Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0041-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/031-02
Наименование: „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина”, „Иглика” към ЦДГ „Детелина”и детски ясли – гр. Дряново”
Бенефициент: Община Дряново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект отговаря на основната цел на Схемата за безвъзмездна финансова помощ за ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”, а именно подобряване на образователната инфраструктура на територията на община Дряново.
Дейности: Дейност 1 - Организация работата на Екипа за управление на проекта
Дейност 2 – Изготвяне на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности
Дейност 3: Запознаване на обществеността със същността на проект „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина”, „Иглика” и детски ясли към ЦДГ „Детелина”– гр. Дряново финансиран по Оперативна про
Дейност 4: Изпълнение на строителството монтажни работи на бази „Детелина”, „Иглика” и детски ясли към ЦДГ „Детелина”– гр. Дряново”
Дейност 5: Извършване на строителен надзор
Дейност 6: Извършване на авторски надзор
Дейност 7: Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 8: Пресконференция за публичност
Дейност 9. Одит на проекта
Дейност 10. Окончателно отчитане изпълнението на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 942 481 BGN
Общ бюджет: 863 198 BGN
БФП: 863 198 BGN
Общо изплатени средства: 864 202 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 863 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 384 715 BGN
2010 542 006 BGN
2011 0 BGN
2012 - 62 519 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
864 202 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 733 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 327 008 BGN
2010 460 705 BGN
2011 0 BGN
2012 - 53 141 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
734 572 BGN
В т.ч. Национално финансиране 129 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 57 707 BGN
2010 81 301 BGN
2011 0 BGN
2012 - 9 378 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 630 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз