Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0005-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност"
Бенефициент: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2009
Начална дата: 08.09.2009
Дата на приключване: 08.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност"
Дейности: Подготвителна фаза на изпълнението на проекта
Повишване на административния капацитет на служителите на МЗ
Техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на МЗ
Администриране на процеса по управление и изпълнение на делегираните функции по подготовка на процедурите за подбор на проекти и провеждане на оценка на проектните предложиния по конкретните операции на Приоритетна ос 1 и 2 на ОП
Наблюдение и контрол на изпълнението на сключените договори по Приоритетна ос 1 и 2 на ОПК
Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 931 117 BGN
Общ бюджет: 758 037 BGN
БФП: 758 037 BGN
Общо изплатени средства: 1 261 769 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 758 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 150 000 BGN
2010 1 036 223 BGN
2011 75 546 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 261 769 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 644 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 127 500 BGN
2010 880 790 BGN
2011 64 214 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 072 504 BGN
В т.ч. Национално финансиране 113 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 500 BGN
2010 155 434 BGN
2011 11 332 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
189 265 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Обявени процедури за подбор на проекти и осъществени оценки на проектни предложения по операциите на Приоритетна ос 1 и 2 на ОП
Индикатор 2 (Д) Проведени обучения, семинари, работни срещи и др. мероприятия за повишаване квалификацията и информираността на служителите на МЗ
Индикатор 3 (Д) Организирани и проведени посещения за обмяна на опит за служители на МЗ. Проучени и адаптирани добри практики в изпълнението на функциите по управление и изпълнение на проекти, финансирани от ЕФРР.
Индикатор 4 (Д) Степен на подобряване на компетенциите, знанията и уменията на служителите на МЗ за изпълнение на дейностите и задачите по делегираните оси на ОПК.
Индикатор 5 (Д) Качество на работната среда и степен на обезпеченост на МЗ с технически средства и оборудване за изпълнение на функциите по делегираните оси
Индикатор 6 (Д) Брой на сключените и влезли в сила договори за предоставяне на БФП
Индикатор 7 (Д) Повишен капацитет на МЗ и привлечена външна експертна помощ за осъществяване на ефективен мониторинг (оперативен и финансов) на изпълняваните договори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз