Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0032-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ефективно обучение на докторанти и подпомагане развитието и реализацията на постдокторанти и млади учени в приоритетни области на микробиологията
Бенефициент: И-т по микробиология БАН "Стефан Ангелов"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Постигане на съвременно ниво на обучение на докторанти и творческо развитие на млади учени като подход за успешна професионална реализация и повишаване качеството на живот в България
Дейности: Дейност 1.1 Подбор на целевата група докторанти от двете институции при съблюдаване на принципа на равенство между половете
Дейност 1.2 Организиране на екип от високо квалифицирани учени за обучение на докторантите на съвременно ниво като се има в предвид и принципа за равенство между половете
Дейност 1.3 Адаптиране на програмите за обучение на докторантите към съвременните теоретични постижения на микробиологичната наука
Дейност 1.4 Разработване на индивидуален план за развитие на всеки докторант от водещата и партньорската институция, съгласно който той може да извършва индивидуална експериментална работа и да използва безвъзмездната помощ от ЕСФ
Дейност 1.5* Осигуряване на високо квалифицирана научна, методична и финансова подкрепа за подготовката на дисертационните трудове при спазване на принципа на равните възможности
Дейност 1.9 * Научно и методично насърчаване и финансово осигуряване за подготовка на научни статии на високо съвременно ниво и тяхното публикуване в реномирани научни списания
Дейност 1.10* Организиране на регулярни научни семинари и курсове за повишаване на теоретичната подготовка и практичните умения на участниците в целевата група
Дейност 1.11* Осигуряване на участие в международни курсове за повишаване на практичните умения
Дейност 1.12* Подкрепа в подготовката на доклади и постери и финансирането на младите микробиолози за участие в национални и международни научни мероприятия
Дейност 1.13* Организиране на научно сътрудничество с международни лаборатории, оборудвани на съвременно ниво и осигуряване на финансови възможности от проекта и от други инициативи за работа в тях
Дейност 1.14 Предоставяне на средства от проекта за провеждане на научни изследвания
Дейност 1.15 * Периодично разглеждане и приемане на работата на членовете на целевата група
Дейност 1.16* Задължително издаване на сертификати, предоставяне на материали за лекционното и практическото обучение, периодично издаването на бюлетин за хода на проекта и реализацията на участниците от целевата група, след провеждане на съответното обучение
Дейност 1.17 Осигуряване на интернет връзка между отделните участници чрез организиране на интернет страница на проекта и e-mail мрежа
Дейност 1.18* Осигуряване на финансова подкрепа на докторантите, включени в проекта
Дейност 1.19 * Управляващият екип, включващ представители на водещата и партньорската институции контролира изпълнението на проекта и разпределението на финансовите средства в целевата група по принципа на равните възможности, следи за превенция на дискриминацията и предприема мерки срещу случаи на такава
Дейност 2.1 Подбор на целевата група от постдокторанти и млади учени от двете институции (водещата и партньорската), при съблюдаване на принципа на равенство между половете
Дейност 2.6 Ориентиране на пост-докторантите и младите учени към актуални и перспективни направления в областта на микробиологията
Дейност 2.7* Осигуряване на високо квалифицирана научна, методична и финансова подкрепа за пост-докторантите и младите учени при навлизането им в научно-изследователската дейност
Дейност 2.8 Разработване на индивидуален план за развитие на всеки постдокторант и млад учен от водещата и партньорската институция, съгласно който може да се извършва индивидуална експериментална работа и да се използва безвъзмездната помощ от ЕСФ
Дейност 2.9* Научно и методично насърчаване и финансово осигуряване за подготовка на научни статии на високо съвременно ниво и тяхното публикуване в реномирани научни списания
Дейност 2.10* Организиране на регулярни научни семинари и курсове за повишаване на теоретичната подготовка и практичните умения на участниците в целевата група
Дейност 2.11* Осигуряване на участие в международни курсове за повишаване на практичните умения
Дейност 2.12* Подкрепа в подготовката на доклади и постери и финансирането на младите микробиолози за участие в национални и международни научни мероприятия
Дейност 2.13* Организиране на научно сътрудничество с международни лаборатории, оборудвани на съвременно ниво и осигуряване на финансови възможности от проекта и от други инициативи за работа в тях
Дейност 2.14 Предоставяне на средства от проекта за провеждане на научни изследвания
Дейност 2.15* Периодично разглеждане и приемане на работата на членовете на целевата група
Дейност 2.16* Издаване на сертификати, предоставяне на материали за лекционното и практическото обучение, периодично издаването на бюлетин за хода на проекта и реализацията на участниците от целевата група, след провеждане на съответното обучение
Дейност 2.17 Осигуряване на интернет връзка между отделните участници чрез организиране на интернет страница на проекта и e-mail мрежа
Дейност 2.18* Осигуряване на финансова подкрепа като допълнително възнаграждение на постдокторантите и младите учени, включени в проекта
Дейност 2.19* Управляващият екип, включващ представители на водещата и партньорската институции контролира изпълнението на проекта и разпределението на финансовите средства в целевата група по принципа на равните възможности, следи за превенция на дискриминацията и предприема мерки срещу случаи на такава
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 620 000 BGN
Общ бюджет: 467 091 BGN
БФП: 467 091 BGN
Общо изплатени средства: 467 071 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 467 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 124 000 BGN
2010 0 BGN
2011 368 121 BGN
2012 - 25 050 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
467 071 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 397 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 105 400 BGN
2010 0 BGN
2011 312 903 BGN
2012 - 21 293 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
397 010 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 600 BGN
2010 0 BGN
2011 55 218 BGN
2012 - 3 758 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 061 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз