Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0206-C0001
Номер на проект: ESF-2102-04-03001
Наименование: "Нова квалификация - ново качество на труд, нови стопански резултати"
Бенефициент: "Амбарица-ГО" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 15.07.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на работещите в областта на хотелиерските и туристическите услуги. Специфични цели: -инвестиране в човешкия капитал на хотелски комплекс "Амбарица" за повишаване на квалификацията на работещите;- повишаване качеството на труда в сферата на туристическия отрасъл;- повишаване на производителността и адабтивността на работещите;-подобряване на стопанските резултати на ВО;-повишаване качеството на живот и жизнения стандарт на работещите в хотелския комплекс;- стабилизиране на работната сила на ВО и изграждането на екипен дух
Дейности: Създаване на организационни предпоставки и условия за успешно изпълнение на проекта и неговото стартиране изработване на детайлна разбивка на задачите по изпълнение на дейностите в логическа последователност и утвърждаване график за изпълнението им, утвърждаване на отговорниците им
Визуализация чрез предвидените нагледни материали Изработване на табло за визуална идентификация, разработване и разпространение на презентационни и информационни мат-ли на печатен и цифров носител
Визуализация чрез пресконференции със СМО Организиране на 2 бр. пресконференции -при стартиране и заключителна
Визуализация чрез текущи материали за СМО Изработване и предоставяне на съобщения към медиите, съдържащи текуща информация по изпълнение на проекта
Начална подготовка и организация за учебния процес Осигуряване от ВО на необходимите технически и материални условия, сформиран ецелевата група и запознаване на участниците в нея с технологията на произв. цикъл и поетапността на дейностите
Учебен процес на І група, професия "Готвач", сп. "Производство на кулинарни изделия и напитки" Професионално обучение на 18 заети лица по част от професия "Готвач", спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки" с обща продължителност 300 учебни часа, от които 122 т. и 178 - пр.
Учебен процес на ІІ група, професия "Сервитьор-барман", сп. "Обслужване в заведенията за обществено хранене" Професионално обучение на 19 заети лица по част от професия "Сервитьор-барман" с обща ппродължителност 300 уч.ч., от които 130-теория и 170-практика
Организация, провеждане на изпитите и издаване на удостоверения Организиране и провеждане на изпити - по теория (тест) и практика (изработване на практическо задание) на професията
Затвърждаване на знания, опит и умения чрез консултации, практикуми и наставничество Чрез предвидените консултации и наставничество - затвърждаване и развитие на практическия опит, знания и умения усвоени в обучението за повишаване на квалификацията
Текущо поетапно отчитане на изпълнението (мониторинг) Текущ мониторинг
Окончателно отчитане на проекта Изготвяне на заключителен доклад за изпълнението на проекта, който се състои от техническа и финансова част.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 652 BGN
Общ бюджет: 18 563 BGN
БФП: 18 563 BGN
Общо изплатени средства: 18 563 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 130 BGN
2010 0 BGN
2011 12 433 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 563 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 211 BGN
2010 0 BGN
2011 10 568 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 779 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 920 BGN
2010 0 BGN
2011 1 865 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 784 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз