Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0024-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/030-01
Наименование: Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура чрез ремонт на ЦДГ ”Славейче” и СОУ „Паисий Хилендарски” град Върбица
Бенефициент: ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Върбица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на образователната инфраструктура, качество на живот и условия за обучение на децата от ЦДГ “ Славейче” и СОУ “Паисий Хилендарски”.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта
Дейност 14. Осигуряване на публичност
Дейност 2. Подготовка на тръжни процедури по избор на изпълнители
Дейност 3. Провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнител
Дейност 4: Закупуване на оборудване
Дейност 5. Подмяна на нафтено котелно стопанство с газов котел тип метан
Дейност 12. Подмяна на дървени врати и прозорци с PVC
Дейност 11. Поставяне на рампа и асансьор в сградата на СОУ „ Паисий Хилендарски”
Дейност 13. Строителен и авторски надзор
Дейност 7. Изграждане на скатни покриви с дървена конструкция
Дейност 6. Мълниезащитна инсталация в сградата на детската градина
Дейност 8.Монтаж на слънчеви колектори и връзка с ОВ инсталация
Дейност 9.Саниране и вътрешни подобрения в сградата на детска градина „Славейче”
Дейност 10. Саниране и вътрешно боядисване на СОУ „Паисий Хилендарски”
Дейност 13. Строителен и авторски надзор
Дейност 15. Одит на проекта
Дейност 16. Финален отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 969 067 BGN
Общ бюджет: 653 058 BGN
БФП: 653 058 BGN
Общо изплатени средства: 651 621 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 653 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 459 719 BGN
2010 225 515 BGN
2011 - 23 335 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 358 BGN
2014 - 8 246 BGN
2015 - 674 BGN
651 621 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 555 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 390 761 BGN
2010 191 688 BGN
2011 - 19 834 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 154 BGN
2014 - 7 010 BGN
2015 - 286 BGN
554 164 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 68 958 BGN
2010 33 827 BGN
2011 - 3 500 BGN
2012 0 BGN
2013 - 204 BGN
2014 - 1 237 BGN
2015 - 387 BGN
97 457 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз