Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0025-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението
Бенефициент: Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогнат докторантите и младите учени на Стопанска академия при разработването на научни трудове чрез развитие на компетенции за провеждане на самостоятелно емпирично изследване и за прилагане на съвременни аналитични методи за анализ, обработка и интерпретация на резултатите от него.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1. Мениджмънт на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2. Инфраструктурно и технологично обезпечаване на изследователската работа и обучението на докторантите и младите учени
Подготовка и изпълнение на дейност 3. Провеждане на процедура по подбор на 20 докторанти и млади учени
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Методическо и дидактическо обезпечаване на обучението на докторантите и младите учени
Подготовка и изпълнение на дейност 5. Съчетано обучение (Blended learning) на докторантите и младите учени
Подготовка и изпълнение на дейност 6. Разработване на методика и инструментариум за следене на удовлетвореността от обучението
Подготовка на дейност 7 Организиране и провеждане на научна сесия и семинар.
Изпълнение на дейност 7.* Организиране и провеждане на научна сесия и семинар
Подготовка и изпълнение на дейност 8 Осигуряване на публичност и видимост на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 9 Счетоводно отчитане на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 655 BGN
Общ бюджет: 176 058 BGN
БФП: 176 058 BGN
Общо изплатени средства: 175 885 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 176 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 331 BGN
2011 139 554 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 885 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 881 BGN
2011 118 621 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 503 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 450 BGN
2011 20 933 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 383 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз