Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0065-C0001
Номер на проект: 58301-С-005
Наименование: "Горски дом" създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на ПП Врачански Балкан
Бенефициент: Дирекция на Природен парк Врачански Балкан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за опазване и възстановяване на приоритетни местообитания и видове от флората и фауната на територията на Природен парк „Врачански Балкан”.
Дейности: Дейност 1: Управление и координация на проекта В подготовката на дейността ще бъде сформиран екипа на проекта и проведен мотивационен семинар. Ще бъде разработена система за вътрешен контрол и оценка на проекта. Сформирания екип ще управлява и координира цялостното реализиране на дейностите и отчитането на проекта.
Дейност 2: Разработване на работни проекти за строително-ремонтните дейности В рамките на подготовката на дейността ще бъде възложено разработването на работни проекти за ремонт на сградата на „Горския дом”. За дейността ще бъде разработено задание база съществуващия идеен проект. Проектите ще бъдат разработени от правоспособни проектанти, съгласно изискванията на ЗУТ и ще включват части АС, Строителни конструкции, ВиК, Електроинсталации и ОиВ. Дейността ще бъде възложена от екипа на подизпълнител съгласно НВМОП.
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури При подготовката на дейността екипа на проекта ще разработи задание за строителството и задание за доставки с три позиции – за обзавеждане и оборудване на МЦ „Горски дом” и специализирано обзавеждане и оборудване. Дейността по изготвянето на тръжни документи ще бъде възложена на подизпълнител, който ще ги изготви на база изготвените задания. Екипа по проекта ще проведе съответните търгове, съгласно изискванията на ЗОП и НВМОП. Като краен резултат със определените подизпълнители ще бъдат подписани съответните договори.
Дейност 4: Изграждане на Многофункционален център (МЦ) за ключови консервационни дейности „Горски дом”. Дейността ще бъде реализирана в съществуваща сграда „Горски дом”, държавна собственост - АДС № 1716, предоставена на ДПП „Врачански Балкан”. Сградата е разположена върху земя изключителна държавна собственост – ДГФ, землище на с. Згориград, Община Враца. За обекта има разработен технически проект (идейна фаза) и изработен ПУП – ПРЗ приложени към проектопредложението. Дейността ще бъде възложена на определения подизпълнител и осъществявана на базата на разработените работни проекти. При подготовката на дейността ще бъдат предприети дейности по сключване на договори за надзор, процедура по откриване на строителна площадка, разрешителна за строителство, визуализация на обекта и др. При изпълнението на дейността ще бъде извършен цялостен външен ремонт на сградата, вътрешно преустройство и изграждане на съответните конструкции и инсталации. От функционална гледна точка ще бъдат обособени помещения за работни кабинети, лаборатория, Семенна банка, настаняване, склад и др. Към сградата ще бъде обособен малък разсадник (0.4 дка) – Вегетативна банка.
Дейност 5: Обзавеждане и оборудване на Многофункционален център за ключови консервационни дейности „Горски дом”. В рамките на дейността ще бъде осъществено обзавеждане и оборудване на МЦ „Горски дом”, съобразно изготвените технически задания и спецификации и сключения договор с подизпълнител: • Семенна банка и лаборатория за съхраняване и обработка на семенни материали; • Работни кабинети – 2 бр.; • Места за настаняване, общи и помощни помещения и др.; • Оборудване на Вегетативна банка за посадъчен материал; • Оборудване на хладилна камера; • Доставка на специализирани транспортни средства.
Дейност 6: Изработване на рекламни материали и осигуряване на публичност на проекта. Подготовката ще бъде осъществена от партньорите по проекта, екипа и възложена на подизпълнител. В рамките на подготовката на дейността ще бъдат подготвени задание и техническа спецификация и сключен договор с подизпълнител. Ще бъде подготвена графична концепция, снимков, текстови и др. материали необходими за изработката на материалите. За осигуряване на публичност на проекта и резултатите му от екипа и партньора ще бъде разработен План за публичност на проекта, който ще включва цел, целеви групи, методология, конкретни дейности, график и др. При изпълнението на дейността ще бъдат изработени следните рекламни материали: • рекламна брошура за Многофункционален център за ключови консервационни дейности – формат А5, 4 + 4 цвята, 120 гр., тираж 500 бр.; • сборник с материалите от проведените в Дейности 9, 11 и 12 – формат А5, 1+1 цвята, 115 гр., 100 бр. • рекламен филм, представящ биологичното разнообразие на парка, неговото значение, застрашените видове растения, животни и местообитания. Филма ще бъде с времетраене 20 мин.; • рекламни фланелки за участниците в предвидена доброволческа мрежа – 100 бр. За осигуряване публичност на проекта ще бъдат изработени: • дипляна за проекта – А4, 4 +4 цв., 115 гр., тираж 500 бр.; • публикации в медии – 6 публикации в местни медии; • пресконференция за край на проекта.
Дейност 7: Работа с местното население Дейността ще осъществена от партньорите и ще включва провеждане на разяснителна кампания, чрез срещи с местното население в 8 населени места и 10 училища. При подготовката на дейността ще бъде уточнени местата, участниците, графика, програмата и др. Ще бъде изготвено задание, графична концепция за рекламните материали и сключен договор за изработката им с подизпълнител. За нуждите на дейността ще бъдат изработени: • Рекламни табла представящи биологичното разнообразие на ПП „Врачански Балкан” – 20 бр.; • Информационни комплекти за училищата, съдържащи набор от цветни табла представящи защитените животни, растения, местообитания и ландшафти на територията – 10 бр. В рамките на дейността ще бъдат проведена разяснителна кампания по населени места и училища, където ще бъде представен рекламния филм, презентация за значимостта на биологичното разнообразие и ползите за местните хора, ще бъда представен проекта, разпространени рекламните материали и др. На срещите ще бъдат привлечени доброволци за участие в бъдещите пилотни проекти.
Дейност 8: Работа с заинтересовани страни и целеви групи В рамките на дейността ще бъдат проведени 2 работни семинари и научно-практическа конференция. Дейността ще бъде осъществена от партньорите и екипа по проекта. В рамките на подготовката на работните семинари ще бъдат идентифицирани участниците, разработена програма, график, изпратени покани и др. При подготовката на Научно-практическата конференция ще бъдат уточнени теми на докладите, секции, програма, разпратени покани и др. Предвидените семинари ще бъдат еднодневни с по 15 участника и ще се проведат в гр. Враца. Участници в работните семинари ще бъдат: • Представители на национални и регионални НПО работещи по проблемите на опазване на биологичното разнообразие и природозащитата; • Представители на национални и местни пещерни и алпийски клубове, ловно-рибарски дружества и др. На семинарите ще бъдат обсъдени взаимодействието между участващите организации и парковата администрация, проекта и конкретното включване на организациите в него. В края на проекта ще бъде организирана и проведена Научно-практическа конференция на тема „Биологичното разнообразие на ПП „Врачански Балкан” – проблеми и перспективи”. Конференцията ще бъде еднодневна, с 20 участника и проведена в гр. Враца. В рамките на конференцията ще бъдат представени научни доклади и съобщения за проучванията от проекта и други свързани с темата. Докладите ще бъдат публикувани в сборник с материалите от конференцията в тираж 100, като отпечатването му ще бъде възложено на подизпълнител.
Дейност 9: Реализиране на Пилотен проект „Neophron” І етап – проучване. Пилотен проект „Neophron” има за цел опазване и възстановяване на популацията на Египетски лешояд (Neophron percnopterus) на територията на парка. Реализацията на пилотния проект ще бъде осъществена в три етапа: • Проучване, избор на място за площадка, и създаване на мрежа за осигуряване на подхранването – Дейност 9; • Изграждане на площадка за подхранване – Дейност 10; • Осъществяване на подхранване и охрана – Дейност 11. Дейност 9 ще бъде възложена на подизпълнител. В рамките на подготовката на дейността ще бъде разработено задание и сключен на договор. Проучванията ще включват проучване на местообитанието, лимитиращите фактори, проучване и картиране на стари гнезда и др. При провеждане на проучването ще бъде използвана изградената материално-техническа база на МЦ „Горски дом”. Ще бъдат проведени пробни подхранвания и в края на проучването ще бъде определено и мястото за изграждане на площадката. След приключване на проучването ще бъде създадена и мрежа за осигуряване на подхранването. Мрежата ще бъде създадена след провеждането на серия работни срещи със кметовете на населени места, представители на източници за отпадъчни месни продукти – кланици, овце- и кравеферми, със съдействието на ветеринарни лекари, чрез които да се осигурят мъртви животни. За функционирането на мрежата ще бъдат установени начини на оповестяване за мъртви животни, необходими процедури за превозване, периоди за действие и др. Тази част от дейността ще се осъществява под контрола и при спазване на изискванията на ДВСК. В рамките на дейността ще бъде осъществена и работа с целевите групи с цел отстраняване на отрицателно действащите фактори. Ще бъдат проведени срещи по населени места с ловни дружини, представители на местното население, фермери и др.
Дейност 10: Реализиране на Пилотен проект „Neophron” ІІ етап – изграждане на площадка. В рамките на дейността ще бъде изградена площадка за подхранване на лешоядни птици. Площадката ще бъде изградена върху терен ДГФ, в Базовския дял на парка. Точното местоположение на площадката ще бъде установено с проведените в Дейност 9 проучвания. Дейността ще бъде възложена на подизпълнителя извършващ строителството по Дейност 4. Ще бъде извършено подравняване на терена, полагане на бетонна основа 5 х 5 м. и ограждане на 1.0 дка с оградна мрежа. На определено разстояние ще бъде изграден пункт за наблюдение.
Дейност 11: Реализиране на Пилотен проект „Neophron” – ІІІ етап – подхранване и охрана. Дейността ще бъде организирана и координирана от екипа на проекта и бенефициента. В рамките на дейността ще започне подхранване на изградената площадка, при използването на капацитета на изградената мрежа за осигуряване на подхранването. Ще бъде събирано и извозвано трупно месо, което ще бъде доставяно на площадката или съхранявано в център Горски дом. Едновременно с това, през гнездовия период на вида ще бъде осъществена охрана на съществуващите стари гнезда. Охраната ще се осъществява от представители на изградената доброволческа мрежа. При осъществяването на дейността ще бъде използвана изградената материално-техническата база на Консервационен център Горски дом, като пряк отговорник ще бъде назначения координатор на центъра. Дейността ще се осъществява до края на проекта и ще продължи след неговото приключване.
Дейност 12: Реализиране на Пилотен проект „Plants” І етап – проучване. Пилотен проект „Plants” има за цел опазване и възстановяване на застрашени популации на консервационно значими видове растения, приоритетни за опазване. Реализацията ще протече в два етапа: • Проучване и методологии – Дейност 12; • Създаване на Семенна и Вегетативна банка – Дейност 13. Дейност 12 ще бъде възложена на подизпълнител, след разработено от екипа задание и сключен договор. В рамките на подготовката ще бъде разработено задание от екипа на проекта и сключен на договор с подизпълнител. Дейността по проучването ще бъде съобразена с възможност за обхващане на цял вегетационен период. При изпълнението на дейността ще бъда направено проучване на съвременното състояние на популациите на Горска съсънка (Anemone sylvestris), Люспесто изтравниче (Asplenium lepidium), Келереров центрантус (Centhranthus kellereri), Ковачев зановец (Chamaecitisus kovacevii), Жълт крем (Lilium jankae), Алпийско плюскавиче (Silene alpina), Велчево плюскавиче (Silene velcevii), Казашка хвойна (Juniperus sabina) и Обикновен тис (Taxus baccata). В рамките на проучването ще бъде извършено картиране и определяне площта на находищата, направени флористични и фитоценологични проучвания, ще бъде разработена методология за събиране и обработка на семенни материали, методология и технология за съхраняване на материалите и производство на посадъчни материали. В резултат на проучванията ще бъдат установени видовете, чиито семенни материали ще бъдат съхранявани в Семенната банка на МЦ „Горски дом” и тези, за които е възможно производство на посадъчен материал. За последните ще бъдат разработени технологични планове за производство на посадъчни материали във Вегетативната банка и тяхното използване за възстановяване на популацията.
Дейност 13: Реализиране на Пилотен проект „Plants” ІІ етап - създаване на Семенна и Вегетативна банка. Дейността ще бъде организирана и координирана от екипа на проекта и бенефициента. В рамките на дейността ще започне събиране на репродуктивни материали от посочените целеви видове. Събирането ще се извършва съгласно подготвените методология и технология и ще се осъществява от представители на Доброволческата мрежа, с участието на експерти от екипа и бенефициента. Събраните материали ще се обработват в МЦ „Горски дом” и съхраняват във Семенната банка, съгласно разработените методологии и технологии. Във Вегетативната банка ще бъдат засявани материалите и отглеждан посадъчен материал от определените в проучването видове. Пряк отговорник за осъществяване на дейността ще бъде назначения координатор на центъра. Дейността ще се осъществява до края на проекта и ще продължи след неговото приключване.
Дейност 14: Реализиране на Пилотен проект „Habitats”. Пилотен проект „Habitats” има за цел опазване на застрашени от силен антропогенен натиск пещерни местообитания на територията на парка. Дейността ще бъде възложена на подизпълнител след изготвяне на задание и сключване на договор. В рамките на дейността ще бъдат извършени комплексни проучвания на абиотичните фактори, фаунистичните видове и популациите им в четири пещери на територията на парка – Леденика, Темната дупка, Серапионова пещера и Кална мътница. На база проучванията ще бъде направен анализ на съвременното състояние на местообитанията и видовото разнообразие. За Кална мътница и Серапионовата пещери ще бъде направено проучване на зимуващите и размножителни прилепни колонии и изготвен анализ на динамиката на популациите им. За Леденика и Темната дупка ще бъдат направени специални проучвания на безгръбначната фауна и сравнителен анализ на съвременното състояние на база предходни проучвания. За Темната дупка ще бъде направено и проучване на най-голямото в страната находище на арагонитови кристали, като компонент на геологичното наследство. След извършване на проучванията и анализите за пещерите Кална мътница и Серапионова ще бъдат изготвени Планове за действие с цел опазване на местообитанието и фауната. За пещерите Леденика и Темната дупка ще бъдат изготвени Планове за устойчиво развитие, които ще включват мерки за намиране на баланс между силен антропогенен натиск и инвестиционни намерения от една страна и опазване на местообитанието и видовете. При проучванията ще бъде използвана материално-техническата база на МЦ „Горски дом”.
Дейност 15: Приключване Дейността ще бъда осъществена от екипа на проекта и партньора. В рамките дейността ще бъдат изготвени финални финансови и технически отчети, ще бъда извършен одит и предприети всички необходими действия по приключване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 500 179 BGN
Общ бюджет: 472 641 BGN
БФП: 472 641 BGN
Общо изплатени средства: 472 641 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 472 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 100 036 BGN
2010 0 BGN
2011 190 389 BGN
2012 108 492 BGN
2013 73 725 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
472 641 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 401 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 85 030 BGN
2010 0 BGN
2011 161 830 BGN
2012 92 218 BGN
2013 62 666 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
401 745 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 005 BGN
2010 0 BGN
2011 28 558 BGN
2012 16 274 BGN
2013 11 059 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 896 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой местообитания, за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 2 Брой видове, за чието опазване са изпълнени дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз