Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0038-C0001
Номер на проект: 58301-С-006
Наименование: Възстановяване популацията на лалугера като основен елемент за поддържане на благоприятния консервационен статус на приоритетни тревни хабитати и популации на хищни птици в природен парк сините камъни
Бенефициент: Дирекция на Природен парк Сините камъни
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 31.07.2009
Дата на приключване: 05.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да възстанови липсващи звена в екосистемите на ПП Сините Камъни. А именно да възстанови популацията на лалугера (Spermophilus citellus), като основен фактор за поддържане благоприятния консервационен статус на целеви за НАТУРА 2000 тревни хабитати (6210;6230). Чрез възстановяване на лалугера се цели и подобряване консервационния статус на редки видове грабливи птици като Царски орел /A. Heliaca/, Ловен сокол /F. cherug/, Египетски лешояд /N.perhnopterus/ Скален орeл /A.
Дейности: Дейност 1: Управление и изпълнение на проекта Ръководителят на проекта носи цялата отговорност за планирането, контрола и изпълнението на проекта. Изпълнението на проекта ще стартира със сформиране на екипа за управление (ръководител на проекта, счетоводител и експерт връзки с общественоста) и звено за изпълнение на проекта (Координатор, полеви експерти, ГИС експерт). Екипът за управление организира ежемесечни работни срещи, в които участва и координаторът. Звеното за изпълнение и координаторът провеждат ежемесечни работни срещи. По време на срещите се анализират срещнатите трудности, определя се напредъкът на проекта и се планират следващите дейности.
Дейност 2: Спиране деградацията на пасища и първоначалното им привеждане в благоприятно екологично състояние. Дейността ще се извърши в два моделни района: Каракютюк с площ 191,7 ха. И Локвата с площ 39,9 ха. Съгласно изискванията за благоприятно екологично състояние на пасищата посочени в Наредба 12 за Агроекологични плащания в НАТУРА 2000 зоните се предвижда да се извърши: - механично премахване на папрати, шипки и храсти. Премахването ще се извърши ръчно (2 човека х 10 месеца през цялото времетраене на проекта) с помощта на моторен трион, храсторез, брадва и сърп. Премахнатата растителност ще бъде депонирана на подходящи за целта места. Ще бъдат оставени единично разпръснати храсти (до 5% от площа), които да бъдат ползвани като укрития на лалугерите по време на тяхното първоначално пускане по местата. Единичните дървета и като цяло съществуваща дървесна растителност няма да бъдат премахвани. - окосяване. С помощта на моторна косачка ще се извърши окосяване (два пъти годишно през 3-те години на проекта) на моделните територии. Сеното ще се използва за изхранване на овцете (описани в Дейност-3). Дейността ще се извърши от двама специализирани работника наети за случая, като ще се контролира от координатора на проекта. Първоначално ще се пристъпи към разчистване на терените от храсти и папрати а след това ще се извършва окосяването им. Окосяването ще бъде съобразено с климатичните условия за всяка година, като ще се има предвид периодът на най-буйно израстване на тревната растителност (юни-септември). Отговорен за изпълнението на дейността ще бъде координатора.
Дейност 3: Прилагане на схема за изпасване на целеви пасища Първата стъпка при реализацията на тази дейност е да се сключат меморандуми с двама собственици на овце (Приложение А-1,2). Единият от собствениците е неправителствена организация „Фонд за Дивата Флора и Фауна”. Тя притежава две стада от по 200 овце в района на град Котел. Стадата се използват за трансхумация като мигрират до Централен Балкан. По силата на меморандума ФДФФ ще има ангажимент да пашува едно от стадата си минимум 2 месец в годината в местност „Каракютюк”. По същата схема друг собственик на 300 броя овце в района на град Сливен ще има ангажимента да пашува 2 месеца в годината, двеста от овцете си в местността „Локвата”. Основният стимул, чрез който собствениците ще бъдат стимулирани да извършват тази дейност е, че Паркът ще им предостави пасища за използване и те ще могат да получат субсидии по линия на Наредба № 214 от агроекологични плащания, отглеждането на редки породи животни и плащания за дейности в НАТУРА 2000 места. Площите на предоставените пасища ще бъдат съобразени с нормите за пашуване заложени в Плана за управление на ПП Сините Камъни – 2,5 овце на 1 ха. Пасище. Пашуването ще се извършва по график в периода май-септември, като ще се съобразява с бонитета на тревната растителност, периода за провеждане на трансхумация и производствения цикъл на фермерите (след отбиването на агнетата). Стадата ще ползват изградените летни кошари в местностите Каракютюк и Локвата (Дейност-6), където ще има пригодено помещение за овчарите.
Дейност 4: Реколонизация на лалугера в избрани целеви територии Първата стъпка за провеждане на реколонизация е изпълнението на дейност–1 (привеждането на целевите територии в подходящо състояние за лалугера). Паралелно с това ще се направи проучване и оценка на евентуално останали съществуващи колонии и групи лалугери. Ще се идентифицират точните места за извършване на реколонизацията. За подпомагане правилния избор на конкретните места ще се направят цифрови модели за бъдещо разрастване на колониите и възможностите за осъществяване на връзка помежду им, както и на връзка с равнинните колонии (разположени в долината на р.Тунджа). Следващата стъпка е да се идентифицират и оценят равнинните колонии, които ще бъдат донор на животни. След това ще се пристъпи към улавяне на животни, транспортирането им, заселването и адаптирането им към новите територии. Международно утвърдената подробна методиката, по която ще се извърши реколонизацията, е описана в т 2.5.1. Ключовите моменти от методиката са: Улавяне и пускане на по 250 животни на двете целеви места за период от 3 год. Първата година ще се пускат по 50 животни, които да създадат условия за създаване на нова колония (да изградят системата от тунели). Втората година ще се пусне „основната група” от по 120 животни. Третата година ще се пусне „допълващата група” от по 80 животни. Паралелно ще бъдат прилагани всички дейности за правилно транспортиране, адаптиране, снижаване натиска от хищници и други описани в методиката за реколонизация. Резултатите ще бъдат анализирани и представяни в ГИС база данни. Условията, които са необходими, за да бъде успешна тази дейност са: да се изберат най-подходящите места за реколонизиране, да се открият макар и малки нежизнени колонии на вида, да се идентифицират достатъчно жизнени донорски колонии, да се уловят необходимия брой лалугери с правилна полова и възрастова структура, да се приложат правилно техниките за успешното им адаптиране към новите условия. Изпълнението на тази дейност ще се извърши от организация с опит в подобни дейности, с която ще се сключи договор за изпълнение. Изборът ще се определи след събиране на три оферти. За изработка на цифровите модели ще бъде използван ГИС-експерт.
Дейност 5: Подпомагане популациите на грабливи птици и снижаване на риска за реколонизираните лалугери от тях. Изкуствено подхранване на хищните птици. Тази дейност ще се извършва 2 пъти месечно през цялото времетраене на проекта. За двата месеца през годината (април и август), през които ще се извършва пускането на лалугери в новите територии подхранването на хищните птици ще става 2 пъти седмично. Подхранванията ще се извършват на съществуващата на територията на парка в местноста Каракютюк площадка за изкусвено подхранване. Подхранванията ще се извършват с високопроходим автомобил с ремарке. За храна ще бъдат идползвани кланични отпадъци от кланицата в село Мечкарево, както и трупове на домашни животни от фермери в околностите на град Сливен. За целта парковата администрация има изградена мрежа за трупосъбиране. За отчитане ефекта от подхранванията и най-вече ефекта върху атаките на хищни птици върху лалугери ще се извършва еднодневен мониторинг след всяко подхранване. Два пъти по време на размножителния сезон на хищните птици ще се отчита техният гнездови успех. Резултатите от подхранванията и ефектът от тях върху реколонизацията на лалугерите ще бъдат анализирани и представяни чрез Географска Информационна Система. Отговорността и изпълнението на тази дейност са поверени на координатора на проекта. За обработка на данните ще се ползват услугите на ГИС-експерт.
Дейност 6: Изграждане на 2 бр. Летни кашли в местностите „Локвата” и „Каракютюк” Ще бъдат изградени 2 летни кашли за овце в двете целеви територии на проекта (Приложение А-5). Кашлите ще бъдат изградени на мястото и върху основите на бивши овчарници. Ще са с размери 40/20 м., изградени от дървен материал и ще отговарят на условията за отглеждане на 200 овце. Към кашлата ще има изградена и стая за персонала с размери 4/3 м. Ще бъде поставен фотоволтаичен модул за осигуряване на малка електрическа мощност за осветление и малки ел.уреди. За питейна вода ще бъдат ползвани естествени източни. За битовите отпадъци ще бъде изградена септична яма. Кашлите ще бъдат изградени от строителни фирми като за целта ще се ползва за избор на изпълнители чрез набиране на 3 оферти (съгласно НВМОП). Изграждането им ще се осъществи през първата година на проекта. За осъществяването на дейността ще отговаря ръководителят на проекта. Ще се ползват услугите на консултант-юрист.
Дейност 7: Създаване на информационен център на ДПП в местността „Карандила” Предвижда се да се изгради информационен център с обща площ 58,42 м2 разположен в местността Карандила. Центърът ще представлява монолитна, смесена, скелетна сграда със стомано-бетонни колони, греди, плочи и оградни и разпределителни зидове от кухи керамични блокове, като покривът е с дървена конструкция покрит с битумни керемиди. За целта има изработен идеен проект (Приложение-А-6) и са извършени всички съгласувателни процедури необходими за този етап на изпълнение (Приложение-А-8). След стартирането на проекта ще бъде изработен работният проект. Строителството ще се извърши от строителна фирма, след конкурс съгласно НВМОП, чрез набиране на 3 оферти Предвижда се центърът да включва следните части: - Посетителска част – залата е с площ 42,22 м2 и капацитет 30 човека. Чрез интерактивни табла, постери и макети ще бъдат представени дейностите по проекта и неговата роля в опазването на биоразнообразието в парка. - Офис – помещение с размери 4,08/2,95 м., което ще бъде оборудвано с компютър, бюра, стилажи за съхранение на оборудването закупено по проекта. - Санитарен възел – помещение с размери 2,95/1,05 м., което включва умивалня и WC.
Дейност 8: Изграждане на съоръжения за наблюдение на лалугеровите колонии Ще бъдат изградени 2 наблюдателници (в двете целеви територии) с размери 5,30/3,40 м. всяка (Приложение А-7). Представляват тип „навес” – дървена покривна конструкция с обшивка и покритие от бардолин. Стените са от дървен материал, с дървени подпори. В стените са оставени отвори, през които ще се осъществяват наблюденията. Подът е от каменни плочи. Изборът на точните места за изграждане на наблюдателниците ще стане през втората година след първоначалното локализиране на реколонизираните лалугери. При избора на място ще се взема предвид възможността за цялостно обхващане на лалугеровата колония, включително и на предполагаемите територии на нейното разрастване. Ще се има предвид и възможността за наблюдение на местата за подхранване на хищните птици, лесният достъп за провеждане на наблюдения от туристи. Наблюдателниците ще бъдат изградени от строителна фирма на базата на НВМОП. За изпълнението на дейността е отговорен ръководителят на проекта.
Дейност 9: Информационни и публични дейности по проекта Предвиждат се следните дейности: - встъпителна среща с пресконференция - заключителна среща с пресконференция - периодично осведомяване за хода на проекта чрез електронни и печатни медии. - изработка на видеоклип, представящ дейностите по проекта – 7 мин. DVD, 500 копия. - издаване на плакат – пълноцветен, формат 50 х 70 см., тираж 1000 - издаване на дипляна – пълноцветна, формат А4, тираж 3 000. - издаване на стикер – пълноцветен, формат 10 х 10 см., тираж 10 000 - изработка и поставяне на информационни табели за дейностите по проекта – 2бр. - превод на информационните и рекламни материали. Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на всяка дейност. Материалите ще бъдат съобразени с чл.8 от Регламент на Европейската Комисия 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Регламент 1083/2006, Регламент 1080/2006 и Регламент 1084/2006 За изпълнение на дейността отговаря експертът по връзки с общественноста.
Дейност 10: Одит Избор на лицензиран одитор. Одиторът ще бъде нает чрез директно договаряне и ще извърши цялостно одитиране на проекта. Одитът ще се извърши през последното тримесечие на проекта и ще се приложи към отчета. Отговорен за изпълнението на проекта е ръководителят. Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, -анализ и оценка на изпълнението на дейностите за постигане целите на проекта; - проверка съответствието на изпълнението на проекта с изискванията на националното законодателство и договорите между страните; - идентифициране на рисковете при изпълнението на проекта, за да се подпомогне ръководството на одитирания обект – МОСВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 470 400 BGN
Общ бюджет: 409 956 BGN
БФП: 409 956 BGN
Общо изплатени средства: 411 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 409 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 94 080 BGN
2010 1 191 BGN
2011 247 683 BGN
2012 33 367 BGN
2013 35 589 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
411 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 348 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 79 968 BGN
2010 1 012 BGN
2011 210 530 BGN
2012 28 362 BGN
2013 30 251 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
350 123 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 112 BGN
2010 179 BGN
2011 37 152 BGN
2012 5 005 BGN
2013 5 338 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 786 BGN
Финансиране от бенефициента 5 040 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Възстановени тревни хабитати
Индикатор 2 Създадени устойчиви популации на Европейски лалугер
Индикатор 3 Изграден информационен център


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз