Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0050-C0001
Номер на проект: 58301-С-011
Наименование: Опазване популацията и местообитанията на планинския кеклик (Alectoris graeca graeca) в България
Бенефициент: Национално ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 31.07.2009
Дата на приключване: 20.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Спиране загубата на биоразнообразието и в частност на планинския кеклик, в България.
Дейности: Дейност 1. Управление и изпълнение на проекта Ръководителя на проекта ще докладва за напредъка и планираните дейности за следващия период. • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта. Екипа за управление е в постоянна взаимовръзка и взаимодействие и провежда задължителни работни срещи минимум веднъж на 3 месеца. Екипа за управление и изпълнение има работни срещи минимум 2 пъти годишно – есенно (края на септември) и пролетно (март) време. По време на срещите се анализират срещнатите трудности, определя напредъка на проекта и планира следващите дейностите. В изпълнението на тази дейност водеща е ролята на СЛРБ.
Дейност 2. Създаване на дивечови ниви Водещ - координатора по ловностопанска дейност, съвместно с координатора по консервационните дейности. • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, Създаване и поддържане на дивечови ниви засети с овес, чиито предназначение е да не бъдат ожънати, а зърното да остане на клас максимално дълго: - избор на подходящи площи – обход на местообитанието, определяне на площите, маркиране на терена и снемане на GPS координати, - съгласуване с ДГС, ДЛС на конкретното местоположение, - почистване на терените: механизирано (изкореняване на пъни, извличане от див. нива, подравняване с булдозер) и ръчно (изсичане на малоценни храсти и окосяване на терена), - пълна почвобработка . (само през първата година м.септември -октомври) риголване, подравняване и дисковане на площта, - почвообработка през останалия период (м. април, май, юни) - дълбока оран и дискуване, при необходимост фрезоване, засяване и валиране). При невъзможност за достъп на механизация се прилага почвообработка с животинска тяга – разораване, култивиране:брануване и ръчно засяване; - разнасяне на оборска тор – по време на почвообработката включително превоз до нивата. • Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Дивечовите ниви се създават върху терени държавен горски фонд, съгласувано със съответното стопанисващо ДГС/ДЛС. Определянето на подходящите за дивечови ниви терени се прави при съобразяване цялостта на природните местообитания. Дивечови ниви ще се разорават само на места, къде не е застрашено унищожаването на природни местообитания. Верифицирането на тези места ще се извършва от Координатора по консервационните дейности.
Дейност 3. Ограждане на дивечови ниви Координатора по ловностопанските дейности. • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, Ограждане на дивечовите ниви след първото засяване: - набавяне на дребноразмерна дървесина с диаметър до 12 см. С дължина 4 м., - закупуване и доставка на бодлива тел, - обелване от кората и разкрояване на вертикалните колове на дължина 2 м. - пробиване на дупки в терена с ръчен/моторен свредел на разстояние 2м., - изграждане на периметрова ограда с вертикални колове на 2 м. с височина над терена 1.5м и 4 хоризонтални греди заедно с 4 реда бодлива тел. • Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Предвижда се само за тези дивечови ниви, които са в близост до места с по-висока концентрация на пашуващи домашни животни и съществува опасност от навлизане в нивите и унищожаване на реколтата.
Дейност 4. Създаване на зимни убежища. Координатора по ловностопанските дейности и координатора по консервационните дейности. • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, Набавяне и изнасяне на бали слама около дивечовите ниви при разчет 30 бали на 1 дивечова нива. Балите се подреждат във фигури даващи възможност за укритие. Осигуряване и изнасяне на прясна оборска тор, която ще се окупва в близост до укритията от балите със слама. Количество - по един курс на подходящия транспорт - включително товарене и разтоварване. Периодичност - всяка есен. • Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Трябва да дава възможност за бързото предвижване на птиците от нивата до укритието и предпазването от хищници и неблагоприятни метеорологични условия.
Дейност 5.Изкуствено подхранване през рисковия годишен период Координатора по ловностопанските дейности и координатора по консервационните дейности. • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, Във всички райони на работа ще се изграждат хранилки тип “навес”, изработена от дървен материал, с размер 2 Х 2,50 м. Броя на хранилките ще бъде съобразен с числеността на локалната популация и ще бъдат равномерно разположени в целия район на обитаване. Изграждане на хранилки за пернат дивеч – тип навес (първата есен) - определяне на местата за изграждане на хранилките заснемане на .GPS координати. - предварителна подготовка и заготвяне на необходимите материали по спесификация. - транспортиране на материалите и изграждане на хранилките. Мероприятия по подхранването и подпомагане на запасите през зимния период. - набавяне и складиране на концентриран фураж – жито за периода на подхранване - зареждане на хранилките - 5-6 кг на хранилка през 2 седмици за срок от 180 дни.
Дейност 6. Отчитане ефективността на консервационните мерки по проекта Координатора по консервационните дейности, подпомаган от координатора по ловностопанските дейности. • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, Отчет числеността на кеклика в проектните райони ще се проведе двукратно - в началото и в края на проекта. Отчета ще се проведе по стандартна методика – отчет по трансекта с помощта на оптика. Ефекта от ловностапанските мероприятия и биотехническите съоръжения ще бъде проследяван с пряко визуално наблюдение и посредством дистанционно фото/видео заснемане. • Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Отчета се провежда през март. Регистрирането на ефекта от изпълняваните дейности се извършва по време на тяхното изпълнение
Дейност 7. Дейности за информация и публичност Ръководителя на проекта, в съдействие с 2мата координатори па проекта. • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, Организиране на встъпителна среща с пресконференция и заключителна среща с пресконференция. Изработка на банер (за срещи, пресконференции) Отпечатване на плакат, дипляна, стикер. Изработване на постоянни обяснителни табели. Изработване на фанелки по проекта. Видеодокументиране и изготвяне на информационен видеоклип • Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Материалите ще бъдат съобразени с чл.8 от Регламент на Европейската комисия 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Регламент 1083/2006, Регламент 1080/2006 и Регламент 1084/2006
Дейност 8. Одит на проекта • Кой отговаря за изпълнението на дейността. Лицензиран одитор • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, В последните 4 месеца от реализирането на проекта ще бъде извършен одит на разходите и изпълнението дейностите на проекта от независим, външен одитор. • Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Ще бъде осигурен достъп до счетоводната и друга документация по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 101 103 BGN
Общ бюджет: 860 181 BGN
БФП: 860 181 BGN
Общо изплатени средства: 860 181 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 860 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 220 221 BGN
2010 0 BGN
2011 104 209 BGN
2012 381 792 BGN
2013 153 960 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
860 181 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 731 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 187 188 BGN
2010 0 BGN
2011 88 578 BGN
2012 324 523 BGN
2013 130 866 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
731 154 BGN
В т.ч. Национално финансиране 129 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 33 033 BGN
2010 0 BGN
2011 15 631 BGN
2012 57 269 BGN
2013 23 094 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 027 BGN
Финансиране от бенефициента 10 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Хранилки за изкуствено подхранване на планинския кеклик и зареждането им през 3 сезона
Индикатор 2 Убежища за зимния сезон


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз