Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0046-C0001
Номер на проект: 58301-С-015
Наименование: Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологични ресурси
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 03.08.2009
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: Възстановяване, опазване и управление на консервационно значима влажна зона - находищe на блатно кокиче - защитена местност “Лозенски път” и устойчиво ползване на биологичните ресурси.
Дейности: 1. Събиране, обобщаване и анализиране на базова информация за проектната територия. Проучване състоянието на блатно кокиче и отрицателните фактори. Отговорни за реализацията на дейността са Ръководител проект, Координатор, Технически сътрудник, експерт ботаник, експерт хабитати. Тази дейност предвижда събиране и анализиране на наличната информация от предходни години касаеща защитената местност. На тази база ще се извърши анализ на състоянието на популацията на блатното кокиче в ЗМ за период от 5 години назад. Целта е “Поставяне на светло” и приоритизиране на лимитиращите фактори. Ще бъде направена научна експертиза от експерт ботаник и експерт хабитати. Дейността е пряко свързана с възстановяването и управлението на популацията на блатно кокиче и допълва основните Дейност 3 и Дейност 5, пряко насочени към възстановяване и опазване на вида и неговото местообитание.
2. Детайлна хидроложка, хидрогеоложка и геодезическа оценка. Оценка на хидротехническите съоръжения. Изготвяне на работен проект Отговорни за реализацията на дейността са Ръководител проект, Експерт по провеждане на обществени поръчки, Външен изпълнител В рамките на тази дейност ще бъдат оценени наличните и необходимите хидротехнически съоръжения. Ще бъдат набелязани мерките, които да се предприемат за управлението на водния режим в ЗМ. Това ще бъде своеобразна подготовка за изпълнение на Дейност 3. Резултатите от оценката ще бъдат систематизирани в доклад.
3. Възстановяване на водния режим - изграждане на система за устойчиво поддържане на оптимален воден режим. Отговорни за реализацията на дейността са Ръководител, Експерт по провеждане на обществени поръчки, Външен изпълнител. Дейността предвижда да се изгради система за устойчиво поддържане на оптимален воден режим на площи които са обособени като отделни кадастрални единици в съседство на ЗМ «Лозенски път». Ще се осигурят допълнителни водни количества от скатови води с изграждането на хидротехнически съоръжения /саваци/ за по-добро управление на водите. Възстановяването на водния режим за ЗМ “Лозенски път” предвиждаме да се осъществи чрез реализирането на следните поддейности: По отношение на изградените защитни диги се предвижда премахването им в целия участък. Предвижда се засипване на отводнителните канали като по този начин част от площите по западната граница на Защитената територия, стават заливаеми при високи води. Това дава възможност за акумулиране на водни маси. Ще се изгради защитна дига по югоизточната граница на имотите. Предвижда се запазване на хидравличната връзка между два от имотите осъществено чрез водосток Описаните дейности ще осигурят добра поддръжка на хидрологичния режим на ЗМ “Лозенски път”. Всички дейности по възстановяване на водния режим са планирани да бъдат извършени на територия и спрямо съоръжения извън границите на защитената територия.
4. Почистване на района на ЗМ от строителни и други отпадъци. Отговорни за реализацията на дейността са Ръководител, Експерт по провеждане на обществени поръчки, Външен изпълнител. Поради факта, че до сега на територията на ЗМ не са извършвани дейности по почистване и поддръжка има натрупани множество строителни и битови отпадъци, които е необходимо да бъдат премахнати за да се възстанови естесвената среда на вида.
5. Рехабилитация на пътя, водещ към ЗМ Отговорни за реализацията на дейността са Ръководител, Експерт по провеждане на обществени поръчки, Външен изпълнител. Към момента едниственият път, водещ към ЗМ е в лошо състояние, при валежи е непроходим и затруднява достъпа до защитената територия. Предвидено е възстановяване на земеделския път, частично изграден от трашенокаменна настилка с обща дължина 2220 м, като за рехабилитация се планира част от земеделския път с дължина 1920 м и изграждане на нов път с трошенокаменна настилка с дължина 300 м, представляващ връзката на съществуващия път с граница на регулацията на гр. Свиленград.
6. Изработване и поставяне на беседки. Отговорни за реализацията на дейността са Ръководител, Експерт по провеждане на обществени поръчки, Външен изпълнител. Предвижда се изработка и монтаж на 2 бр. беседки за посетителите. Пряка дейност по подобряване на посетителската инфраструктура и популяризиране консервационната значимост на защитената територия. Беседките ще бъдат монтирани на територия общинска собственост извън границите на ЗМ, но в непосредствена близост до нея.
7. Изработване и поставяне на информационни и указателни табели и маркиране. Отговорни за реализацията на дейността са Ръководител, Експерт по провеждане на обществени поръчки, Външен изпълнител. С цел повишаване осведомеността на населението чрез използване на елементи на визуалната комуникация предвиждаме да бъдат изработени и монтирани 3 броя информационни табели като две от тях ще бъдат ситуирани в гр. Свиленград и една непосредствено в началото на ЗМ «Лозенски път». Поради слабата популярност на защитената местност и непознаването й като такава дори и от местното население ще бъдат поставени и указателни табели, които ще водят до самата местност. Към момента липсват каквито и да е означения за защитената местност. Поради тази причина е необходимо и маркиране на границите на ЗМ по стандартната за защитени територии методика. Местните хора са незапознати с проблема и с възможностите за устойчиво използване на ресурсите от блатно кокиче.
8. Частично ограждане на ЗМ. Отговорни за реализацията на дейността са Ръководител, Експерт по провеждане на обществени поръчки, Външен изпълнител. Планираме ограждане в най- плътната част от популацията на блатно кокиче в района от ЗМ “Лозенски път”. За целта ще бъдат използвани естествени материали.
9. Издаване на Наръчник за опазване и устойчиво ползване на блатното кокиче. Отговорни за реализацията на дейността са Ръководител, Координатор, Експерт ботаник, Външен подизпълнител. Предвиждаме издаването на наръчник който ще има цел да подпомогне дейността на общинската администрация при изпълнението на задължения по опазването и ползването на блатното кокиче - напр. издаването на разрешителни за ползване на лечебното растение от земи общинска собственост; постигане на ефективно прилагане на изпълнителната и контролната дейности на Община Свиленград, регламентирани в Закон за биологичното разнообразие (2002), Закон за защитените територии (1998), Закон за лечебните растения (2000). Наръчникът е с основна насоченост опазване на блатното кокиче и естествените му находища. Успоредно ще засегне подходи за осигуряване на устойчивото му ползване като част от естествения растителен генетичен фонд, т.е. недопускащо намаляване на генетичния и/или ресурсния му потенциал.
10. Информационна и PR кампания. Отговорни за реализацията на дейността са PR Експерт, Ръководител, Координатор. Ще бъде проведена информационна публична кампания сред местното население и заинтересовани страни за запознаване с целите и идеите на проекта, както и ползите от постигането на очакваните резултати. За целта предвиждаме: - Разпространение на информация за дейностите по мейлинг лист сред журналисти от регионални и национални медии. - Организиране на среща за публична дискусия - Беседи и лекции с ученици. - Издаване на информационни брошури за биоразнообразието на ЗМ и популяризиране отглеждането на вида блатно кокиче сред собственици на подходящи земи.
11. Организиране на кръгла маса с всички заинтересовани страни. Отговорни за реализацията на дейността са PR Експерт, Ръководител, Координатор, Технически сътрудник, Експерт ботаник, експерт хабитати. Предвиждаме провеждане на Кръгла маса в рамките на два дни на която ще присъстват всички заинтересовани страни. Представители на общината, граждани, служители от РИОСВ Хасково, екологични организации, фармацевти и др. На кръглата маса ще бъдат представени дейностите и резултатите от проекта, предимствата от опазване на блатното кокиче. Ще бъде направено и посещение до защитената местност. Ще бъдат раздадени рекламните материали от проекта. Ще се представят мерките предвидени в Наръчника за опазване и устойчиво ползване на блатното кокиче. Целта на семинара е да се повиши информираността на гражданите относно стойността на защитения вид с цел опазването и съхранението му.
12. Управление и координация на проекта Координацията на проекта включва: • Сформиране на екип по проекта; • Осигуряване на ежедневна координация на дейностите; • Управление на финансовите потоци, комуникации с техническия и административен екип по проекта, доставчици и изпълнители • Възлагане на подизпълнители на част от дейностите в съответствие с ЗОП, включително подготовка на документация за процедурите по избор на изпълнител, провеждане на процедури, сключване на договори и контрол върху изпълнението; • Финансово управление, осчетоводяване и отчитане на разходите съгасно изискванията според договора за финансиране. Вътрешен финансов контрол; • Отчитане на извършените дейности и осигурената публичност в съответствие с изискванията на ОПОС: изготвяне на доклади за напредъка.
13. Одит на проекта Преди подаването на окончателния доклад по проекта ще бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма. Неговата цел е да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТРЕЙС-СОФИЯ ЕАД
„СИ Еко Консулт”
„ПЮЪР”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 527 784 BGN
Общ бюджет: 331 095 BGN
БФП: 331 095 BGN
Общо изплатени средства: 331 095 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 158 335 BGN
2010 0 BGN
2011 211 114 BGN
2012 0 BGN
2013 - 38 353 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
331 095 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 281 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 134 585 BGN
2010 0 BGN
2011 179 447 BGN
2012 0 BGN
2013 - 32 600 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
281 431 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 750 BGN
2010 0 BGN
2011 31 667 BGN
2012 0 BGN
2013 - 5 753 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 664 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Възстановен хидрологичен режим
Индикатор 2 Възстановена популация на блатно кокиче (Leucoium aestivum L.)
Индикатор 3 Издаден Наръчник


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз