Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0075-C0001
Номер на проект: 58301-С-016
Наименование: Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и поодържани резервати) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за дивата коза и мечката в България
Бенефициент: Българска Фондация Биоразнообразие - София
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 31.07.2009
Дата на приключване: 10.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Опазване и възстановяване на дивата коза и мечката в България
Дейности: Дейност 1. Подкрепа за работата на междуведомствените работни групи по Плановете за действие за дивата коза и мечката Отговорник: РИОСВ Пазарджик Тази дейност е принос към изпълнението на дейност 5.2.2 от План за действие за дивата коза и т. 14, част 3 на План за действие за кафявата мечка. РИОСВ Пазарджик ще съдейства с логистика на НСЗП за организиране на работните срещи и предварителната им детайлна подготовка. За всяка среща на работната група ще бъдат разработени експертни доклади за състоянието на дивата коза и мечката, извън парковете и резерватите, съгласно изискванията на плана за действие за всяка среща на работната група. Тези дейности РИОСВ Пазарджик ще съгласува предварително с НСЗП.
Дейност2. Координационни срещи и семинари със структури на ДАГ, МОСВ, СЛРБ, МВР и прокуратурата в рискови райони, както и участие в Съветите за охрана на горите, дивеча и рибата за разясняване на проблемите на опазването на дивата коза и мечката набе Тази дейност е принос към изпълнението на дейност 5.2.3 от План за действие за дивата коза. • Кой отговаря за изпълнението на дейността. БФБ • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, Ще бъдат организирани общо 30 срещи за координиране на дейности по изпълнение на плана за действие за дивата коза и мечката в Девин, Смолян, Велинград, Пазарджик и др. ДАГ ще окаже пълно съдействие за разглеждане на проблемите на дивата коза и мечката.
Дейност 3. Превенция на бракониерство Тази дейност е принос към изпълнението на дейности 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 и 5.4.7 от План за действие за дивата коза и точка 4.3.2. в План за действие за кафявата мечка. Дейността включва организиране и провеждане на редовни проверки на: • на ловни дружини, ловуващи в (или в близост до) местообитания на диви кози и мечки • обществени заведения за незаконни трофеи на мечки и диви кози и други ловни и защитени видове. • ключовите местообитания през месеците октомври и ноември • участие в наказателни и административни дела срещу бракониери Кой отговаря за изпълнението на дейността. РИОСВ Пазарджик, ЛРД - Девин, с активното участие на БФБ и СДП Балкани • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите Ще бъдат организирани планови проверки съгласно препоръките от работните срещи, както и извънпланови по сигнал за бракониерство. Проверките ще бъдат комплексни с участие и на неправителствени организации.
Дейност 4. Проучване на миграциите на дивата коза и коридорите между отделните субпопулации с цел изясняване на „слаби места” в опазването им. Ще бъдат поставени 5 GPS GSM нашийника, които ще предават информация за движението на животни от ключови субпопулации от Западните Родопи, за проучване на миграциите на животни. Данните получени от телеметрията ще бъдат анализирани в ГИС с землища, ловни и охранителни райони. Кой отговаря за изпълнението на дейността. РИОСВ Пазарджик • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, Ще организиран търг за доставка на 5 предавателя за многократна употреба. Ще бъде организирано улавяне на 5 животни като на УС на проекта ще се реши от кои точно популации да бъдат те. След свършване на живота на батериите на предаватели нашийниците ще бъдат търсени за сваляне, рециклиране и повторна употреба. • Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Да има добро покритие на GSM мрежата в района на избраните популации. Да не бъдат убити от бракониери или хищници животните с нашийниците.
Дейност 5. Оценка на възможностите за реинтродукция на дива коза в подходящи местообитания в Западна и Източна Стара планина, Осогово и Славянка Тази дейност е задължително условие съгласно изискванията на IUCN за изпълнението на дейност 5.4.11 от План за действие за дивата коза. • Кой отговаря за изпълнението на дейността. СДП Балкани • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, СДП Балкани ще координира дейността като в нея ще се включат експерти на БФБ.
Дейност 6. Оценка на влиянието на трофейният лов на дива коза по реда на изключенията върху състоянието на популациите Тази дейност има връзка с изпълнението на дейност 5.5.2 от План за действие за дивата коза. Ще бъде проучен трофейният лов на ниво ЛРД или ДЛС и състоянието на популацията на диви кози. Оценката ще включва мерки за опазване предприемани от ползващият изключенията, бракониерство и брой животни по ловно стопански райони. Кой отговаря за изпълнението на дейността. БФБ • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите; В средата на лятото ще бъдат извършени контролни посещения в ловни райони. ДАГ ще окаже пълно съдействие за осъществяването на тази дейност. РИОСВ Пазарджик ще участва с експерт. • Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Необходима е добра комуникация и сътрудничество между партньорите при събирането и предоставянето на информацията необходима за анализите
Дейност 7. ГИС модел на разпространението на дивата коза в България в ловностопански райони, територии на РИОСВ, и местата предвидени за оценка на възможностите за реинтродукция на дива коза. Тази дейност има връзка с изпълнението на дейност 5.5.4. от План за действие за дивата коза. • Кой отговаря за изпълнението на дейността. СДП Балкани • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, • Събиране на основна база данни от слоеве необходими за създаване на ГИС модела • Събиране на теренни локализационни данни от разпространението на дивата коза (точкови локации) необходими за създаване на модела • Създаване на модел и последващото му валидиране. • Анализ на модела спрямо сегашното разпространение на дивата коза и потенциалните местообитания. • Анализ на потенциалните коридори за миграция. Анализ на тесните участъци (bottlenecks) и проблемните зони. • Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. За всички изследвани райони да бъде получена най- актуалната база данни.
Дейност 8. Проучване на незаконния отстрел на територията на ловностопанските райони на ЛРД около трите Национални парка и резерватите в Родопите. • Кой отговаря за изпълнението на дейността. БФБ • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите Експерти ще посетят приоритетни райони, известни с бракониерството си извън територия на трита парка и резерватите Купена, Червената стена и др.
Дейност 9. Координиране на контролните дейности между гръцкият Национален парк Родопи и българските институции – РУГ Смолян и ЛРД Девин Тази дейност има връзка с изпълнението на дейност 5.6.2. от План за действие за дивата коза. Ще бъдат организирани 6 координационни срещи между отговорните за опазване на дивата коза и мечка български и гръцки институции Кой отговаря за изпълнението на дейността. БФБ • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, Ще бъдат съвместно планирани работните срещи. • Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Гръцките колеги (Управа на НП Родопи, община Паранести, Горска служба Драма, гръцки НПО), с които БФБ има дългогодишно неформално сътрудничество пожелаят това неформално сътрудничество да прерасне в формални дейности.
Дейност 10. Информационна кампания за изпълнение на плановете за действие и борба с бракониерството Тази дейност е принос към изпълнението на дейност 5.7.1. и 5.7.5. от План за действие за дивата коза. Подготовка на научнопопулярни материали за специализирани издания и електронни медии за различните целеви групи за превенция на . Публикуване на Плана за действие за дивата коза. Публикуване на Плана за действие за мечката. Публикуване на популярна книга за дивата коза. Дейности свързани с промоция на проекта – 3 пресконференции по региони, 3 национални прес съобщения, информационна страница за проекта на уеб сайта на БФБ Кой отговаря за изпълнението на дейността. РИОСВ за информационните дейности свързани с изпълнение на плановете за действие БФБ за дейностите свързани с промоцията на проекта • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите Ще бъде организиран търг за подизпълнител за печатните издания
Дейност 11. Проучване на влиянието на паразитни, заразни и недоимъчни болести върху популациите на дивата коза Ще бъде нает ветеринарен експерт, който: - ще разработи литературна справка за наличната информация за болестите по дивата коза по света; - ще събере биологичен материал и ще проучи болестите по дивата коза в обсега на проекта; - ще разработи препоръки за предотвратяване на заразни и паразитни болести; Кой отговаря за изпълнението на дейността. БФБ • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите Ще бъде нает експерт, който ще изпълни горепосоченото задание. ДАГ ще окаже съдействие за събиране на проби от болни и отстреляни при трофеен лов животни.
Дейност 12. Обмяна на опит с експерти работещи за опазването на картузианската дива коза Тази дейност има връзка с изпълнението на дейност 5.6.1. от План за действие за дивата коза. Ще бъде осъществена кореспонденция, обмяна на информация и ще бъде посетен района на Гренобъл, Франция, където успешно се работи за дивата коза. Кой отговаря за изпълнението на дейността. БФБ • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, Ще се подготви работната среща, като се уточнят темите за дискусии и презентации, в удобно на всички време през есенния сезон на първата година ще бъде осъществена • Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Френските експерти да запазят желание да ни сътрудничат.
Дейност 13. Мерки за намаляване на конфликта човек мечка. Проучване на влиянието на отпадъците върху създаването на проблемни мечки и мерки за превенция. • Отговорен за изпълнението СДП Балкани • Основните стъпки при реализацията на дейността, • Предварително определяне на местата с най-висок риск от привикване на мечки към отпадъци в работните райони • Събиране информация за туристически центрове,незаконни сметища, хижи и др. • Картиране, описание и анализ на туристически центрове,незаконни сметища, хижи и др. • Изготвяне на ГИС модел анализ на сметищата, според пригодността на местообитанията и щетите от мечки в района. • Пилотно поставяне на 20 бр. устойчиви на мечка контейнери за смет в най-рисковите места • Пилотно предоставяне на 10 двойки овчарски кучета с доказана ефективност при опазване на домашни животни от хищници.
Дейност 14. Анализ на фрагментацията и степен на пригодност на биокоридорите между субопопулациите от мечка Отговорен за изпълнението СДП Балкани Детайлно проучване на коридорите и възможностите за връзка между сегашното временно разпространение в западните погранични планини (Западна Стара планина, Краище-Осогово и Малешевска) със зоните на постоянно разпространение (Централен Балкан, Рила и Пирин) както и между Централно старопланинската популация и Рилородопската с цел улесняване и възстановяване на естествения обмен на индивиди и възстановяване на целостта на популацията. За целта ще бъде направен ГИС анализ на пригодностите на местообитанията в коридорите, като функционалността на коридорите ще бъдат подкрепени със теренни данни. Ще бъдат предложени ключови мерки по свързаността на популацията. Основна дейност -изготвяне на ГИС модел за пригодността на местообитанията и анализ на свързанността, валидиране на функционалността на коридорите с теренни данни
Дейност 15. Управление на проекта, счетоводство и одит • Кой отговаря за изпълнението на дейността. БФБ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 578 832 BGN
Общ бюджет: 515 662 BGN
БФП: 515 662 BGN
Общо изплатени средства: 515 662 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 515 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 115 766 BGN
2010 25 004 BGN
2011 187 405 BGN
2012 134 890 BGN
2013 52 596 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
515 662 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 438 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 98 401 BGN
2010 21 253 BGN
2011 159 295 BGN
2012 114 656 BGN
2013 44 707 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
438 312 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 365 BGN
2010 3 751 BGN
2011 28 111 BGN
2012 20 233 BGN
2013 7 889 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 349 BGN
Финансиране от бенефициента 18 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой възстановени популации на видове – дива коза - проучени възможности за възстановяване
Индикатор 2 Брой планове за действие, по които се изпълняват дейности
Индикатор 3 Брой и видове изпълнени възстановителни и поддържащи мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз