Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0062-C0001
Номер на проект: 58301-С-010
Наименование: Опазване на лешоядите в Източните Родопи
Бенефициент: "Българско дружество за защита на птиците" гр. София
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 06.08.2009
Дата на приключване: 06.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Опазване на дивите популации на белоглавия лешояд (Gyps fulvus), египетския лешояд (Neophron percnopterus) и черния лешояд (Aegypius monachus) в Източните Родопи
Дейности: Дейност 1: Провеждане на информационна кампания за нуждата от опазване на лешоядите За изпълнението на дейността отговаря координаторът на проекта. Информационната кампания е насочена към местните хора и към външните посетители на района, които посещават Източните Родопи с цел туризъм. Дейността предвижда създаването на 16 броя двуминутни природозащитни клипове, които ще рекламират нуждата от опазването на лешоядите. Клиповете ще бъдат предоставени за ползване от всички кабелни оператори в Хасковска област и всички места за хранене и настаняване в община Маджарово. Клиповете ще бъдат включени в мултимедиен пакет, който ще се прожектира вечерно време на външната тераса на ПЗЦИР. Очаква се клиповете да бъдат видени от повече от 7 000 човека (колкото са и посетителите на ПЗЦИР). Предвижда се издаването на популярна книжка за живота на лешоядите, която да бъде издадена с тираж 1 000 бр. Основно книжката ще се разпространява сред училища, журналисти, местата за настаняване в района и организираните групи деца, посетители на ПЗЦИР. Дейността предвижда изграждането на 9 информационни къта в местата за настаняване в Източните Родопи. Кътовете ще са съставени от дървени стелажи за информационни материали, над които ще се монтират дървени “летящи” египетски лешояди в естествени размери. Прототип на “летящия” лешояд вече съществува в ПЗЦИР и може да бъде видян в интернет страницата на Центъра. Дейността предвижда разпространението на 200 бр. книжки за начините за опазването на стадата домашни животни от хищници, която е издадена от Фонда за дивата флора и фауна и предоставена на ПЗЦИР за разпространение сред животновъдите.
Дейност 2: Опръстеняване и поставяне на крилни маркери на белоглави и египетски лешояди • Кой отговаря за изпълнението на дейността. Ръководителят на проекта, координатора на проекта, експерта орнитолог. • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, На белоглави и египетски лешояди ще се поставят стандартни алуминиеви пръстени на Българската орнитологична централа към БАН, както и цветни пръстени с индивидуални номера. На белоглавите лешояди ще бъдат поставени и крилни маркери. Ще бъде използван метода за опръстеняване на малки в гнездата, както и улов на дивите птици с орнитологичен капан (приложено писмо на МОСВ, за разрешаване на дейността). Ще бъдат спазени стриктно специфичните изисквания на Министъра на околната среда и водите, изложени към екипа на проекта, в разрешително за опръстеняване # 173/13.04.2009, издадено на основание чл. 49. ал. 1. т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), във връзка с чл. 3 ал. 1 т. 4 и чл. 7 ал. 1 от Наредба # 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение # 3, за животинските видове от приложение # 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение # 3 и приложение # 4 и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение # 5 (ДВ.бр 4/16.1.2004). Разрешителното по тази дейност е приложено към настоящия проект. • Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Важно условие за изпълняването на дейността е стриктно спазване на времевата рамка, изложена във разрешителното за опръстеняване. По време на опръстеняванията ще бъдат взети кръвни проби за токсикологичен анализ, за установяване на отравяне при птиците. Дейността се изпълнява при пълна координация с Българската орнитологична централа. Ще бъдат опръстенени 10 млади и 10 възрастни белоглави лешояда и 20 млади египетски лешояда.
Дейност 3: Извършване на ежеседмични подхранвания на лешоядните видове птици • Кой отговаря за изпълнението на дейността. Координаторът на проекта, експерта по подхранването на лешоядите. Ще бъдат извършени ежеседмични подхранвания на лешоядните видове птици на трупосъбирателната площадка в Община Маджарово, съгласно изискванията на българското законодателство. Трупосъбирателната площадка изцяло отговаря на изискванията за извършване на дейността, като допълнително е изграден електропастир, който възпрепятства достъпа на наземните хищници до нея. Изнасянето на труповете на умрели животни се извършва придружено със служебна бележка, издадена от държавен или частно практикуващ ветеринарно-медицински специалист, в която са указани адреса на собственика, номера на животновъдния обект, причината за смъртта, вида на ветеринаро-медицинските препарати, с които животното е третирано приживе и вида на животното. Животни, които приживе са третирани с ветеринаро-медицински препарати, които не са подходящи за храна на лешоядите (от рода на тетрацикличните антибиотици) ще бъдат заравяни.
Дейност 4: Провеждане на програма за наблюдение на популациите на белоглавия, египетския и черния лешояд За изпълнението на дейността отговаря координаторът на проекта и експертът орнитолог. Програмата се координира от експерта орнитолог, който координира дейностите по теренните наблюдения, времевата рамка и привлича доброволци в изпълнението й. Програмата се базира на: - наблюдение на лешоядите по време хранене - периодично наблюдение на отделните гнездови скали - едновременно наблюдение на всички гнездови скали и места за почивки По време на дейността ще се проведат наблюдения за храненето на лешояди на градските депа за битови отпадъци. По време на проекта един път месечно ще се провеждат целодневни наблюдения на трите основни депа за битови отпадъци в Източните Родпи на градовете Кърджали, Момчилград и Крумовград. Ежемесечните доклади от проучването своевременно ще бъдат представени на РИОСВ и Общините като помощ при изпълняването на контролните им функции и за адекватна реакция при установяването на проблеми за лешоядите. Ще бъде извършен анализ и оценка на проблема, с конкретни препоръки при установяване на проблеми за птиците. Резултатите от програмата ще бъдат публикувани на интернет страницата на ПЗЦИР.
Дейност 5: Превантивни мерки срещу незаконното използване на отровни примамки за едри хищници. • Кой отговаря за изпълнението на дейността. Координаторът на проекта, експертът по антиотровни дейности. Настоящата дейност е планирана в резултат на проведено от БДЗП през 2004 г. и 2005 г. проучване: “Проучване на конфликта “човек-хищник”, с цел правилно определяне и планиране на антидит дейности, като условие за успешно опазване на лешоядите в Източните Родопи”. Проучването може да се види в приложение на проекта, или в интернет страницата на ПЗЦИР (www.vulturecenter.com) в рубриката “НЕ на отровите”. Ще бъдат поставени 5 електропастира около кошари, намиращи се в особено рискови територии, в които са възможни нападения от вълци. Ще бъдат раздадени 16 бр. каракачански кучета (8 мъжки и 8 женски), на животновъди отглеждащи кози и овце, за охрана на стадата. Кучетата ще бъдат раздавани по двойки, при сключване на размножителен заем със животновъда. От всяко кучило, всяко второ кученце ще стане собственост на БДЗП и отново ще се даде на размножителен заем при друг стопанин. За провеждането на дейността се използва опита на Фонда за дивата флора и фауна- Благоевград. Дейността ще се проведе предимно сред «дребните» собственици на животни.
Дейност 6: Организиране на работни срещи и семинари • Кой отговаря за изпълнението на дейността. Координаторът на проекта, експертите по проекта. По проекта ще бъдат проведени 4 семинара: Два семинара с представители на регионалните структури на СЛРБ. Ще бъдат поканени всички уредници на ловно-рибарските дружества и представители на Държавните горски стопанстава от Източните Родопи. Целта на семинарите е да се набележат мерки за премахване на вероятността от оловно натравяне на лешояди и прилагането на добри ловно-стопански практики за опазването на лешоядите. Ще бъде проведен семинар с представители на застрахователните компании и животновъди от община Маджарово. Ще бъдат поканени всички животновъди, които притежават над 20 животни едър рогат добитък или над 100 животни дребен рогат добитък. Целта на семинара е да се представят възможностите за застраховки от страна на застрахователните компании на добитъка, срещу нападения от вълци и да се дискутират бъдещи възможности пред животновъдите. Ще бъде проведен семинар с участието на водачи на орнитологични групи, туроператори, местните водачи и членовете на Туристическа асоциация Маджарово. Целта на семинара е при провеждането на туристическите турове да се избегне безпокойство около гнездовищата на редки и застрашени видове. На семинара ще бъдат представени резултатите от програмата за наблюдение на лешоядните видове и ще се разискват нуждите на водачите и туроператорите при провеждането на туровете.
Дейност 7: Изготвяне на предложения за промяна в българското законодателство За изпълнението на дейността отговаря координаторът на проекта и експерта по европейско законодатество По проекта ще се извършат срещи с животновъди отглеждащи екстензивно животни. Срещите ще се проведат на място в животновъдните обекти. По проекта ще се извърши анализ на системата за трупосъбиране във Франция и Испания и възможностите за прилагането й в България. Ще бъдат подготвени конкретни предложения за промени в българското ветеринарно законодателство.
Дейност 8: Осигуряване на публичност на проекта • Кой отговаря за изпълнението на дейността. Координаторът на проекта. По проекта ще бъдат проведени 2 пресконференции, за запознаване на заинтересованите страни с дейностите по проекта и неговите резултати. Пресконференциите ще бъдат проведени в ПЗЦИР и гр. Хасково. Ежеседмични новини ще бъдат публикувани на интернет страницата на ПЗЦИР – www.vulturecenter.com На страницата на БДЗП – www.bspb.org ще се отразяват всички значими успехи на проекта. За осигуряване на публичност на проекта, екипа ще работи активно с отдела за връзки с обществеността на РИОСВ, с който ПЗЦИР работи отлично. В експозиционната зала на ПЗЦИР ще бъде оформен кът, където ще бъдат представени дейностите по проекта, вкл. със снимков материал. Представянето на проекта ще бъде включено и в интерпретативната лекция за живота на лешоядите в експозиционната зала на ПЗЦИР. Проекта ще бъде представен на всички публични събития, организирани от ПЗЦИР.
Дейност 9: Извършване на мониторинг на изпълнението на проекта • Кой отговаря за изпълнението на дейността. Ръководителят на проекта, координаторът на проекта, представител на Управителния съвет на БДЗП. Осъществява се на всички равнища на проектната и финансова дейност. По време на мониторинга ще се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на всяка дейност от проекта, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими корективни действия. Мониторингът ще бъде няколко вида: -вътрешно –екипен, на ключовите участници във всеки един проектен момент; -мониторинг на степентта на постигане на целите - отчитат се директно индикаторите заложени по проекта от представител на Управителния съвет на БДЗП; -мониторинг на медийното представяне на проекта – извършва се от координатора на проекта в сътрудничество с отдела за връзки с обществеността на РИОСВ; -мониторинг на междуекипните връзки: от страна на ръководителя на проекта. Проекта предвижда три срещи на УС на БДЗП да бъдат проведени в ПЗЦИР, с цел приемане на мониторинговите доклади и евентуално предприемане на допълнителни мерки при отчитане на проблеми.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 000 BGN
Общ бюджет: 28 160 BGN
БФП: 28 160 BGN
Общо изплатени средства: 28 160 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 28 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 000 BGN
2011 9 160 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 160 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 150 BGN
2011 7 786 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 936 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 850 BGN
2011 1 374 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 224 BGN
Финансиране от бенефициента 1 570 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз