Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0177-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01014
Наименование: Компетентност - Развитие - Прогрес
Бенефициент: "МИКРОИНВЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 21.07.2009
Дата на приключване: 01.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаване на производителността и адаптацията на човешките ресурси в средните предприятия от IT сектора в гр. София
Дейности: Дейност 1. Провеждане на среща на екипа за управление на проекта дейност 1.1. Подготовка на среща на екипа за управление на проекта дейност 1.2. Съставяне на подробен план – график на изпълнение на дейностите по проекта дейност 1.3. Разпределение на задачите по изпълнение и управление на проекта
Дейност 2. Подготовка и провеждане на информационна кампания за визуализация дейност 2.1. Публикуване на информационни материали в интернет страницата на „Микроинвест” ООД дейност 2.2. Изпращане на медийни съобщения до регистрираните абонатите на интернет страницата на фирмата
Дейност 3. Провеждане на професионално обучение по специалността „Системно програмиране” на 16 служители от Програмния отдел на „Микроинвест” ООД 3.1. Подготовката за провеждане на професионалното обучение 3.2. Провеждане на професионалното обучение 3.3. Провеждане на текущ мониторинг 3.4. Провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация
Дейност 4. Провеждане на обучение по английски език Под дейност 4.1. Подготовка на обучението по английски език чрез избор на изпълнител – Подготовката на обучението включва избор на изпълнител на обучение по английски език на 51 служители на „Микроинвест”. Изборът на изпълнител ще бъде извършен в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и изискванията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Министерско постановление номер 55. от 12.03.2007г. (ПМС № 55). Според направените изчисления от фирма „Микроинвест” и изискванията към изпълнителя на обучението, стойността на услугата обучение по английски език ще бъде под прага от 15 000 (петнадесет хиляди) лева. В съответствие с ПМС № 55 от 12.03.2007г. методиката на избор на изпълнител трябва да бъде набиране три оферти и избор на най-подходящата оферта. В тази връзка за избор на изпълнител ще се реализират следните дейности: Под дейност 4.1.1. Проучване на фирмите изпълнители на обучение по английски език – проучването ще бъде направено чрез проучване на фирмите в интернет. Под дейност 4.1.2. Изпращане на искане за оферта до три фирми – в искането ще се посочат всички изисквания към офертата, която ще бъде изпратена. Допълнително в искането ще е включен списък на необходимите приложения към изпратената оферта, както и адреса, но който е нужно те да бъдат изпратени. Под дейност 4.1.3. Приемане на изпратените оферти – офертите ще бъдат приети и съхранявани от координатора по проекта до момента на тяхното оценяване. Под дейност 4.1.4. Оценка на офертите и избор на изпълнител – изборът на изпълнител ще бъде направен според нуждите от обучение на „Микроинвест”. Изпълнителят ще се избере на база на опит в провеждането на обучения и опит в участие в реализация на проекти. Друг важен критерии е той да бъде член на Българската асоциация за качествени езикови услуги. Според направените проучвания, тази асоциация работи активно за въвеждане на единен висок стандарт на качеството в чуждоезиковото обучение в рамките на Европа. Това ще гарантира на фирма „Микроинвест” необходимото качество на чуждоезиково обучение с приложимост към европейските икономически условия и изисквания. Не на последно място като критерии за избор ще се използва и предложената цена на обучаемо лице, тъй като тя трябва да съответства на предвидените в проекта разходи. Под дейност 4.2. Осигуряване на учебни материали за провеждане на езиковото обучение – за целите на обучението ще бъдат закупени учебници, учебни тетрадки и учебни дискове за обучение по английски език, съобразени с системата по която ще се провежда курса. Под дейност 4.3. Провеждане на тест за определяне на входното ниво на чуждо езикова компетентност на заетите лица – реализирането на тази под дейност ще позволи служителите на фирмата да се разпределят в групи за обучение според тяхното ниво на компетентост и спрямо нуждата им от повишаване на това ниво. Под дейност 4.4. Изготвяне на портфолио на участниците в обучението – изготвянето на портфолио ще спомогне контрола върху постигнатите текущи резултати от обучението за всеки отделен участник. Чрез изготвяна на порт – фолио ще се осигури ефективно събиране на съпътстващата документация от обучението – текущи тестове, получени резултати, анкети за удовлетвореност от обучението, присъствени листове и график на провежданите занятия. При изготвянето на портфолио ще се подготви индивидуален план – график на обучението за всеки служител. Под дейност 4.5. Разпределяне на участниците в обучението в групи – след обработка на резултатите от входящото тестиране, служителите ще бъдат разпределени в групи за обучение и ще получат план – график на своето обучение. Под дейност 4.6. Провеждане на курсове по английски език – курсовете по английски език ще се провеждат от квалифицирани преподаватели, чиито опит трябва да бъде доказан. „Микроинвест” ООД е в състояние да предостави две зали за обучение по английски език. По този начин служителите на фирмата ще получат най-добри възможности за включване в чуждоезиковото обучение. Поради това обучението ще се извършва с зали на централният офис на фирмата (посоченото условие ще бъде посочено в искането за оферта при избора на изпълнител). Под дейност 4.7. Провеждане на текущи тестове за проверка на нивото на придобитите знания – текущите тестирания ще се извършват от избрания изпълнител в съответствие със системата на обучение по английски език. Под дейност 4.8. Подготовка и провеждане на изпит за изходящо ниво на чуждо езикова компетентност на обучените служители – подготовката на изпита включва осигуряване на изпитни листове и протоколи от обучителната организация. За нуждите на „Микроинвест” изпитът, освен задължителна писмена част, трябва да включва интервю със всеки курсист, на което да се оценят способностите му за комуникация на чужд език. Под дейност 4.9. Издаване на сертификати за завършено обучение по английски език на заетите лица – сертификат за придобито ниво на владеене на английски език ще получат само служителите, които преминат успешно финален изпит чрез събиране на необходимия брой точки за получаване на сертификат. За нуждите на „Микроинвест”, изпълнителят трябва да осигури възможност за повторно явяване на изпита за служителите, които не успеят да го издържат.
Дейност 5. Провеждане на заключителна пресконференция Под дейност 5.1. Подготовка чрез изготвяне и изпращане на кратко медийно съобщение – то ще бъде съставено и изпратено от координатора на проекта. В него ще се съдържа информация за програмата на пресконференцията и за часът и мястото на провеждане. Медийното съобщение ще съдържа официална покана към местни и национални медии за отразяване на събитието. Под дейност 5.2. Осигуряване на зала за провеждане на финална пресконференция – пресконференцията ще се проведе в зала, осигурена от Водещата организация по проекта. Под дейност 5.3. Събиране и архивиране на материалите от проведената пресконференция – за осигуряване на ефективна отчетност на проекта, координаторът ще събере снимков материал и копия от направените публикации и репортажи, които отразяват проведената пресконференция. Организираното медийно събитие ще се води от ръководителя и координатора на проекта. На него ще присъстват представители на местни и национални медии, служижтели на фирма „Микроинвест” и на неговия партньор по проекта. Целта на провеждането на финална пресконференция е публично оповестяване на постигнатите в рамките на проекта резултати и визуализиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Партньори
Партньори:
Фондация ”Материка”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 743 BGN
Общ бюджет: 43 636 BGN
БФП: 27 818 BGN
Общо изплатени средства: 27 815 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 900 BGN
2010 21 915 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 815 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 015 BGN
2010 18 628 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 643 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 885 BGN
2010 3 287 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 172 BGN
Финансиране от бенефициента 16 916 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз