Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0060-C0001
Номер на проект: 58301-С-008
Наименование: Консервационни дейности за целеви видове от директивата за птиците на Европейския съюз - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦАЛ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ" - СТАРА ЗАГОРА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 31.07.2009
Дата на приключване: 30.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: Подпомагане и поддържане популацията на редки видове птици приоритетни за опазване от Директивата за птиците на ЕС (Директива 79/409/ЕЕС) и техните местообитания, Създаване на условия за увеличаване на числеността и възстановяване на популациите им от места, в който са изчезнали Снижаване на конфликта между целевите видове и реализирането на инвестиционни намерения и проекти.
Дейности: Дейност 1: Управление и изпълнение на проекта Отговорен за изпълнението на дейността: Ръководителя на проекта. Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта. Екипа за управление е в постоянна взаимовръзка и взаимодействие. Екипа за управление е съставен от Ръководителя на проекта и счетоводителя. В края на всеки месец те подготвят отчета на дейностите, описа на документите и в комплект със заявката за средващото плащане ги предвижват към междинното звено на ОПОС. Екипът за управление и 3-мата отговорници по видове провеждат задължителни работни срещи минимум веднъж на 3 месеца. На тях се докладва изпълнението на дейностите, срещнатите трудности и се планират дейностите за следващото тримесечие. Ръководителят следи за реализирането на информационните дейности и отразява реализирането им в тримесечните, годишни и окончателни доклади за напредъка на проекта. Екипът за управление и изпълнение (Ръководителя, отговорниците по видове, техническите изпълнители и изпълнителите на полеви дейности) има работни срещи минимум 2 пъти годишно – есенно (края на септември) и пролетно (март) време. По време на срещите се анализират срещнатите трудности, определя напредъка на проекта и планира следващите дейностите. Екипът за управление и изпълнение се съставя, използвайки капацитета от експерти на Организацията. Изпълнители на временните полеви дейности се набират измежду доброволните сътрудници на организацията с достатъчен полеви опит.
Дейност 2: Индивидуално подхранване и охрана на гнездящи двойки царски орел Отговорника за дейностите с царския орел организира и следи за изпълнението на дейността, набира членовете на екипа – технически изпълнители за охрана и подхранване на двойките. Това са общо 4 човека – по един за всяко гнездо, които извършват охрана и подхранване на целевите двойки. Дейността се извършва през целия размножителен сезон, започва със заемането на гнездовата територия още преди загнездването. Продължава ежедневно през целия размножителен сезон, с минимум двуседмично наблюдение след излитането на малките от гнездото. В периода на заемане гнездовата територия, птиците са особено чувствителни и дори кратко безпокойство и рисковано човешко присъствие в района на гнездото може да прогони двойката от територията и да провали целия размножителен сезон. Наблюдението след излитането на малките е с цел да се проследи периода на пристъпване към самостоятелен живот от страна на младите птици. Често, при първите си полети, младите птици са неумели и този период е критичен за тяхното оцеляване. Основната задача на полевите експерти, ще е ежедневно да наблюдават гнездото и при наличие на заплаха за птиците или гнездото, да я предотвратят. При охраната на гнездата ще се доставя около ½ до 1 кг. месо дневно/двойка, общо по 90 – 100 кг на година за всяка двойка. Това количество ще подпомага изхранването на двойките, но налага и допълнително търсене и ловуване от страна на птиците. По този начин те ще запазват естествените си инстинкти за ловуване, и няма да разчитат само подхранването. Необходимо е осигуряването на условия за съхранение на храната, с която ще се подхранва в горещото време през лятото, в тази връзка в близки селища до гнездата ще бъдат поставени фризери закупени от проекта. Така с една или две доставки на храна за фризера ще се подсигорява подхранването през целия сезон.
Дейност 3: Изкуствено подхранване на черен лешояд Координаторът за консервационните дейности за черния лешояд организира и следи за изпълнението на дейността, подхранването се извършва от технически изпълнител Подхранването ще се извършва на специализирана площадка за изкуствено подхранване на лешоядни птици. Труповете на животните ще се събират от околните селища, чрез система за трупосъбиране, организирана от “Зелени Балкани” през годините. Извозват се посредством високопроходим автомобил и ремарке. След изнасянето на храна на площадката се извършва минимум двудневно наблюдение за отчитане ефекта от подхранването на храната от страна на лешоядите, броя и вида на хранещите се птици, посоката на долитане и отлитане на лешоядите , възрастта им и др. Тази информация ще спомогне за избора на територии за поставянето на гнездата, необходимостта от повишаване на количеството храна изнасяна на площадката, идентифициране на птици в репродуктивна възраст. и др. Поради факта, че смъртноста при домашните животни е случайно явление, в близко до площадката селище ще се постави фризер с голям обем. Така в случаите, когато има повече умрели домашни животни ще се осигури възможност за съхраняване на храна за лешоядите за периоди, в които няма наличие на мъртви животни.
Дейност 4: Маркиране на царски орел и черен лешояд GPS/GSM предаватели и радиопредаватели Отговорникът консервационни дейности царски орел и Отговорникът консервационни дейности черен лешояд отговарят за реализирането на дейноста за съответния вид. GIS експертът съвместно с тях обработва и анализира получените данни. Координаторът за дейности за белошипата ветрушка участва заедно с тях в радиотелеметрията. Веднага след стартиране на проекта и ангажирането на координаторите ще стартира подготвителен период за реализирането на дейността. Ще се предприемат действия за поръчка и доставка на предавателите. Обикновено доставката отнема около 3-4 месеца, поради факта, че фирмите производители са чуждестранни и са ограничен брой. В този период координатора ще следи индивидуалните особености на птиците, местата за хранене и почивка, момента на загнездване, възрастта и т.н. Възрастните царски ще се маркират, след улавянето им със специализирани капани, извън размножителния сезон в края на първата година от проекта. Младите ще се маркират в гнездото на оптимална възраст около 60 дена, през втората година на проекта. С черните лешояди ще бъдат уловени и маркирани в района площадката също извън размножителния сезон, през първата година на проекта. Общо с GPS предаватели ще се маркират 8 възрастни царски орли (за всяка една птица от всяка целева двойка) и два черни лешояда. С радиопредаватели ще се маркират 6 млади царски орли (по 3 през първите две години на проекта), и 4 черни лешояда. Последващото събиране, анализиране и проследяване на птиците на терен ще се извършва до края на проекта. Засичането на сигнала от радиопредавателите ще се извършва едновременно от тримата координатори, при полеви експедиции извършвани с високо проходими автомобили.
Дейност 5: Осигуряване на места за гнездене на целевите видове в краткосрочен и дългосрочен план Всеки от 3-мата координатори за целевите видове отговаря за изпълнението на дейността за конкретния вид в целевия район. Подготвителния период обхваща първите 6 месеца. През него ще се поръча подготовката на посадъчния материал за осигуряване места за гнездене за царския орел и избор на външен изпълнител за сглобяване на изкуствените гнезда и гнездилки. Всеки от координатортие, съвместно с GIS експерта ще подготви хабитатен модел за най подходящите места за осъществяването на дейноста, като се имат предвид екологичните особености на видовете. За царския орел за референтна основа ще се използват местообитанията във всички територии заети от царски орел в страната. За черния лешояд и ветрушката за референтен ще се използва типа на местообитанията, за които са последните сигурни данни за гнездене на тези видове в страната. За сравнение ще се използват и наличните литературни данни за условията при които те гнездят понастоящем в съседните страни – Македония, Турция и Гърция. При реализирането на дейността всеки от координаторите ще има за цел да избере подходящи места за поставянето на гнездата, в сътрудничество с останалите двама координатори за видове, като използват изработения хабитатен модел. За засаждането на подходящи дървета за гнездене на орлите ще се основава на наличието на подходящи местообитания за самите дървета – наличие на малки рекички и потоци, както и наличието на орли и тяхната гъстота на популацията в района. Дърветата ще се засаждат в избраните подходящи места през пролетта и есента от външен изпълнител под ръководството на Координатора на дейностите за царския орел. Изборът на места за поставяне на гнезда за царски орел и гнезда и макети за черен лешояд се основава на наличието на подходящи за целта дървета и местообитания. За царския орел е необходимо наличието на големи и разклонени дървета – топола, дъб и др., разположени на малки групи или в покрайнини на малки горички или групи дървета. За черния лешояд подходящи са единични големи дървета с израснали по високи и отвесни каменисти склонове. Допълнително за този вид ще се поставят и макети на черни лешояди в естествен размер. Като колониално гнездещи птици, лешоядите търсят сигурността на колонията и наличието на други птици от същия вид. В тази връзка поставянето на макети е допълнителен стимул за привличането към загнездване на черния лешояд. Тази методика успешно е прилагана в Испания. От определящо значение за избора на подходящите места и за двата вида е наличието и придържането към територията на птици, особено в случаите когато те демонстрират брачно поведение или привързаност към района. Изкуствените гнездилки за ветрушките ще се поставят в райони в които съществуват данни за гнездене на вида през последните години, както и наличието на подходящи високи речни брегове и откоси. След поставянето на изкуствените гнезда, макети и гнездилки, през всеки следващ размножителен сезон ще се извършва отчет на териториите, в които са поставени с цел да се проследи резултата и заемането на гнездата
Дейност 6: Идентифициране на потенциални места за възстановяване популацията на белошипата ветрушка и локализиране на нови гнездови находища на царски орли Отговорниците за царския орел и белошипата ветрушка отговарят за организирането и изпълнението на дейноста, Отговорникът за черния лешояд участва заедно с тях при изпълнението и обхождането наэтериториите. Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите: Подготвителния период обхваща първите 6 месеца. Двамата отговорници, съвместно с GIS-експерта изготвят хабитатен модел, по метода, описан в предходната дейност. В модела за тази дейност ще се използва историческото разпространение на царския орел и тенденциите за заемане на нови територии през последните 5-10 години. Получените от хабитатните модели изводи ще послужат за концентриране усилията по настоящата дейност приоритетно към зоните с идентифицирани най-подходящи екологични условия за видовете. За събиране на базисна информация за белошипата ветрушка, координатора по дейноста, ще подготви анкета и ще я осъществи сред местните хора и организации. През размножителния сезон (април – юни), всяка година от проекта, ще се извършват обходи за ревизия и оглед на местата идентифицирани чрез GIS модела. В този период птиците заемат гнездовите територии и трайно се придържат към определен район, което още улесни локализирането на гнездата на орлите и идентифицирането на подходящите територии за възстановяване на ветрушката. Ще се отчита наличието на млади скитащи или мигриращи инидивиди, ще се оценява наличието на потенциалната храна и за двата вида, както и наличието на други видове птици с идентични екологични изисквания каквито имат целевите видове, но с по-висока численост и по широко разпространение към момента. Близък по начин на хранене, места за гнездене и др. с царския орел е белоопашатия мишелов (Buteo rufinus). Наличието на гнездящи двойки от този вид е индикатор за наличието на подходящи условия за гнездене на царския орел. Досегашния ни опит доказва няколко регистрирани случаи на заемане на територии и дори гнезда на белоопашати мишелови от царски орли, което се е случвало в два последователни сезона. Подобна е ситуацията и с белошипата ветрушка и близките по екологични особености до нея видове, като обикновенна ветрушка (керкенеза) (Falco tinnunculus) и вечерната ветрушка (Falco vespertinus). За белошипата ветрушка ще бъде изготвен доклад за преценката на възможноста (Viability study) за стартиране на реинтродукцията на вида, в поне три района. Докладът ще оценя наличието на няколко фактора – подходящи местообитания за ловуване, (ливади и пасища редовно окосявани и/или изпасвани от домашни животни), ниско ниво на използване на препарати за растителна защита, наличието на подходящи за гнездене речни откоси и високи брегове, наличие на високи сгради в околностите на населените места, гъстотата на популацията на обикновенната ветрушка и др. В най-подходящата от тези територии ще бъде възможно връщането в природата на млади птици размножени в Спасителния център, като продължение на настоящия проект.
Дейност 7: Отчитане на смъртноста под лините за електропренос в гнездовите райони на двойките царски орли. Отговорникът за царския орел отговаря за организирането на дейноста, полевите обходи се извършват с участието на тримата отговорници. В подготвителния период от 2 месеца, отговорника по вида изисква от съответното електроразпредилетелно дружество и/или НЕК карта с типовете стълбове и електропродници, пресичащи гнездовите територии на 4-те целеви двойки царски орел. В хода на изпълненинето на дейноста, тримата координатори обхождат пеш трасетата на електропреносната мрежа извън населените места. Акцентира се върху следгнездовия период и периода на миграция април–юни и август– октомври, когато през териториите за работа преминават и други скитащи царски орли. В края на лятото и началото на есента от гнездата са излетяли и младите птици от целевите двойки. При обхождането на териториите в период с по-висока численост на различини видове птици може да се достигне до по-представителна извадка за влиянието на електропреносната мрежа и смъртноста сред птиците, вследствие сблъсък с електропроводи или електрически стълбове.
Дейност 8: Ex situ дейности за опазване на белошипа ветрушка (създаване на материална база и родителска група за размножаване в изкуствени условия) Отговорника за дейности с белошипа ветрушка, отговаря за подготовката организирането и изпълнението на дейноста. Ежедневните грижи – храна, почистване, създаване на условия за размножаване, поддържане на вивуриум се осъществяват от технически изпълнител. При необходимост ветеринарните грижи се извършват от ветеринарен лекар. Подготвителна стъпка за реализирането на дейноста изграждането на различни типове клетки съответстващо на различно им предназначение – клетки за размножавщите се двойки, клетки за разлитане на малките (след излитане от гнездото) и клетки за отглеждане на групата на младите, неполовозрели птици, преди сформиране на двойките. (Приложение А7). Всяка клетка трябва да е оборудвана с хранилки, кацалки, места за гнездене, и др. в зависимоста от възрастовата група на птиците и предназначението на клетката. Във всяка клетка ще се отглеждат по 2, максимум 3 двойки, съобразно екологичните особености на вида и опита от подобни центрове в Германия и Испания. Целта ще е да се осигури място за размножаване на пет двойки ветрушки, както и места за подрастване и разлитане на тяхното поколение. Важен етап от реализирането на дейноста е създаване на вивариум – специализирана секция за отглеждане на гризачи и насекоми за осигуряване на разнообразна храна за ветрушките, близка по качество и състав до храната в естествените условия. Вивариумът трябва да е оборудван с клетки за отглеждане на гризачите, аквариуми за насекомите, вентилация, хранилки и поилки т.н. Паралелно с осигуряването на материалната база ще се предприемат необходимите по реда на ЗБР (съобразно CITES) стъпки за доставка договорените от чужбина индивиди (Приложение А5). При пристигането на птиците за създаване на родителска група на теритроията на Центъра, те ще са настанени в специализирани карантинни клетки. След изграждането на необходимите размножителните клетки, птиците ще бъдат приместени в тях. В рамките на проекта ежедневно ще се извършват грижи за птиците и вивариума, като особено ще се акцентира на размножителния сезон когато се снасят яйцата, излюпват и отглеждат малките. Половата зрелост на птиците настъпва на 2 или 3 години, така в края на проекта всички налични двойки ще са на подходяща за размножаване възраст и ще могат да се получат достатъчен брой малки за последващото им връщане в природата. През време на целия период за реализирането дейноста ще се поддържат редовни контакти и ще се обменя информация със центровете за размножаване на белошипи ветрушки в Испания и Германия (Приложение А5). Поради спецификата на отглеждането и транспортирането на редки видове птици с външен изпълнител ще се сключи договор за предоставяне на експертиза и консултиране за процедурите по конвенция CITES, подготовка за транспортиране, извършване на транспортирането и ветеринарно осигуряване по време на транспорта. От експерта ще се очаква да избере най-подхододащия и безопасен за птиците метод за транспортиране, сминимален стрес за птиците.
Дейност 9: Повишаване на обществаната информираност Ръководителят на проекта и отговорниците за видовете разпространяват информационните материали по време на изпълнението на дейностите. В началото на всяко година от проекта ще се провеждат информационни срещи/пресконференции в трите района на проекта. За участие в срещите ще бъдат поканени местни хора и представители на институциите – горски и общински служили, ловци, животновъди и земеделци и др. Чрез мултимедийна презентация ще се разясняват целите на проекта, ефекта от опазването на хищните птици и биорзанообразието като цяло. На участниците в срещите ще бъдат раздавани тениски и информационни материали, с логото на проекта. Ще бъдат изготвени плакати, дипляни и стикери, изобразяващи трите целеви вида и техните местообитания. За разпространение сред местни и национални телевизии ще бъде изготвен 10 минутен информационен клип, представящ ефектни кадри от живота на целевите видове. Всички тези продукти, с изключение на клипа ще бъдат изготвени през първите 6 месеца на проекта, за да се разпространяват сред общественоста по време на изпълнение на останалите дейности. По време на всички полеви дейности, експертите в дирктен разговор ще информират и ще осведомяват местни хора и структури за целите на проекта. В залите, където се провеждат срещи, пресконференции и т.н. ще се поставя банер.
Дейност 10: Одит на проекта Отговорен за дейността: Лицензиран одитор В последните 3 месеца от реализирането на проекта ще бъде извършен одит на разходите и изпълнението дейностите на проекта от независим, външен одитор. Ще бъде осигурен достъп до счетоводната и друга документация по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Петрол АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 645 955 BGN
Общ бюджет: 566 087 BGN
БФП: 566 087 BGN
Общо изплатени средства: 566 087 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 566 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 129 191 BGN
2010 0 BGN
2011 123 202 BGN
2012 264 371 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 49 323 BGN
566 087 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 481 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 109 812 BGN
2010 0 BGN
2011 104 722 BGN
2012 224 716 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 41 925 BGN
481 174 BGN
В т.ч. Национално финансиране 84 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 379 BGN
2010 0 BGN
2011 18 480 BGN
2012 39 656 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 7 398 BGN
84 913 BGN
Финансиране от бенефициента 17 712 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новосформирани двойки царски орли, заели територии
Индикатор 2 Маркирани с предаватели (радио и GSM/GPS) царски орли и черни лешояди и получена неманипулируема пространствена информация за обхвата на местообитанието им
Индикатор 3 Засадени бели и челни тополи – субстрат за гнездене на царски орел в дългосрочен план
Индикатор 4 Възстановени гнездови местообитания на царски орел и черен лешояд - Поставени изкуствени гнезда за царски орел и черен лешояд


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз