Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-3.0.01-0003-C0001
Номер на проект: ДОПТ-9/02.09.09; ДОПТ-4/13.04.11;ДОПТ-7/05.03.13
Наименование: Техническа помощ за подготовка на проект "Изграждане на интермодален терминал в гр. София" - фаза 1
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 14.08.2009
Начална дата: 02.09.2009
Дата на приключване: 05.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектиране и строителство на нов интермодален терминал в района на гара Подуене-Разпределителна в гр.София
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОТЕХНОИНЖEНЕРИНГ” ЕООД
„КОНТРОЛС” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 500 000 BGN
Общ бюджет: 49 768 BGN
БФП: 49 768 BGN
Общо изплатени средства: 49 768 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 168 BGN
2011 29 600 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 768 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 143 BGN
2011 25 160 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 303 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 025 BGN
2011 4 440 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 465 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Пълно и изцяло подготвени отчуждителни процедури за имоти, необходими за изграждане на интермодален терминал София, фаза 1
Индикатор 2 2. Изработена актуална пазарна оценка на засегнатите терени от проекта за изграждане на интермодален терминал София, фаза 1
Индикатор 3 3. Извършени съответните дейности по промяна на предназначението и завършване на отчуждителните процедури на необходимите терени за изграждане на обекта
Индикатор 4 4. Издадено решение на МОСВ за необходимостта от извършването на ОВОС и оценка за съвместимостта за инвестиционния проект
Индикатор 5 5. Извършване на ОВОС и / или ОС на инвестиционните проекти, съгласуване и одобрение от МОСВ, и получаване на решение за ОВОС и/или положително решение за ОС (при необходимост) ***
Индикатор 6 6. Попълнен Формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта от ОПТ / Заявления за потвърждаване на субсидия по членове 39 до 41 от Регламент (ЕС) № 1083/2006


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз