Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване на уменията и квалификациите на младия учен - предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката
Бенефициент: Институт за изследване на обществата и знанието - Българска академия на науките
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подпомагане професионалното израстване на младите учени и пост-докторанти чрез усъвършенстване на базовите изследователски умения с цел ефективна комуникация с потребителите на научни продукти и квалификации и готовност за междусекторна мобилност; разширяване перспективите за професионална кариера в общата предприемаческа рамка на икономика, основана на знание, като създатели на наукоемки продукти и услуги, постигане на по-голяма адаптивност към условията и реализация на европейския пазар на труда и вписване в Европейското изследователско пространство.
Дейности: Среща на екипа на проекта за иницииране на проекта и и изготвяне на план-графика на курсовете за обучение
Подготовка и организация за изпълнение на Дейност 1. * Курсове за обучение
Изпълнение на Дейност 1 Курсове за обучение
Дейност 2.1 Организация и провеждане на проучване за избор на звена(предприятия) за индивидуално обучение
Изпълнение на Дейност 3.1. и 3.2* Организация и закупуване на литература и абонамент за списания; следене за нови издания
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.3. Помощ за участие в пост-докторантски програми
Подготовка на Дейност 4.1* Публикуване на информационни и аналитични материали за проекта
Изпълнение на Дейност4.1 * Публикуване на информационни материали за проекта
Подготовка на Дейност 4.2 Създаване на интернет сайт и организиране на дискусия по програмата за обучение
Изпълнение на Дейност 4.2 Поддържане на интернет сайт и организиране на дискусия по програмата за обучение
Подготовка на Дейност 3.4 Участие в специализации в чужбина
Изготвяне на междинни доклади *
Подготовка на Дейност 2.2. Провеждане на индивидуално обучение- избор на приемащо звено
Изпълнение на Дейност 2.2 Организация и провеждане на обучение по индивидуален план в неакадемични звена
Изпълнение на Дейност 2.3 * Организация и провеждане на междинни срещи за обучението по индивидуален план в неакадемични звена – до 6 работни срещи (до 5 обучаеми и ментори на среща) според хода на индивидуалното обучение
Изпълнение на Дейност 3.4 -Участие в специализации и научни форуми в чужбина – по една седмица за всеки член на ЦГ
Подготовка и изпълнение на Дейност 4.3 Изработване на телевизионен филм и адаптиране на филма на CD
Подготовка на Дейност 5 Подготовка на книга „Младия учен в променящия се свят”
Изпълнение на Дейност 5 * Отпечатване на книга” Младия учен в променящия се свят”
Осъществяване на външен одит на проекта
Изготвяне на заключителен доклад и отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 587 047 BGN
Общ бюджет: 392 110 BGN
БФП: 392 110 BGN
Общо изплатени средства: 392 110 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 392 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 117 409 BGN
2011 229 137 BGN
2012 45 564 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
392 110 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 333 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 99 798 BGN
2011 194 766 BGN
2012 38 730 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
333 293 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 611 BGN
2011 34 371 BGN
2012 6 835 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 816 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз