Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0009-C0001
Номер на проект: BG161РО001/3.3-01/2008/001-7-04
Наименование: СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (ТИЦ), ФУНКЦИОНИРАЩА ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИННИ СТАНДАРТИ
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 17.09.2009
Дата на приключване: 11.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: да подобри информационното обслужване на туристите и маркетинга на туристическите дестинации в България и да подпомогне информационното осигуряване на туристическата политика.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Анализ за съвременното състояние и проблемите на ТИЦ в България и опита на други страни
дейност 4 Единни насоки и стандарти (минимални изисквания) за достъпност, оформление и оборудване на ТИЦ
дейност 5 Единни насоки и стандарти (минимални изисквания) за функциониране и финансиране на ТИЦ
дейност 6 Единни насоки и стандарти (минимални изисквания) за качеството на обслужване в ТИЦ
дейност 7 Оценка на нуждите и насоки за техническо осигуряване на ТИЦ и за свързването им в мрежа и с ЕИС
дейност 8 Предложения за нормативно регламентиране на ТИЦ и на националната мрежа
дейност 9 Наръчник и насоки за обучение на служителите в ТИЦ
дейност 10 Независим финансов одит
дейност 11 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 637 020 BGN
Общ бюджет: 362 986 BGN
БФП: 362 986 BGN
Общо изплатени средства: 362 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 362 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 127 404 BGN
2015 235 582 BGN
362 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 308 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 108 293 BGN
2015 200 245 BGN
308 538 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 111 BGN
2015 35 337 BGN
54 448 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нетни приходи от международен туризъм
Индикатор 2 Заетост на легловата база
Индикатор 3 (Д) Функционираща национална мрежа от ТИЦ
Индикатор 4 (Д) Повишено използване на ТИЦ от чуждестранни и български туристи
Индикатор 5 (Д) Нарастване на удовлетвореността (висока и много висока) на посетителите от информационните услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз