1.2. Установяване на офиса на Проекта – чрез предоставянето на офис помещение/я от страна ВО за целите на Проекта. Осигуряването на съответното техническо оборудване и други. 1.3. Изграждане на съответната управленско-информационна система на Проекта, която включва: база данни за финансово техническа отчетност, системи за кореспонденция, съхранение и архивиране на Проекта и тръжна документация, изработване и установяване на вътрешни правила за екип на Проекта и други. 1.4. Финансово управление на Проекта - включващо разплащания, осчетоводяване, финансово-счетоводна отчетност и други. 1.5. Мониторинг и контрол на изпълнението на Проекта, включващ изпълнението на вътрешните процедури за контрол и оценка както и активно участие и подпомагане на външния мониторинг и контрол, осъществяван от представители на Договарящия орган, Управляващата агенция, външни одитори и други. 1.6. Отчетност – която включва поддържането на отчетна база данни и изготвянето на регулярни отчети (месечни, тримесечен, шестмесечен, деветмесечен и финален) както и нерегулярни по искане на външни контролни органи или ръководството на водещата организация. 1.7. Визуализация и публичност на Проекта – ще се извършва съгласно Коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. от екипа по Проекта. Ресурсите, необходими за Дейност 1 ще бъдат оборудван офис и режийните за неговата издръжка, които ще се предоставят от Водещата организация; разходите за организация и управление, както и административните разходи като офис консумативи и материали, ще се финансират от бюджета на Проекта (допустими непреки разходи). Дейност 1 ще доведе до гарантиране на ефикасността и ефективността при постигане на заложените цели и резултати по Проекта, които да се реализират на принципа на прозрачността и доброто управление.
Дейност 2. Подготовка и организация на обученията за професионална квалификация Настоящото проектно предложение включва обучението на 215 души, работещи в дружества от системата на „Овергаз Инк.” АД, включваща 10 дъщерни газоразпределителни дружества. Обученията са част от Плана за обучение на служителите от системата и длъжностните изисквания. Обученията в системата на Овергаз, които се планират за всеки един служител са организирани по категории длъжности, където се включват обучения, осигуряващи изискуемите знания и умения за съответната категория както и такива, които са необходими за по-нататъшно кариерно развитие. Участниците са разпределени в целеви групи, съгласно заявките на работодателя по образец. Обученията ще бъдат организирани и проведени от Партньора по Проекта „Газтек БГ” АД, който предоставя специализирани обучения в системата на газоразпределението. Подготовката на обученията, провеждани от Партньорската организация ще включва разпределение на отделните групи обучаеми, изработването на материалите за обучения и съответните графици на всяко едно от обученията. Подготовката ще стартира през първия месец за да предостави възможност някои от първите групи да стартират обучението си през 2 месец от изпълнението на Проекта. Тази дейност съпътства цялостната реализация на Проекта до 10 месец включително. Целта на Дейност 2 е да осигури необходимите ресурси за изпълнение на същинската дейност за обучението по професионална квалификация. Подготовката и организацията на обученията ще бъде извършена от екипа по Проекта в тясна координация с представители на Водещата и Партньорската организации.
Дейност 3. Провеждане на обучения за професионална квалификация Обученията на целевите групи, които ще извърши Партньорът стартират през 2 месец на реализацията на Проекта и продължават до 10 месец, както е посочени в Плана за действие. Организацията на логистиката на обученията ще бъде задача на екипа по Проекта със съдействието на ръководителите на целевите групи, заявили нужди от обучения, както и на съответната обучаваща организация. Всички обучения по професионална квалификация ще се провеждат в гр. София, и поради факта, че Проектът обхваща целеви групи от предприятия, разположени в цялата страна, то част от хората ще имат нужда от пътни и квартирни, финансирани от бюджета на Проекта. Обучението за придобива на професионална квалификация по част от професия е разпределено в теоретични и практически часове. Практическото обучение изисква наличието на специално оборудвани с технически средства за целта зали. Очаквания резултат от Проекта е над 80% от обучаваните да положат успешно изпит, като при приключване на всяко едно обучение на успешно завършилите ще бъдат издавани удостоверения за професионална квалификацията, съгласно чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО. Подготовката на всички учебни помагала и консумативи ще включва и доставянето на специфични учебни материали, описани в Приложение Б3. За целите на Проекта ще има оценител – лице, проверяващо тестовете от курсовете за професионална квалификация. Контролът върху ефективността и качеството на обученията ще се осъществява от Координатор обучения, както и на база система за контрол върху качеството на обучението, по критерии, които ще бъдат поставени към Партньора преди началото на Проекта.
Дейност 4. Избор на подизпълнител/и за провеждане на обучения за придобиване на ключови компетентности Тази Дейност има за цел осигуряване на обучаваща/и организация/и, способна и мотивирана да постигне заложените в Проекта цели. Това ще бъде осъществено чрез на избор на Изпълнител/и за обучения по ключови компетентности съгласно ПМС № 55 /12.03.2007 г. Осъществяването на тази дейност по Проекта ще бъде през 2 и 3 месец. Водещата организация ще изиска избраната обучаваща институция да осигури квалифицирани обучаващи и да разработи ефективна система за провеждането на обученията и удостоверяването на компетентностите на заетите лица, участници в целевата група по Проекта, чрез издаването на сертификат
Дейност 5. Подготовка и организация на обученията за придобиване на ключови компетентности Настоящото проектно предложение включва обучението на 215 души, работещи в дружества от системата на „Овергаз Инк.” АД, включваща 10 дъщерни газоразпределителни дружества. Обученията са част от Плана за обучение на служителите от системата и длъжностните изисквания. Участниците, включени в обучения за придобиване и усъвършенстване по ключови компетентности са разпределени в целеви групи, съобразно знания и умения, изисквани при изпълнение на трудовите им задължения. Участниците са разпределени в целеви групи, съгласно заявките на работодателя по образец. Подготовката и организацията на обученията ще бъде извършена от екипа по Проекта в тясна координация с представители на Водещата организация и Подизпълнителя/ите. Обученията ще бъдат проведени от Подизпълнителя/ите, който трябва да докаже опит от минимум две години в провеждането на обучения по ключови компетенции. Подготовката на обученията, провеждани от Подизпълнителя/ите ще включва разпределение на отделните групи обучаеми, изработването на материалите за обучения и съответните графици на всяко едно от обученията. Дейност 5 ще стартира през 3 месец, като тази дейност ще съпътства реализацията на Проекта до 10 месец включително. Целта на Дейност 5 е да осигури необходимите ресурси за изпълнение на същинската дейност за обучението по ключови компетентности.
Дейност 6. Провеждане на обучения за придобиване на ключови компетентности Обученията на целевите групи, които ще извърши Подизпълнителя/ите стартират през 4 месец на реализацията на проекта и продължават до 10 месец, както е посочено в Плана за действие. Организацията на логистиката на обученията ще бъде задача на екипа по проекта със съдействието на ръководителите на целевите групи, заявили нужди от обучения. Заложените обучения за придобиване на ключови компетентности изискват наличие на среда различна от работната, социализация на екипа и условия за приобщаване към фирмената култура, корпоративната идентичност и стандартизация на процесния обхват на „Овергаз Инк.” АД. Предвид националния обхват на проекта – София, Варна, Бургас, Кюстендил, Асеновград, Враца, Нова Загора, Нови Пазар, Попово, Първомай, Разград, Русе, Стара Загора, Петрич, Ловеч, Монтана, Павликени, Левски, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Ямбол, Пазарджик, Исперих, всички обучения по ключови компетентности се предвижда да бъдат изнесени в населени места, извън региона на целевите групи. Всички участници по Проекта ще имат нужда от пътни и квартирни финансирани от бюджета на Проекта. Очакваните резултати са успешно проведени обучения за придобиване и усъвършенстване на ключови компетенции, в съответствие с нуждите на работодателя и с насоченост към газовия бранш. На успешно приключилите обученията ще бъде издаван сертификат от Подизпълнителя/ите. Подготовката на всички учебни помагала и консумативи ще включва и доставянето на специфични учебни материали, описани в Приложение Б3. Контролът върху ефективността и качеството на обученията ще се осъществява от Координатор обучения, както и на база система за контрол върху качеството на обучението, по критерии, които ще бъдат поставени към Подизпълнителя по време на неговия избор.
Дейност 7. Приключване и отчитане на Проекта Дейността по приключване и отчитане се осъществява през 11 и 12 месец от реализацията на Проекта. Тя включва изготвяне на финален технически и финансов отчет на Проекта. За осигуряване на оптимални периодични сравнения между постигнатите и очакваните резултати се предвижда, също така, изготвяне на междинни отчети. След приключване на Проекта на база на междинни отчети и финалните технически и финансови резултати се проследява ефективността от проведените обучения.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 940 BGN
Общ бюджет: 152 683 BGN
БФП: 106 878 BGN
Общо изплатени средства: 102 835 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 188 BGN
2010 47 036 BGN
2011 33 611 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 835 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 860 BGN
2010 39 980 BGN
2011 28 569 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 409 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 328 BGN
2010 7 055 BGN
2011 5 042 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 425 BGN
Финансиране от бенефициента 47 546 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз