Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0052-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Укрепване и устойчиво развитие на научно-изследователския потенциал на СУ в областта на електронното обучение
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: : Интегриране, укрепване и по-нататъшно развитие на научно-изследователския потенциал и капацитет на Софийски университет в лицето на неговите преподаватели, млади учени, пост-докторанти, докторанти и специализанти в изследванията на ефективното използване на информационните и комуникационни технологии в образователен контекст и постигане на Европейско ниво на експертиза в тази област, доказано чрез публикации в утвърдени издания и участие в международни форуми, проекти и програми.
Дейности: Дейност 1.1 Проучване на образователния и научноизследователски потенциал на академичния състав на Софийския университет и създаване на матрица на компетенциите и дейностите
Дейност 1.2 Проучване на потребностите за обучение и подпомагане на целевата група
Дейност 1.3* 1.3. Осигуряване и провеждане на мобилност на млади учени във водещи в областта на изследванията на електронното обучение в Европа университети
Дейност 1.4* Провеждане на семинари и кръгли маси за обмен на опит и усъвършенстване на състава
Дейност 2.1 Разработване на стандарти за знанията, уменията и компетенциите, които докторантите следва да придобият
Дейност 2.2 Разработване на учебен план и програми за обучение и подпомагане на докторанти
Дейност 2.3 Създаване на система за подпомагане и контрол на дейността и прогреса на докторантите
Дейност 2.4* Създаване на Докторантска програма
Дейност 2.5 Ресурсно осигуряване на Докторантската програма
Дейност 3.1 Създаване и утвърждаване на програма за следдипломна квалификация
Дейност 3.2 Подготовка на професионалисти под формата на СДК
Дейност 3.3 Ресурсно осигуряване на тези дейности
Дейност 4.1* Осигуряване на мобилност на най-изявените докторанти и постдокторанти във водещи Европейски университети.
Дейност 4.2* Подпомагане публикациите на докторанти, постдокторанти и млади учени в утвърдени международни научни издания.
Дейност 4.3* Стимулиране и подпомагане на участието на докторанти, постдокторанти и млади учени в престижни международни форуми
Дейност 4.4* Организиране на международни форуми в Софийски университет
Дейност 5.1 Издаване на електронно научно списание с публикации, на докторанти, постдокторанти и млади учени от Докторантската програма
Дейност 5.2 Създаване на уебсайт, онлайн форуми, дебати и консултации
Дейност 5.3* Организиране на национални семинари, дискусии, кръгли маси за учените от тази и близки научни области.
Дейност 5.4 Подготовка на електронен вариант да модулите за обучение на докторанти и постдокторанти.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стоун Компютърс" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 591 032 BGN
Общ бюджет: 379 386 BGN
БФП: 379 386 BGN
Общо изплатени средства: 379 386 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 379 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 118 200 BGN
2011 149 702 BGN
2012 111 484 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
379 386 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 322 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 100 470 BGN
2011 127 247 BGN
2012 94 762 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
322 478 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 730 BGN
2011 22 455 BGN
2012 16 723 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 908 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз