Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0017-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за развитие на младите учени и пост-докторанти по научно направление "Селскостопански науки" и сродни научни специалности
Бенефициент: Аграрен университет - Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Засилване интереса на младите хора за реализация в сферата на науката, в областта на селското стопанство и сродните научни специалности, подобряване на условията за изследователска дейност и повишаване качеството на научните изследвания
Дейности: Подготовка на дейност 1 Подкрепа на младите учени и пост-докторанти за осъществяване на научните им изследвания и подобряване условията за изследователска дейност
Изпълнение на дейност 1 Подкрепа на младите учени и пост-докторанти за осъществяване на научните им изследвания и подобряване условията за изследователска дейност
Подготовка на дейност 2 Повишаване качеството на конкурентнстта на научните разработки
Изпълнение на дейност 2 Повишаване качеството на конкурентнстта на научните разработки
Изпълнение на дейност 3 Участие в конференции, конгреси, симпозиуми, както и провеждане на експериментална дейност в чужбина за насърчаване на академичната мобилност
Подготовка на дейност 4 Изготвяне на общи обучаващи програми за повишаване квалификацията, знанията и уменията на младите учени и пост-докторанти
Изпълнение на дейност 4 Изготвяне на общи обучаващи програми за повишаване квалификацията, знанията и уменията на младите учени и пост-докторанти
Подготовка на дейност 5 Провеждане на работни срещи и пътуващи семинари с представители от агробизнеса и външни партньори
Изпълнение на дейност 5 Провеждане на работни срещи и пътуващи семинари с представители от агробизнеса и външни партньори
Подготовка на дейност 6 Популяризиране на постигнатите резултати за осигуряване на публичност и устойчивост
Изпълнение на дейност 6 Популяризиране на постигнатите резултати за осигуряване на публичност и устойчивост
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 262 BGN
Общ бюджет: 165 650 BGN
БФП: 165 650 BGN
Общо изплатени средства: 165 650 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 052 BGN
2011 128 597 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
165 650 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 495 BGN
2011 109 308 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 802 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 558 BGN
2011 19 290 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 847 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз