Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.01-0001-C0001
Номер на проект: заповед № РД-11-00-385
Наименование: Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент I
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.08.2009
Начална дата: 20.08.2009
Дата на приключване: 15.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане на безработни лица с ясна идея за започване на стопанска дейност, чрез предоставяне на специализирани обучения и услуги
Дейности: Дейност 4 "Осъществяване на подбор и насочване на подходящи безработни лица за включване в обучение за професионална квалификация и/или консултиране по предприемачество. Предоставяне на ваучери на одобрените лица" 1.Определяне на подходящи безработни лица, регистрирани в ДБТ, с изключение на продължително безработни, обект на месечно социално подпомагане. 2. Предоставяне на ваучери за обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения.
Дейност 7. "Консултиране на подходящи безработни лица, с оглед включването им в Компонент 2 на схемата" Дейността е насочена към безработни лица, на които ще се предоставят индивидуални консултации, с оглед подпомагане при окончателното оформяне на бизнес план. Тези лица ще бъдат консултирани при подготовката на проектни предложения, с оглед включването им в Компонент 2. На безработните лица ще се предложат специализирани консултантски услуги с цел подпомагането им при регистриране на самостоятелни предприятия.
Дейност 6. "Предоставяне на обучение" Обучението срещу ваучери се осъществява от Доставчици на обучение-ДОб за придобиване на професионална квалификация по част от професии: - "Сътрудник в малък и среден бизнес", код по СППОО 345050; - "Сътрудник в бизнес услуги", код по СППОО 345040; ДОб ще извършват обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения. По време на обучението се изплащат стипендии на включените в него безработни лица за присъствените дни. Когато обучението се провежда извън границите на местоживеене, на безработните се изплащат транспортни разходи. На успешно завършилите се издава удостоверение с №3-37, съгласно Наредба №4 на МОН.
Дейност 1 "Организация и управление на проекта" Осигуряване на условия и създаване на условия за успешво реализиране на проекта и постигане на заложените цели.
Дейност 2 "Провеждане на проучване за установяване на нагласата сред безработните за стартиране на собствен бизнес по региони" За периода на реализация на проекта ще бъде извършено едно проучване през 2009г. за установяване на нагласата сред безработните за стартиране на собствен бизнес по региони. Проучването се извършва от организация, избрана въз основа на обществена поръчка.
Дейност 3 "Изготвяне на техническо задание и документация по ЗОП за избор на консултантски фирми" Изготвяне на документация от ГД "Услуги по заетостта" за участие съгласно изискванията на ЗОП.
Дейност 5. "Изработване и отпечатване на поименни ваучери за включване в обучение" Изработване и отпечатване на поименни ваучери за обучение на безработни лица съгласно чл. 3, ал. 3 то ПМС 180/27.07.2007
Дейност 8. "Информиране и публичност" 1. Организиране и провеждане на информационна кампания при стартиране на проекта за представяне на неговите цели и дейности. Презентация и публикуване на съобщения в национални и регионални печатни издания. 2. Изготвяне на 73 табла и 120 информационни табели за всички териториални поделения от страната и ЦА на АЗ. 3. Изготвяне на печатни информационни материали с оглед популяризирането на изпълнението на проекта (200 броя плакати и 69 125 хил. броя дипляни) 4. Осъществяване на контакти и информиране чрез средствата за масово осведомяване за напредъка по проекта - публикуване на рекламни обяви в 4 печатни издания - 2 пъти; - изработване на 1 бр. видео-клип 5. Публикуване на електронната страница на АЗ - www.az.government.bg, на периодична информация за изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 000 000 BGN
Общ бюджет: 11 724 220 BGN
БФП: 11 724 220 BGN
Общо изплатени средства: 11 724 220 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 724 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 643 BGN
2010 251 935 BGN
2011 52 653 BGN
2012 5 293 976 BGN
2013 6 116 951 BGN
2014 1 179 BGN
2015 - 3 117 BGN
11 724 220 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 965 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 046 BGN
2010 214 145 BGN
2011 44 755 BGN
2012 4 499 880 BGN
2013 5 199 408 BGN
2014 1 002 BGN
2015 - 2 649 BGN
9 965 587 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 758 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 596 BGN
2010 37 790 BGN
2011 7 898 BGN
2012 794 096 BGN
2013 917 543 BGN
2014 177 BGN
2015 - 467 BGN
1 758 633 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой лица, включени в обучение по предприемачество
Индикатор 2 Брой лица, включени в консултиране за окончателно оформяне на бизнес-план


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз