Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0045-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/ 032-01
Наименование: Ремонт и реконструкция на сградите на НУ „Васил Априлов”, ОДЗ „Снежанка” и Детски ясли – гр. Рудозем
Бенефициент: Община Рудозем
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е подобряването и модернизирането на образователната инфраструктура в Община Рудозем и повишаване качеството и достъпността на предлаганите образователни услуги. Създаването на подходящи условия за обучение и работа в общинските образователни институции, съизмерими с европейските, е водещ приоритет в управлението на Община Рудозем. Развитието на образованието и свързаната с него инфраструктура е главен инструмент за устойчивото местно развитие. Затов
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки - Дейността ще бъде изпълнена предварително
Дейност 3: Изпълнение на СМР
Дейност 4: Строителен надзор
Дейност 5: Доставка на оборудване за НУ „Васил Априлов”
Дейност 6: Разпространение на информация и осигуряване на публичност
Дейност 7: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 969 425 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 912 319 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 193 885 BGN
2009 374 846 BGN
2010 343 588 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
912 319 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 164 802 BGN
2009 318 619 BGN
2010 292 050 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
775 471 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 29 083 BGN
2009 56 227 BGN
2010 51 538 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 848 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз