Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0067-C0001
Номер на проект: 58301-С-009
Наименование: Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Бенефициент: СНЦ Зелени Балкани - Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 31.07.2009
Дата на приключване: 09.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Опазване на редки и застрашени видове птици и природни местообитания, чрез спешни in-situ консервационни и възстановителни мерки и ограничаване на заплахите, в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро - защитената зона „Поморийско езеро” (BG 0000152), защитена зона “Поморие“ (BG 0000620), Защитена местност „Поморийско езеро” и Рамсарски сайт „Комплекс Поморийски влажни зони”
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта След стратирането на проекта ще се проведе избор за експерт по тръжните процедури към проекта, ще се подготвят задания на екипа на звеното за управление и изпълнение, ще се сключт договори, ще се направи преглед на всички планирани дейности, график и отговорности. Ще се изпратят уведомителни писма до местните и държавни институции за стартирането на проекта, целите, планираните дейности и очакваните резултати. Звеното за управление на проекта включва Ръководител, експерт по процедури за възлагане, счетоводител, експерт биолог, полеви биолози, юрист и експерт връзки с обещкестеността. Управлението на проекта включва – планиране и контрол върху изпълненито на дейностите и графика, изпълнените задачи на екипа, експертите и външните изпълнители, контрол и управление на качеството на извършената работа, посещение на място, следене на индикаторите и отчитане на резултатите, подготвяне и провеждане на тръжни процедури по ПС №55 на МС, плащания към външни изпълнители, контрол на първичните финансови документи, изготвяне на междинни отчети (съдържателни и финансови), комуникации с МОСВ, с държавните и местни власти, др. стаекхолдъри, медии. За по-голяма оперативност ще се извършват ежеседмични оперативки, за отчет на изпълнените задачи, планиране на предстоящи дейности и мерки за преодоляване на проблемите и трудностите. Наред с това членовете на екипа ще изготвят месечни отчети за отработеното вреве и извършена работа.
Дейност 2. Консервационни и възстановителни дейности Дейност 2. 1.Възстановяване на гнездови местообитания на редки и колониално гнездещи водолюбиви видове птици (изграждане на изкуствен остров) Отговорник за дейността – ЗУП, Зелени Балкани 2.1.1. Изграждане на земнонасипен остров За изпълнение на строителството ще бъде избран външен изпълнител по ПМС №55/2007. За осигуряване на лицензиран строителен надзор и инвеститорски контрол ще бъде избран външен изпълнител –фирма за надзор в проектирането и строителството. За изграждане на местообитанието ще се реконструира земнонасипен вал (вал №1 –Виж Приложение А3), разположен в езерото. Валът и езерото са публична държавна собственост –МОСВ (Приложение 8) . Към момента вала е силно ерозирал, прекъснат е на няколко места и е загубил своите функции за отделяне на част от езерото за концентриране на солена вода за добив на сол. В рамките на ГЕФ/Световна Банка проект през 2007г. бе изотвен Работен/технически проект за възстановяване на гнездови местобитания за колониално гнездещи видове птици. Работният проект е преминал всички необходими съгласувания (Виж ПриложенияХХ) Поради ограничения на бюджета не бе пристъпено към строителство. Кратко описание: За да се изгради местообитанието, вала ще бъде прекъснат на 250-300 м южно от северния завой на дигата Ширината на прекъсването ще бъде 6 м. След 160 м валът отново ще бъде прекъснат, за да се ограничи мексимално достъпът на хищници и хора до колонията. Следва друга част от вала с дължина 70 м, която ще представлява основната част на местообитанието за птиците. След това отново ще има 2 прекъсвания на вала през 150 метра. Планираните размери на острова са дължина 70 м в посока север-юг, ширина 40 м в посока изток-запад. Материалът за изграждането му е изцяло от земнонасипния вал №1. Най-високата кота на местообитанието за птиците ще бъде около 50-60 см над най-ниското ниво на езерото. Страничните откоси ще слизат към водата с наклон съобразен с биологията на птиците. Откосите и прекъснатите части на вала ще бъдат укрепени срещу ерозия с геомрежа. Билото на острава ще бъде покрито с мидички и малки камъчета, съобразно субстрата на естествените гнездовите местообитаня на птиците. За изпълнение на дейността ще бъде избран външен изпълнител по ПМС №55/2007. Подробна спецификация за строителството е дадена в Приложене А10 2.1.2. Мерки за стимулиране загнездването и заемане на новото местообитание от целевите видове За стимулиране и привилчане на птиците към загнездване е предвидено изработване и поставяне на макети. Макетите ще бъдат триизмерни, изработени от външен изпълнител като се спазва възприета за целта методика и добри практики. Поставянето на макетите на острова, ще се извърши преди размножителния сезон за птиците от екипа биолози. Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Изграждането на острова трябва да започне при най-ниско ниво на водите в езерото (от средата на август до март), за да има пълна откритост на вала от водата, необходима предпоставка за качествено извършване на строителните дейности. Изграждането на острова трябва да се извърши в извън размножителния период на птиците, който съвпада и с най-ниските води в езерото.
Дейност 2. Консервационни и възстановителни дейности Дейност 2.2.Мерки за опазване на гривестата рибарка в извънгнездовия и ареал на Поморийско езеро Отговорник – ЗУП, Зелени Балкани Освен възстановяване на местообитания проекта предвижда и други мерки като опръстеняване и поставяне на сателитни предаватели, които да подпомогнат опазване на гривестата рибарка. Тези дейности ще бъдат използвани и като метод за отчитане на резултатите от дейност 2.1. За целите на Дейността ще бъдат извадени изискваните от закона разрешителни по реда на Наредба № 8 към ЗБР 2.2.1. Опръстеняване. През гнездовия сезон ще бъдат опръстенени 50 гривести рибарки (възрастни птици) със стандартни и цветни пръстени по описана по-горе методика (Виж т. Методика). Опръстеняването ще се извърши от 4 орнитолози в рамките на 1 месец. Улавянето на възрастните птици ще се извърши с вертикални орнотологични мрежи и макети за птици с цел минимално безпокойство на колонията. За всяка опръстенена птица ще се попълва стандартна информационна бланка и ще се води дневник и отчет. Опръстеняването ще се извърши през 3 последователни гнездови сезона, като за различните години ще се използват пръстени с различни цветове, с цел анализ и отчитане на резултатите. За трите полеви сезона ще бъдат опръстенени общо 150 птици. 2.2.2. Поставяне на предаватели. През първия гнездови сезон на 5 от опръстенените гривести рибарки ще се поставят сателитни предаватели за проследяване на миграцията през зимния период. Ще се използва методиката на Bub H. в “Bird Trapping and Bird Banding”. Проследяване на сигнала и обработката на данните ще се извършва през двете проектни години в продължение на общо 12 есеца. 2.2.3. Отчитане на резултатите – експерта биолог и полевите биолози ще разработят програма за полево отчитане на резултатите. Обощената информация ще бъде анализирана и в края на проекта Експертът биолог ще изтотви Доклад за заплахите и предлаганите консервацинни мерки за опазване на вида в извънгнездовия ареал на Поморийско езеро. Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност Дейността ще се извършва през 3 последователни гнездови сезона. Предварителната подготовка на дейността включва избор на доставчик на стоки - цветните пръстени, вертикални мрежи, сателитни предаватели, изработване на 20 макета на рибарки, издаване на разрешително за опръстаняване съгласно Наредба №8 към ЗБР.
Дейност 3. Опазване на приоритетни крайбрежни и халофитни местообитания и крайбрежни пясъчни дюни Дейност 3.1.Почистване от твърди битови и строителни отпадъци Предвидено е почистване от твърди битови и строителни отпадъци на 2 приоритетни природни местообитания *Крайбрежни лагуни (код 1150) и * Понтийски солени степи и солени блата (код 1530) и други 3 местообитания обект на Директива 92/43 - Южни крайречни галерии и храсталаци Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae (код 92D0), Зараждащи се подвижни дюни ( код 2110) и Подвижни дюни с Ammophila arenaria (код 2120) – (Виж Приложение А3 -Карта на дейностите по пректа) По експертна оценка площта на замърсените с отпадъци местообитания е в размер на 600 декара общо за всички 5 хабитата. Най-засегнати с отпадъци са местообитанията в южната и югозападната част на езерото, както и пясъчната коса в източния край на езерото, като на места са сформирани нерегламентирани сметища. Зелени Балкани разполага с пълно картиране на замърсяванията с твърди битови отпадъци в района на Поморийско езеро. За улеснение на работата ще бъде изготвен картен материал. Почистването ще се извършва ръчно, а където е необходимо със съответната техника. Извозването на отпадъците ще се извършва също с техника на определените от Общината места. За контрола и оказване на експертна покрепа (първоначален инструктаж и разяснение ) на външния изпълнител, ще отговарят 2 полеви биолози
Дейност 3. Опазване на приоритетни крайбрежни и халофитни местообитания и крайбрежни пясъчни дюни Дейност 3.2. Изработване и поставяне на информационни и забранителни табели Отговорник – ЗУП, Зелени Балкани 3.2.1. Изработване на табели. След почистването от твърди битови отпадъци, на местата с констатирани най-много замърсявания включително и пясъчната коса (държавна публична собственост) ще се поставят общо 15 табели забраняващи изхвърлянето на строителни и битови отпадъци и даващи информация за съответния хабитат, неговия консеравционен статус и нуждата от опазване. Табелите ще бъдат изработени от дървен материал, с размери 1,50Х1 м, текстовата информация ще бъде отпечатана на винил, печатът ще бъде 4+4. Изработването ще се извърши от външен изпълнител. За ограничаване на повторно замърсяване и нерегламентирано изхвърляне на отпадъците ще бъдат проведени разговори с общината, да засили контрола и повиши санкциите за нарушители. 3.2.2. Поставяне на табелите. Поставянето на табелите ще се извърши от екипа биолози и доброволци на Зелени Балкани.
Дейност 4. Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура Дейност 4.1.Оборудване и обзавеждане на Посетителски център Поморийско езеро Отговорник – ЗУП , Зелени Балкани Проектът предвижда закупуване на обзавеждане и оборудване необходимо за работата на Посетителския център Поморийско езеро съобразно целите и функциите, които ще изпълнява. Общата РЗП на сградата е 450 кв.м. на 3 етажа. Сградата ще бъде собственост на Община Поморие – ( Виж Приложение 8 –Споразумение между Община Поморие и Зелени Балкани) В рамките на проекта ще бъде закупено, доставено и монтирано: Обзавеждане: работни столове, столове за посетители , работни бюра, маси за работа с деца, бюра за рецепция, стелажи, етажерки, шкафове, гардероби, контейнери, изложбени пана за експозиции и др. Оборудване: компютри, мултимедия, принтер, копирна машина, екрани, DVD плеери, телевизори, Софтуер и др. За доставка и закупуване на оборудването и обзавеждането ще бъдат избрани външни изпълнители.
Дейност 4.2.Планиране на познавателни екотуристически маршрути Отговорник - ЗУП , Зелени Балкани В рамките на проекта е предвидено изтотвянето на технически проект за изграждане на познавателни екотуристически маршрути на територията на комплекса от защитени природни територии и необходимата екотуритсическа инфраструктура. Външният изпълнител (избран според ПМС№55/2007) ще работи в тясно сътрудничество със ЗУП и експертите и съобразно зонирането, режимите и програмите в Интегрирания план за управление на Поморийско езеро ще се планират и разработят съответните познавателни маршрути в границите на защитената местност и защитените зони, ще се планира съответната екотурстическа инфраструктура и съоръжения за мониторинг –наблюдателница за птици, информационни и образователни табели, пейки, беседки и др. Изработеният технически проект ще се съгласува с МОСВ и РИОСВ Бургас, местната община и останалите заинтересовани страни. Спицификазия на услугата е представена в Приложение А11
Дейност 4.3.Изграждане на познавателни екотуристически маршрути След изготвянето на техническия проект ще се пристъпи към изграждането на 2 екотуристически маршрута - ботаническа пътека и орнитологичен маршрут. Целта е да се презентират редки и защитени видове растения, хабитати и птици, обитаващи комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро. Изграждането на Ботаническата пътека ще бъде с обща дължина от 1 км и ще включва изработване и поставяне на 15 информационни и образователни табели (на български и английски) върху дигата, отделяща езерото от пясъчната коса. Ще бъдат презентирани находища на някои редки растения и природни хабитати с висока консервационна стойност. Дигата е държавна публична собственост и в момента се използва за разходка и спорт (Виж Приложение 8-Собственост на дигата ). Орнитологичният маршрут ще включва поставяне на 5 информационни и образователни табели за различни видове редки и защитени видове птици, които ще бъдат поставени на терени общинска собсвеност. Една от табелите ще презентира колонията на рибарки – (Виж Приложение 9 съгласие от Общината). За изготвянето на информацинните и познавателни табели ще бъдат закупени 10 снимки и 30 рисунки на видовете обект на презентиране. Наред с това на 5 от подходите към защитената територия ще бъдат поставени информационни табели с карта и границите на защитената местност и защитените зони. Табелите ще се поставят върху държавна и общинска собственост, като за поставянето ще бъдат спазени законовите регламенти. Всички табели ще бъдат изработени от дърен материал и винил, пълноцветен печат, на български и английски език. Поставянето на табелите ще бъде осигурено от 2 експерти биолози и доброволци на Зелени Балкани.
Дейност 4.4.Изготвяне на интерпритационна програма и материали за работа на Посетителския център В рамките на проекта ще се изгови Интерпритационна програма за представяне на комплекса от защитени природни територии, биоразнообразието на влажната зона, различните групи животни, видовете местообитания, редките и защитени растения, ползванията на природните ресурси и др. за различните целеви групи. Наред с това в програмата ще се подготвят примерни интерпритационни материали със текст и снимки (готов предпечат) – като дипляна за редките растения и местообитания на езерото, дипляна за птиците на поморийско езеро, дипляна за бозайниците, дипляна на земоводните и влечугите, постер за влажната зона, стикери, картички и др.
Дейност 5. Дейности по публичност и информация за проекта За широкото популяризирането на финансовата подкрепа на ЕС и Програмата са предвидени изготвяне на печатни материали, избрабоване на информационни табели, работа с медиите, изработването на страница към уебсайта на Зелени Балкани, публикуване на информация за хода на проекта в Бюлетина на Зелени Балкани и други печатни издания. За подпомагане на тази дейност ще бъде привлечен експерт Връзки с обществеността, с частична заетост. Дейност 5.1.Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали Отговорник – ЗУП, Зелени Балкани За популяризиране на проекта ще бъде издаден рекламен постер а за всеки от продуктите и резултатите от проекта е планирано да се изготви дипляна, които да бъдат разпространявани сред заинтересованите страни и широката общественост. Информационните материали ще съдържат текст на български и английски. 5.1.1.Дипляна за водолюбивите птици и изградения остров за птици – тираж 1000, пълноцветна, формат А5, печат 4 +4 на, хартия 120гр. гланц, с две сгъвки. 5.1.2. Дипляна за биоразнообразието на езерото, представяне на НАТУРА 2000 зоните, Защитената местност, Рамсарското място, карта на комплекса от защитени природни територии –тираж 1000 , пълноцветна, формат А5, печат 4 +4 на, хартия 120гр. гланц, с две сгъвки 5.1.3. Дипляна с насоченост към туристите с презентиране на влажната зона като екотуристически обект, изградената ботаническа пътека и орнтологичен маршрут, Посетителския център – тираж 1000 , пълноцветна, формат А5, печат 4 +4 на, хартия 120гр. гланц, с две сгъвки Д)рекламен постер за езерото и проекта –тираж 1000, хартия мат, 120 гр. едностранен печат 4+4, формат 50/70.
Дейност 5.2.Изработване на информационни табели и пана за проекта Отговорник – ЗУП, Зелени Балкани За всеки от продуктите на проекта и осигуреното финансиране от ЕС и Оперативната програма ще се изготвят информационни табели и пана на които се представя приноса на ЕС с лого и текст, Оперативната програма с лого и текст, името на обекта А)табела за острова за птици – 1 бр Б)табела за посетителския център-1 брой В)табела за ботаническата пътека -1 брой Поставянето на табелите ще се извърши от екипа на проекта.
Дейност 5.3.Работа с медиите Отговорник – ЗУП , Зелени Балкани За популяризиране подкрепата на ЕС и Оперативната програма и постигнатите резултатите от проекта ЗУП и Експерта връзки с обществеността ще организират и осигурят 2 пресконференции в Бургас и Поморие, 5 публикации в национални и местни печатни издания, 10 интервюта в местни и национални електронни медии. Ще се организират 3 събития (като първа копка и откриване на обект) за медиите с участие на представители на заинтересованите страни с цел повишаване на информираността за проекта и приноса на ЕС.
Дейност 5.4.Изготвяне на страница за проекта към Уеб сайта на Зелени Балкани Отговорник – ЗУП , Зелени Балкани Към уебсайта на Зелени Балкани ще бъде изготвена и поддържана страница за проекта. На страницата ще бъдат публикувани целите, дейностите на проекта, актуална информация от хода на проекта и постигнатите резултати. Месечно сайта на Зелени Балкани се посещава от средно 10 000 посетители, от които 50% нови индивидуални посещения. Информация за проекта и реализираните дейности и постигнати резултати ще се публикуват периодично и в Бюлетина на Зелени Балкани. Изготвянето на страницата ще бъде възложена на външен изпълнител.
Дейност 6. Одит на проекта Отговорник –ЗУП, Зелени Балкани По време на изпълнение на проекта са предвидени провеждането на 2 одита. Първият одит ще се извърши след приключване на първите 12 месеца от изпълнението на проекта, а вторият одит след края на проекта. Ще бъдат изготвени 2 Одитиращи доклада с независимо експертно мнение относно извършените дейности, плащания и управление, които ще бъдат изпратени на Договарящи орган в МОСВ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИНКОМ ПВ" ООД
Геософт ЕООД
РТК ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 778 872 BGN
Общ бюджет: 651 156 BGN
БФП: 651 156 BGN
Общо изплатени средства: 651 156 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 651 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 155 774 BGN
2011 95 331 BGN
2012 155 885 BGN
2013 161 857 BGN
2014 82 309 BGN
2015 0 BGN
651 156 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 553 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 132 408 BGN
2011 81 032 BGN
2012 132 502 BGN
2013 137 578 BGN
2014 69 962 BGN
2015 0 BGN
553 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 366 BGN
2011 14 300 BGN
2012 23 383 BGN
2013 24 279 BGN
2014 12 346 BGN
2015 0 BGN
97 673 BGN
Финансиране от бенефициента 12 960 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Площ Възтановени гнездови местообитания
Индикатор 2 Почистени природни местообитания
Индикатор 3 оборудван и функциониращ Посетителски център


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз