Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0173-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07014
Наименование: Повишаване на компетенциите на служителите - ключ към добрата комуникация с клиентите
Бенефициент: "ЧЕЗ България" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 22.07.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се повиши производителността на труда и конкурентоспособността на фирмата чрез инвестиции в повишаване на капацитета на служителите й. От приемането на страната ни в ЕС и отварянето на пазарите, необходимостта от привеждане на организацията на труда във фирмата в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар стана все по-належаща. Настоящият проект ще повиши компетенциите на персонала, което ще осигури сигурност на отделните служители за запазване на работното място, тъй като те ще повишат качеството на работата си и ще премахне пречките за израстване на работното място. Чрез повишаване на мотивацията на заетите лица в „ЧЕЗ България” ЕАД ще се повиши мотивацията им и ще повиши качеството на обслужване. За да се подобри адаптивността на заетите лица и те да отговорят на изискванията, следва да отделим внимание на развитието на човешкия потенциал чрез осигуряването на необходимите обучения.
Дейности: Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт на проекта Цел: Установяване на мениджмънта на проекта. Процедура: Разработване и внедряване на надеждна система за управление на проекта. Детайлизиране на плана за действие и бюджета на проекта. Очакван резултат: Ясно разпределени роли и отговорности в управлението и координацията на проекта. Детайлизиран план за действие и бюджет.
Дейност 2. Популяризиране на проекта и Оперативната Програма ”Развитие на човешките ресурси” Цел: Популяризиране целите и приоритетите на проекта и дейностите, предвидени в него; създаване на условия потенциалните участници в целевата група да получат информация за целите на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Процедура: Провеждане PR-кампания; изработване на листовки, обяви, постери и стикери; разпространение на рекламните материали със съдействието на Дирекция „Бюро по труда” . Очакван резултат: Оповестяване и публичност, което ще създаде условия за оптимално изпълнение на проекта.
Дейност 3. Избор на подизпълнител/и за провеждане на обучението Цел: Осигуряване на обучаваща/и институция/и, способна и мотивирана да постигне заложените в проекта цели. Процедура: Осъществяване на избор на обучаваща/и институция/и за обучение за ключови компетентности. Очакван резултат: Избрана обучаваща институция, която да осигури квалифицирани обучители и да разработи ефективна система за провеждането на обученията и удостоверяването на компетентностите на заетите лица – участници в целевата група по проекта.
Дейност 4. Разработване на дидактически материали за обучението Цел: Разработване на конкретни дидактически материали за теоретичното и практическото обучение на базата на учебните програми. Процедура: Разработване на материали и изработване на комплект учебни материали и пособия за всеки обучаван. Очакван резултат: Актуални дидактически материали за провеждане на качествено теоретично и практическо обучение.
Дейност 5. Сключване на договори за запазване на заетостта на обучените най-малко една година след приключване на обучението Цел: Създаване на условия за осигуряване на устойчива заетост в дружеството чрез гарантиране на постоянна работа на обучените участници от целевите групи. Процедура: Сключване на договори за повишаване на квалификацията и за преквалификация по чл. 234 от Кодекса на труда между фирмата и обучаваните. Очакван резултат: Създадени условия за устойчива заетост; изпълнени съответната специфична цел на проекта и на Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”.
Дейност 6. Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности Цел: Повишаване на възможностите на заетите лица – участници в целевата група по проекта за лична реализация, активен граждански живот, интегриране и трудоспособност в общество, базирано на знанието. Процедура: Разработване на график за обучението по групи; провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности; издаване на документи, удостоверяващи успешното завършване и придобитите умения и компетентности. Очакван резултат: Успешно проведено обучение за придобиване на ключови компетентности.
Дейност 7. Анализ и оценка на резултатите от проведеното обучение за придобиване на ключови компетентности Цел: Установяване на полезността на проведеното обучение за разширяване на набора от ключови компетентности на заетите лица в „ЧЕЗ България” ЕАД, което им дава възможност да бъдат по-адаптивни към бързо променящия се и силно взаимосвързан свят. Процедура: Анализиране и оценяване на резултатите от проведеното обучение; Очакван резултат: Изводи и насоки за организиране на последващи обучения за придобиване на ключови компетентности.
Дейност 8. Мултиплициране на резултатите от проекта Цел: Обобщаване и представяне на модела, изграден при изпълнението на проекта, обединяващ усилията на работодателя и заетите за повишаване на професионалната пригодност и адаптивността към конкретните изисквания на работните места. Процедура: Описание на добрата практика; представяне на добрата практика сред работодателите от ИКТ сектора на национално равнище. Очакван резултат: Популяризиране на възможностите за повишаване на квалификацията на заетите като необходимо условие за успешен бизнес в района
Дейност 9. Управление и координация на проекта Цел: Осигуряване на ефективно управление и координация на дейностите за гарантиране качеството на изпълнение на проектните дейности и постигане на очакваните резултати. Процедура: Координиране на дейностите от ръководството на проекта; дистанционно обсъждане на казуси, възникнали в хода на дейността; периодичен финансов контрол. Очакван резултат: Ефективно и качествено осъществяване на проектните дейности и спазване на предвидения график на дейностите. Осигурена финансова дисциплина и коректно изпълнение на планирания бюджет.
Дейност 10. Финализиране и отчитане на проекта Финализиране и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 171 BGN
Общ бюджет: 187 611 BGN
БФП: 131 328 BGN
Общо изплатени средства: 131 294 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 834 BGN
2010 0 BGN
2011 103 460 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 294 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 659 BGN
2010 0 BGN
2011 87 941 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 600 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 175 BGN
2010 0 BGN
2011 15 519 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 694 BGN
Финансиране от бенефициента 59 645 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз