Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0018-C0001
Номер на проект: Заповед № 475
Наименование: Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР "Сребърна" чрез отстраняване на част от тръстиката
Бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 15.07.2009
Дата на приключване: 15.07.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Намаляване на загубата на биологично разнообразие, чрез възстановяване и поддържане на местообитанията в поддържан резерват “Сребърна” и ограничаване на негативното влияние на еутрофикацията и съпътстващата сукцесия върху влажната зона; Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез: - Отстраняване на част от тръстиката, като причина за свръх продукция на органична материя (разрастването на тръстиковия пояс с доминиращ вид Phragmites australis); - Задържане на сукцесията и намаляване на равни
Дейности: Дейност 1- Сформиране на екип за управление на проекта и техническо обезпечаване на управлението на проекта. За изпълнението на тази дейност отговаря Бенефиентът. Провеждане на първоначален подбор за определяне на членовете на екипа на проекта. По възможност членовете на екипа ще бъдат служители на бенефициента, които отговарят на изискванията за заемане на позицията, описани в раздел II, т. 3. За определянето на служители на бенефициента, които да участват в изпълнението на проекта, ще се издаде Заповед на Директора на РИОСВ, която ще определи задачите и възнаграждението на всеки един от тях съгласно изискванията на ПМС 249/2007 г. В случай, че поради ангажираност на експертите или други обстоятелства, не могат да се определят служители на бенефициента, които да заеманата съответната позиция, ще се проведе открит подбор и ще се определят външни експерти, които ще бъдат наети на граждански договор за времето на проекта.Провеждане на обществена поръчка за доставка на офис техника - компютърна конфигурация, копирна машина с принтер, лаптоп, офис мебели за едно работно място, касета за принтер за техническо обезпечаване на проекта. След сформиране на екипа, ръководителят-разпределя задачите, в зависимост от компетентността, уменията и индивидуалните качества на членовете. Ясно разписва задълженията на всяко звено и запознава с основните функции, задачи, отговорности и времевия график на проекта. Предвижда се създаването навътрешниорганизационни правила, регламентиращи: работното време, необходимата компетентност за осъществяване на дейностите, функциите и задачите на всеки член от екипа съгласно структурата разписана в глава II „Организация и управление на проекта” от настоящия формуляр за кандидатстване. Условията необходими за провеждането на тази дейност се висока мотивация на служителите на бенефициента да участват в изпълнението на проекта и наличието на достатъчен брой квалифицирани експерти, имащи опит по възлагане на обществени поръчки, правно-счетоводна дейност, организационни умения. В допълнение е необходимо да има достатъчно квалифицирани външни специалисти, които да бъдат привлечени в екипа. Поради естеството на работата се очаква ангажираността на счетоводителя, юриста и експерта връзки с обществеността да варира за времето на проекта. Ето защо заплащането за тези членове (както и за консултантите) е заложено на реално изработено време на база един работен ден.
Дейност 2-Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Дейността ще се изпълни от бенефициента -РИОСВ-Русе, която се явява възложител по ЗОП. За цялостното изпълнение на дейността ще отговаря ръководителят на проекта с активното съдействие на юриста. Дейността ще има за цел да осигури изпълнители за провеждане на основните дейности, заложени в проекта като за целта се проведат процедури за възлагане на обществени поръчки за: • “Провеждане на проучвателни дейности на територията на ПР „Сребърна” с цел определяне на обхвата на площта, заета от тръстика, очаквания добив и запас и изработване на технически проект за необходимите мероприятия” “Доставка на машини за косене на тръстика (за подводно, надводно косене и сухоземно) и необходимото оборудване към тях” • “Доставка на два броя лодки с мотори и два броя салове и аксесоари към тях” • “Доставка на гориво за експлоатация на специализираната техника в количество 21 050 литра за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.” • “Доставкa на техника, необходима за провеждане на теренни изследвания-фотоапарат, видеокамера със статив и консуматив и зрителна тръба със статив” • “Изпълнение на дейности по отстраняване и оползотворяване на тръстиката, изграждане на навес, обособяване на временни площадки за съхранение на тръстиката и изграждане на понтонен кей в местността “Пристана на лодките” на мястото на съществуващ наколен понтон” • “Почистване от речни наноси и укрепване на част от канала с дължина 270 м, свързващ езеро Сребърна с река Дунав” • “Консултиране на възложителя за изготвяне на техническа документация по подготовка, възлагане и оценка на процедури по ЗОП” • “Изработване на рекламни материали и ръководства” • “Доставка на офис техника и консумативи” Провеждането на процедурите ще се извърши съгласно Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Основни стъпки: • Изготвяне на документацията за провеждане на процедурите за обществени проръчки; • Публикуване на обявление, съгласно изискванията на ЗОП; • Събиране и регистрация на офертите на кандидатите; • Назначаване на комисии, които да разгледат, оценят и класират постъпилите оферти по всяка процедура (изборът ще се основава на следните показатели: предложена цена, срокове за изпълнение на дейностите, и др.); • Възлагане на договора за обществена поръчка на избрания изпълнител; • Склюване на договор за всяка от посочените по-горе дейности; • Контрол по изпълнението на дейностите от изпълнителя и приемане на свършената работа. За успешното изпълнение на дейността е необходимо да се постигне широка публичност и прозрачност при провеждане на процедурите. Важно условие е наличието на достатъчно физически/юридически лица, които отговарят на условията, за да има достатъчен брой оферти, от които да бъде избрана най-изгодната. С цел ефективно използване на времето е необходимо тази дейност да започне преди издаването на Заповедта на министъра на околната среда и водите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Тъй като кандидатът кандидатства по настоящата процедура със няколко проекта се предвижда провеждането на общи процедури за възлагане на обществени поръчки (с отделни позиции за всеки) по отношение на договори с еднакъв или близък предмет. Това се прави с цел по-ефективното администриране и спазване на изискването да не се разделят поръчки.
Дейност 3- Провеждане на проучвателни дейности за изработване на технически проект за необходимите мероприятия. Дейността ще се изпълнява от изпълнител избран чрез процедура за възлагане на обществена поръчка. Изпълнението ще бъде контролирано от координатора на проекта. Предвижда се провеждането на теренни наблюдения и изследвания с цел определяне на обхвата на площта, заета от тръстика, установяване на наличните гнезда на консервационно значими птици в тръстиковите масиви и в местата, които ще бъдат засегнати при отстраняването на тръстиката, определяне на точната площ на тръстиковите масиви, които трябва да се почистят, изготвяне на програма, по която ще се извършва дейността и методика за бъдещи изследвания. Събиране, анализиране и обобщаване на получените данни от предпроектните проучвания и изработване на техническия проект за необходимите мероприятия, тяхната последователност и етапи на изпълнение. Необходимо е да се направи проучване на цялото водно огледало, както и на всеки тръстиков масив, в това число и на съществуващите “кочки”. Ще се извърши влизане в езерото с лодка, при подходящи климатични условия. Изготвянето на техническия проект за реализацията на дейността по отстраняване на тръстика, трябва да стане своевременно, в минимален срок, за да може работната фаза да стартира съобразно графика на проекта.
Дейност 4-Доставка на оборудване 4.1 Специализирана техника за косене на тръстика и аксесоари към нея (машина за водно косене-тип амфибия, машина за сухо косене и аксесоари); 4.2 Два броя лодки с мотори и два броя салове и аксесоари към тях. Бенефициентът ще проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на посоченото оборудване. Доставката ще се извърши от избрания изпълнител след провеждане на процедурата по реда на Дейност 2, описана по-горе. След провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, избраният изпълнител ще достави оборудването. В случай че то съответства на техническите изисквания на възложителя, оборудването ще бъде прието с оформянето на съответните документи за приемане на доставката и изпълнението на договора. Условия за изпълнение на дейността са наличие на достатъчно квалифицирани фирми, които да представят оферта за оборудването. Публичност и прозрачност при провеждане на процедурите. Качествено изпълнение на договора от страна на доставчика и контрол от страна на бенефициента за да се гарантира съответствието на доставеното оборудване с предложеното в офертата.
Дейност 5-Изпълнение на дейности, заложени в Плана за управление на ПР “Сребърна” (2001 г.-2011 г.): 5.1 Отстраняване на тръстиката и складирането й на временни площадки за съхранение и съпътстващи необходими дейности; 5.2. Укрепване и почистване о Дейността ще се изпълнява от външен изпълнител избран по реда на ЗОП. 5.1 Отстраняването на тръстиката е основната дейност по проекта. То ще се извърши съгласно изготвения в резултат от Дейност 3 график и технически проект. Косенето на тръстиката площ от 450 ха, ще се извърши поетапно, в рамките на 3-те години за изпълнение на проекта, за да се минимизира нарушаването на спокойствието на птиците в резервата и да се гарантира минимално вмешателство в естествените процеси в екосистемата. Отстранената тръстика ще бъде складирана на предварително подготвени площадки и последващо транспортиране за преработка: в екопелети и/или екобрикети, изработване на изделия за бита и в краен случай унищожаване на подходящо за това място. Не се предвижда тази дейност да има стопански характер нито да реализира приходи или печалба. В случай, че бъдат реализирани някакви приходи от оползотворяването на тръстиката те ще бъдат използвани за закупуване на гориво за машините и в бъдеще ще спомогнат за осигуряване на устойчивост на проекта. Ще се обособят три броя площадки с обща площ от около 750 м2, разположени на територията на ЗМ “Пеликаните”-бивша буферна зона на ПР “Сребърна”, като определените площи ще се почистят от тревна и храстова растителност и при необходимост ще са подравнят. Специализираната техника, закупена в резултат от Дейност 4 ще бъде необходима за осъществяването на дейността. Ще бъде извършвано подводно и надводно косене на тръстиката, съгласно разработения план, а изнасянето от периметъра на водното огледало на окосената растителна маса до мястото на разтоварване и складиране ще става със саловете и лодките с двигатели. Изпълнението на тази дейност изисква да се изгради понтонен /плаващ кей в местността “Пристана на лодките”, за да се подмени съществуващия наколен такъв, който е в недобро техническо състояние и е нефункционален за постигането на поставените цели. За съхранение на закупената специализирана техника за косене на тръстика ще се изгради навес с площ от около 120 м2, ситуиран на площадката пред административната сграда на ПР “Сребърна”. Изпълнението на тази дейност ще бъде контролирана от експертите, които ще осъществяват текущо наблюдение и посещения на място, за да се определи, дали изпълнителите са извършили работата в обема и качеството, за което се заплаща – 3 души по 1 ден по 60 проверки. Необходимо условие за успешното извършване на тази дейност е отстраняването на тръстиката да става като се нарушава възможно най-малко равновесието в екосистемата и живота на обитателите на резервата. Затова е необходимо косенето на тръстиката да става поетапно, на предварително определени участъци, съобразно изготвения проект и програма. Същевременно съществуват климатични и екологични (например размножителния период на птиците) ограничения, с които трябва да се съобрази дейността. Поради лошото екологично състояние на езерото в което тръстика не е косена или отстранявана по други начини от години, количеството на, което трябва да се окоси е голямо за да бъде извършено в един сезон. Ето защо изпълнението на дейността ще се провежда няколко поредни години, на малки части, до възстановяване на естествените екологични условия. 5.2 Съгласно направения проект ще се направи изкоп и ще се оформи дъното на канала. То ще бъде почистено от растителни остатъци, тиня и пясък. Предвижда се да бъдат отстранени около 220 м3 земни маси. Същите ще бъдат съхранени на временни площадки преди да бъдат извозени за депониране на депото за битови отпадъци на гр. Силистра или да бъдат използвани за торене на земеделски земи в района на селата Ветрен, Сребърна или Айдемир. За укрепване на дъното и стените на канала ще бъдат доставен и насипан камък фракция 15-100 кг. Същият ще бъде механично и ръчно подобрен, за да се оформи коритото на канала. Необходимо е стриктно да се спазят техническите норми и параметри (геодезическо заснемане и нивелачна снимка) и количествата материали заложени в проект “Възстановяване на водообменния режим на езерото “Сребърна”” от 1993 г. нафирма “Уотъринжинеринг” – София и предпроектните проучвания и разписаните в работната фаза на проект “Почистване на речни наноси от канала свързващезерото “Сребърна” с река Дунав -трасе с дължина 270 линейни метра” от фирма “Геодезия и кадастър” ЕООД – гр. Силистра (изработен през 2005 г.).
Дейност 6-Организиране на работни срещи за обмяна на добри практики. Дейността ще бъде организирана и провеждана от екипа за управление на проекта Предвижда се установяването на работни контакти с международни фирми и организации, в т. ч и Латвийски фонд за опазване на природата и ръководството на Природен парк “Езерото Engure” в Латвия, имащи опит в управлението на влажните зони и реализиране на същите и/или подобни дейности. Ще се обменят опит и добри практики за изпълнение на поддържащи и възстановителни дейности във влажни зони. С цел запознаване с Европейския опит и адаптирането и въвеждането му в Българя, се предвижда да се 6 работни срещи в България и чужбина (Латвия - Езерото Engure, Австрия/Унгария - езерото Fertö//Lake Neusledl, Англия - езерото Norfolk, Холандия. Участници ще бъдат експерти в имащи опит в управлението и опазването на тези влажни зони, членовете на екипа, представители на други структури на МОСВ, които отговарят за влажни зони. Работните срещи ще запознаят участниците с условията в ПР “Сребърна” и съпоставяне с условията в други влажни зони. Успешни практики от чужбина могат да бъдат възприети и при управлението на влажните зони в България, както и полезен български опит да бъде споделен с Европейските партньори. Предвижда се провеждането на 4 работни посещения (8 участници х 4 дни) в чужбина за изучаване на опита и 2 работни срещи (20 участници от регионалните структури на МОСВ и 8 от чужди партньори х 4 дни) в България за разпространението и популяризирането му.
Дейност 7-Провеждане на периодични наблюдения с цел установяване на благоприятната промяна в статуса на видовете-предмет на опазване в ПР “Сребърна” и създаване на ръководство за най-добри практики за възстановяване, поддържане и управление на место Дейностите ще се извършат от експертите на бенефициента и експерти извършили първоначалните проучвания. Във връзка с отстраняването на част от тръстиката и възстановяване на водообмена на езерото, чрез почистване и ремонт на канала е необходимо извършването на периодични наблюдения през размножителния период на птиците и отчитане на: брой гнездящи птици/двойки, видове гнездящи и хранещи се птици, поколение, брой новоизлюпени и др. Провеждането на наблюденията ще се извършва периодично -от бенефициента и от експерти-орнитолози. Данните от наблюденията ще служат и за проследяване на индикаторите заложени в проекта и за изготвяне на междинни доклади и окончателния доклад. Те ще дадат информация дали са постигнати целите на проекта - възстановяване на естествените местообитания в ПР “Сребърна” и създаване на оптимални условия за гнездене и размножаване на популацията от къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) и други консервационно значими видове. Тази информация ще се съпостави със събраната по време на първоначалното проучване за да се установят промените в резултат от изпълнените дейности. С цел популяризиране на опита и резултатите, постигнати по проекта, информацията от първоначалните теренни изследвания и данните от провежданите периодични наблюдения, ще се обобщят и анализират и ще се изготвя ръководство за т.н. „най-добри практики” за управление на влажните зони на български и английски език. Ръководството ще бъде разпространено сред заинтересованите страни и организации, както на територията на Република България, така и извън нея, включително и в установените работни контакти в резултат от Дейност 6. За да са достоверни събраните данни от теренните изследвания и наблюдения трябва да обхващат цялата територия на ПР “Сребърна”, а не само отделни части. Необходимо е изследванията и наблюденията да се извършват периодично, през всички сезони на годината. Само така информацията за промените в благоприятния консервационен статус на опазваните видове ще бъде пълна.
Дейност 8-Информация и публичност Отговорен за изпълнението на дейността е бенефициентът. Някои от дейностите ще се изпълнят със съдействието на кметство с. Сребърна, кметство с. Ветрен и кметство с. Айдемир. Печатни и други материали ще бъдат изготвени от изпълнител избран по реда на ЗОП. Предвиждат се следните дейности: • Провеждане на срещи-6 на брой с местното население от трите населени места с. Сребърна, с. Ветрен и с. Айдемир с цел информиране на обществеността за значението на влажните зони и като източник на ресурси, от които се произвеждат стоки, предмети и алтернативна енергия. • Предоставяне на част от добитата тръстика на желаещи местни жители, които се занимават с изработката на предмети от ракита, изработка на сувенири и организиране на експонатна сбирка в пенсионерските клубове и/или читалищата на трите населени места. • Изработване на Internet страница на проекта. Първоначално в нея ще има информация за ПР “Сребърна” и в последствие ще се качва актуална информация за същността, етапите, дейностите и резултатите от реализирацията на проекта. • Провеждане на медийни кампании, включващи отразяване на дейностите, етапите и резултатите от проекта-периодично-минимум по една статия, репортаж на всеки месец, платени съобщения в регионални, местни и национални медии-периодично. • Провеждане на пресконферениции-6 броя. • Изработване на рекламни материали (диплянки, брошури, плакати, табла, табели и др.), отпечатване и разпространение. За постигането на ефективна публичност и широка обществена информация за проекта е необходимо всички дейности да бъдат координирани. За целта се предвижда определянето на експерт, който да се занимава с подготовката и провеждане на дейности за информация и публичност. За да се поддържа интереса на обществеността на екипа е важно да се осигури постоянно и своевременно обработване на наличната и новопостъпващата информация и публикуване на същата, включително периодично ще се актуализира информацията на Internet страница на проекта. Дейностите следва да се изпълняват при спазване на изискванията за информация и публичност. Изготвените материали ще съдържат всички необходими елементи и да отговарят на условията за визуално представяне на приноса на ЕС за финансирането на проекта.
Дейност 9-Извършване на одит на проекта Лицензираният експерт счетоводител, който ще изпълни одита по проекта, ще бъде избран след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. След приключване на дейностите по изпълнение на проекта цялата финансова информация ще бъде предоставена на независим експерт-счетоводител, който да установи законосъобразността, целесъобразността и допустимостта на изразходваните средства, както и ефективността на проекта и др.
Дейност 10-Управление и отчитане на проекта. Организационно осигуряване и управление на всички предвидени в проекта дейности. Осъществяване на постоянен контрол по изпълнението им и приемане на всяка извършена дейност с приемателна комисия. Организиране на медийно отразяване и разяснителни кампании сред обществеността. Периодична, на всеки шест месеца провеждане на вътрешен финансов контрол, с който да се следи за ефективността и допустимостта по разходване на средствата. Управлението ще се провежда от екипа определен в резултат от Дейност 1. Всеки член на екипа ще изпълнява определените му задачи и ще се отчита за свършената работа пред ръководителя/координатора на проекта. Екипа ще провежда регулярни екипни срещи и ще следи напредъка чрез механизмите описани в глава II от настоящия формуляр. За успешното управление и цялостно изпълнение на проекта е необходимо да се извърши правилен подбор на екипа на проекта, съобразно поставените критерии. От съществено значение за предотвратяване на забавяния и преодоляване на възникнали трудности е спазването на сроковете и механизмите за отчетност.
Дейност 11-Изготвяне на проектното предложение За изпълнението на дейността отговаря Бенефициентът със съдействието на външен изпълнител избран по реда на НВМОП - консултантска фирма. Избрания консултант, извършва преглед на наличната документация: план за управление на ПР „Сребърна”, резултати предишни проучвания и изготвени проекти и други. Заедно с бенефициента определя приоритетните дейности, за които ще се изготви проекта. Консултира подготовката на формуляра за кандидатстване и проектната документация. Подпомага комплектоването на съпътстващите документи и оказва друго необходимо съдействие на бенефициента във връзка с кандидатстването по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България. Дейността ще се извърши преди одобрението на проекта и издаването на Заповед за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Консултантът ще осигури съдействие на бенефициента и по време на оценителния процес в случай, че възникнат въпроси или необходимост от разяснения.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 593 807 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз