Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-4.3.01-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на инфраструктурата по качество и на прилаганите от Българския институт по метрология услуги - фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия"
Бенефициент: Български институт по метрология
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 10.07.2009
Начална дата: 08.09.2009
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия, посредством повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от БИМ. Дейностите, върху които проектът ще даде отражение, са пряко свързани с оценяване на качеството на продуктите/услугите на българските предприятия. При положение, че българските предприятия предлагат продукция с унифицирано високо качество, това би засилило позициите им на международните пазари и на национа
Дейности: Дейност ІІІ.1.7 Метрологично оборудване за оптична честотна система (Optical frequency comb system) Обществена поръчка за доставка на компютъризирана оптична честотна система (Optical frequency comb system) – с честотен обхват oт 550 nm до 2000 nm в комплектност
Дейност IV.2.1. Доставка на оборудване за Център за обучение и информация Подготовка на документация по чл. 2 от НВМОП за избор на изпълнител на доставка на оборудване за провеждане на обучения
Дейност III.1.5. Метрологично оборудване за измерване на линейни размери Обществена поръчка за доставка на еталонно оборудване за измерване на линейни размери в комплектност по артикули
Дейност IV.2.5. Ремонт на помещенията на Център за обучение и информация Процедура за избор на изпълнител за ремонт по чл. 2 от НВМОП.
Дейност III.1.8. Метрологично оборудване - еталонна уредба с радиоактивен източник 60Co Обществена поръчка за доставка на стенд за еталонна уредба – 1 бр. в комплектност
Дейност III.2.1. Доставка на мобилни лаборатории за изпитване на място на монтажа на бензиномерни и LPG колонки – 6 бр. Артикул 1. Мобилни лаборатории за за изпитване на място на монтажа на бензиномерни и газ (LPG) колонки – 6 бр.
Дейност III.1.20. Доставка на оборудване за изпитване и проверка на таксиметрови апарати и системата “таксиметров апарат – автомобил” Обществена поръчка за доставка на оборудване за изпитване и проверка на таксиметрови апарати и системата “таксиметров апарат – автомобил”
Дейност IV.2.3. Разработване на обучителни материали Разработване на учебни материали за 20 курса
Дейност III.1.6. Модернизация на еталона за измерване на щрихови мерки (ролетки) Обществена поръчка за доставка на еталонно оборудване към състава на еталона за измерване на щрихови мерки (ролетки) в комплектност по артикули
Дейност III.1.11. Доставка на радиоактивни източници (разтвори) - ампули тип PTB Обществена поръчка за доставка на радиоактивни източници (разтвори) – ампули тип РТВ - 3 бр.
Дейност III.1.10. Доставка на еталонни обемни радиоактивни източници – мултиенергийни, мултинуклидни коктейли в съответствие с IEC697/81 Обществена поръчка за доставка на еталонни обемни радиоактивни източници – мултиенергийни, мултинуклидни коктейли, в съответствие с IEC 697/81
Дейност IV. 1.1. Разработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали Дейността ще способства за постигане на заложената специфична цел „Постигане на високо ниво на информираност на предприятията, относно значението на дейността на БИМ и предоставяните услуги”
Дейност III.1.12. Мултифункционално устройство със сензори за определяне на параметрите на постъпващия в брояча газов поток (налягане, температура, разход) Обществена поръчка за доставка на Мултифункционално устройство със сензори за определяне на параметрите на постъпващия в брояча газов поток (налягане, температура, разход) – 1 бр.
Дейност III.1.4. Доставка на автоматичен титратор и йонен хроматограф Обществена поръчка за доставка на автоматичен титратор и йонен хроматограф в комплектност по артикули
Дейност III.1.22. Доставка на метрологично оборудване за измерване на разход на течности, различни от вода, и LPG Дейността ще способства за постигане на заложената специфична цел „Модернизиране на технологичното оборудване в лабораториите на БИМ, което се нуждае от незабавно обновление”
Дейност III.1.17. Доставка на микропроцесорно-управляема 10 V JVS система (на основата на ефект на Джозефсон) за първичен еталон на постоянно напрежение Обществена поръчка за доставка на Триканална микропроцесорно-управляема 10 V JVS система (на основата на ефект на Джозефсон) за първичен еталон на постоянно напрежение – 1 бр. , който първично възпроизвежда напрежение в обхват от минус 10 V до 10 V на основата на „ас ефект на Джозефсон”
Дейност III.2.2. Доставка на специализирани тежкотоварни автомобили за изпитване и проверка на везни с неавтоматично действие – 2 бр. Изготвяне на Техническа спецификация за доставка на мобилни лаборатории за проверка и изпитване на везни с неавтоматично действие.
Дейност III.1.21. Доставка на оборудване за проверка на неинвазивни апарати за измерване на кръвно налягане Обществена поръчка за доставка на еталонно оборудване за проверка на неинвазивни апарати за измерване на кръвно налягане
Дейност II.2.3. Акредитация на лаборатории за изпитване / калибриране Подаване на документи към компетентен орган за акредитация за първоначална акредитация на 2 лаборатории (за изпитване на топломери и таксиметрови апарати) и разширяване на обхвата на акредитация на 2 лаборатории (за изпитване на водомери и разходомери и измервателни системи за течности, различни от вода). Оценка на място на системата за управление на лабораториите на БИМ.
Дейност II.3.1. Участие на експерти от БИМ в различни международни конференции, семинари и т.н. Ежегодно участие на: - 2-ма експерти в конференция на IМЕКО; - 2-ма експерти в Международна конференция по метрология, която се провежда във Франция; - 1 експерт КК “QM” на CIPM; - 1 експерт в Генерална Асамблея на EURAMET; - 1 експерт в Генерална Асамблея на WELMEC; - 1 експерт в среща на директорите на НМИ в BIPM.
Дейност I. Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на БИМ, съгласно посочената таблица в Глава 1: „Описание на кандидата”.
Дейност II.1.1 Изготвяне на проучвания за подобряване на услугите, извършвани от БИМ Изготвяне на Техническо задание за маркетингово проучване на нуждите на българските МСП, в това число и на лаборатории за изпитване и калибриране, от нови и/или подобрени услуги, предоставяни от БИМ.
Дейност II.1.2 Изготвяне на план за подобряване на услугите, които БИМ предоставя на бизнеса и за популяризиране на резултатите от извършеното проучване Въз основа на резултатите от проведеното маркетингово проучване експерти от специализираната администрация на БИМ ще изготвят предложения за нови и/или подобрени предлагани услуги.
Дейност II.2.1. Подготовка за акредитация на БИМ като провайдър (орган за организиране и провеждане) на сравнения Избор на външен изпълнител - консултант с призната компетентност при подготовката на процедурите от системата за управление (СУ) на БИМ като организатор на междулабораторни сравнения - по чл.2 от НВМОП.
Дейност II.2.2. Акредитация на организатор на сравнения Избор на компетентен орган за акредитация; Подаване на заявление за акредитация от БИМ/ГД НЦМ до избрания компетентен орган за акредитация; Оценка на място от европейски експерти за съответствие с изискванията за акредитация.
Дейност III.1.1. Доставка на еталонно оборудване към състава на еталона за линейна вибрация Обществена поръчка за доставка на еталонно оборудване към състава на еталона за линейна вибрация в комплектност по артикули
Дейност III.1.2. Доставка на еталонно оборудване за еталон за цветна температура на светлинни източници Обществена поръчка за доставка на еталонно оборудване за еталон за корелирана цветна температура на светлинни източници в комплектност по артикули
Дейност III.1.3. Доставка на термостатна вана за измерване на вискозитет, термостатна вана за измерване на рН, термостат за националния еталон за специфична електрическа проводимост на електролити Обществена поръчка за доставка на еталонно оборудване към състава на еталона за вискозитет, водороден показател-рН и еталона за специфична електрическа проводимост на електролити в комплектност по артикули
Дейност III.1.9. Електрометър за измерване на слаби токове Обществена поръчка за доставка на електрометър за измерване на слаби токове със софтуер за отчитане и обработка на данни – 1 бр. за измерване на: • ток от 1 fA до 20 mA; • заряд от 10 fC до 20 µC;
Дейност III.1.13. Цифров осцилоскоп Обществена поръчка за доставка на Цифров осцилоскоп – 1 бр.
Дейност III.1.14. Функционален генератор Обществена поръчка за доставка на Функционален генератор – 1 бр.
Дейност III.1.15. Доставка на еталонно оборудване за измерване на маса и плътност Обществена поръчка за доставка на метрологично оборудване за измерване на маса и плътност
Дейност III.1.16. Доставка на еталонно оборудване за измерване на налягане и сила Обществена поръчка за доставка на метрологично оборудване за измерване на налягане и сила
Дейност III.1.18. Доставка на Система за измерване на слаби магнитни полета Обществена поръчка за доставка на система за измерване на слаби магнитни полета
Дейност III.1.19. Доставка на еднофазен калибратор на мощност тип 6101А/80 А (Auxiliary Power Standard) Обществена поръчка за доставка на eднофазен калибратор на мощност тип 6101А/80 А (Auxiliary Power Standard) – 1 брой за генериране и измерване на напрежение, ток, ъгъл на дефазиране между тока и напрежението, честота, падове и пикове на напрежението и генериране на хармоници в обхвати
Дейност III.1.23. Модернизация и дооборудване на стенд за изпитване на водомери и доставка на стенд за изпитване на водомери и топломери с температурен обхват от 10 °С до 95 °С Обществена поръчка за доставка на измервателно оборудване и технически съоръжения за модернизацията на стенд за изпитване на водомери, разходомери съгласно БДС EN 14154 и OIML R-49, и калибриране на водомери и разходомери.
Дейност III.1.24. Доставка на стенд за изпитване на влияещи фактори, в това число и EMC за водомери и топломери. Обществена поръчка за доставка на стенд за изпитване на влияещи фактори, в това число и EMC за водомери и топломери.
Дейност IV.1.2. Актуализиране и поддържане на уеб страница на БИМ Провеждане на процедура по чл. 2 от НВМОП за избор на изпълнител за актуализиране и поддържане на уеб страницата на БИМ.
Дейност IV.2.2. Обучение на обучители от БИМ Избор на изпълнител по чл. 2 на НВМОП за организиране и провеждане на обучение „Модерни техники на разработване и презентация на учебен материал и прилагане на интерактивни форми на обучение”.
Дейност IV.2.4. Провеждане на обучения за представители на бизнеса Организиране и провеждане на обучения за представители на бизнеса, на основата на разработените 2 базови курса по метрология и специализираните курсове.
Дейност V.1. Визуализация на дейностите по проекта - Поставяне на табели за изпълнение на проекта пред 2–те сградите на БИМ в гр. София - бул. „Г.М. Димитров” 52 Б и ул.”проф. П.Мутафчиев” 2. - Поставяне на 15 информационни табла в/пред оборудвани по проекта лабораторнии и пред Центъра за обучение и информация - Поставяне на означения върху закупено по проекта оборудване – 200 бр. стикери, - Папки;
Дейност V.2. Одит на проекта Предвидената дейност ще се извърши от одобрен одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 718 460 BGN
Общ бюджет: 9 383 574 BGN
БФП: 9 383 574 BGN
Общо изплатени средства: 9 691 301 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 383 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 543 692 BGN
2011 0 BGN
2012 1 614 446 BGN
2013 1 922 370 BGN
2014 1 507 226 BGN
2015 2 103 568 BGN
9 691 301 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 976 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 162 138 BGN
2011 0 BGN
2012 1 372 279 BGN
2013 1 634 015 BGN
2014 1 281 142 BGN
2015 1 788 032 BGN
8 237 606 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 407 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 381 554 BGN
2011 0 BGN
2012 242 167 BGN
2013 288 356 BGN
2014 226 084 BGN
2015 315 535 BGN
1 453 695 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови клиенти, ползвали услугите на БИМ
Индикатор 2 Получен сертификат за акредитация за организатор на сравнения
Индикатор 3 Брой акредитирани лаборатории
Индикатор 4 Брой участници в международни прояви и обучения
Индикатор 5 Брой нови услуги
Индикатор 6 Брой подобрени услуги
Индикатор 7 Брой доставени еталони


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз