Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0008-C0001
Номер на проект: BG161РО001/3.3-01/2008/001-9-02
Наименование: СТИМУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 17.09.2009
Дата на приключване: 07.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да повиши конкурентноспособността на българския туристически продукт и да подобри пазарните му позиции и ефективността на националния и регионалния маркетинг чрез създаване на предпоставки за повишаване на неговото качество и съблюдаване на принципите на устойчивото развитие
Дейности: дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Проучване на нагласите и готовността на туристическите предприятия за участие в доброволни схеми за сертифициране на качеството и устойчивото развитие
дейност 4 Разработване на проект (предложения) за национална система за сертифициране на качеството в туризма
дейност 5 Разработване на проект (предложения) за национална система за сертифициране на устойчивото развитие на туристическите предприятия
дейност 6 Провеждане на информационна кампания за разясняване и популяризиране на предложенията за национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие
дейност 7 Независим финансов одит
дейност 8 Дейности за информация и публичност
Дейност 1: Дейност 1: Организация и управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 028 BGN
Общ бюджет: 357 492 BGN
БФП: 357 492 BGN
Общо изплатени средства: 357 492 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 357 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 98 806 BGN
2013 258 686 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
357 492 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 303 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 83 985 BGN
2013 219 884 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
303 868 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 821 BGN
2013 38 803 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 624 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 2 Индикатор: Повишена информираност на участниците в осъществените прояви за популяризиране за различни аспекти на системите за сертифициране на качеството и устойчивото развитие
Индикатор 3 Индикатор:Аналитични доклади: - за нагласите на туристическия бизнес в България по повод въвеждането на доброволни системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие с изводи и препоръки; - за международния опит в сертифициране на: а)качество
Индикатор 4 Предложения за създаване и администриране на национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие
Индикатор 5 Проведени прояви за обсъждане и популяризиране на разработените предложения
Индикатор 6 Отпечатани и разпространени информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз