Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0028-C0001
Номер на проект: 58301-С-014
Наименование: ЕкоГлобус
Бенефициент: Съюз за възстановяване и развитие - Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 03.08.2009
Дата на приключване: 03.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Стамболово
Описание
Описание на проекта: 1)Да изгради местен капацитет за опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания в община Стамболово; 2)Да подобри публичната информираност и публичните мерки за опазване на биологичните видове.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на пресконференции По време на проекта ще се проведат общо 6 пресконференции, първата се планира в началото на проекта, а шестата в края на проекта. Останалите 4 ще се разпределят най-общо през 5 месеца, като ще се комбинират с времето през което има важно събитие илие е постигнат конкретен резултат от проекта. Така ще се провокира журналистическия интерес. За всяка пресконференция ще се изпращат покани до различните медии и ще се разработва прес лист. Две от пресконференциите се предвижда да се направят след оборудване на кабинета и построяването на интерактивната изложба. Необходимо е журналистите да посетят мястото на предлаганите нови посетителски центрове и услуги. Пресконференциите ще се организират съвместно с партньорите. Отговорник: Ръководителя, Експерт ТИО, Водещата организация и Община Стамболово.
Дейност 2: Разработване на тръжни документи и провеждане на търгове По време на проекта ще се проведат: 1 тръжна процедура по договаряне, 5 за избор на оферти и 11 за избор на външен изпълнител въз основа на 3 събрани оферти. Търговете са на базата на Постановление 55 и на Вътрешните правила. Стъпките, които ще се следват са: Разработване на спецификациите и цялостна разработка на тръжните документи; Изпращане на поканите до 3 външни изпълнители; Сформиране на комисия за провеждане на търговете ; Провеждане на търговете. След всеки търг се изработва доклад за избора на външен изпълнител, уведомява се спечелилия кандидат; Подписване на договор с подизпълнителя. Предоставяне на договорирания продукт /доставка, услуга или строителство/ и подписване на приемо-предавателен протокол. Отговорници: Ръководителя, Експерт ТИО и Водещата организация.
Дейност 3: Засаждане на 1000 резници от традиционни местни видове • Доставка на 1000 резници от традиционни местни видове: бяла и черна топола, черна елша, полски ясен и чинар; • Обработака и подготовка на почвата; • Засаждане и отглеждане на резниците в изградения по съвместен проект разсадник в с.Маджари, това ще разшири отглежданите в момента традиционни дървесни видове с допълнителни възможности за залесяване с допълнителни количества традиционни дървесни видове, които няма да променят природната среда. За реализацията на тази дейност водеща роля ще има Община Стамболово, която ще организира доставката на резници от традиционните дървесни видове, някои от които са единични екземляри в общината. След това тя ще осигури обработката на почвата, засаждането и отглеждането им. Условията необходими за изпълнението на тази дейност са главно две: • Да се осигурят достатъчно резници от основните видове; • Да се осигури добра обработката на почвата и поливане на разсада, тъй като тези дървесни видове са даста капризни при отглеждането им. Отговорници: Експерт ТИО и Експерта по биоразнообразието, Община Стамболово.
Дейност 4: Почистване от твърдите битови отпадъци Почистването на замърсяванията от твърдите битови отпадъци ще се извършва като следва: • Почистване на нерагламентирано сметище, намиращо в с.Пчелари, в близост до защитените местности; • Почистване на бреговете и водите на р.Арда в землищата на Рабово и Долно Черковище /2 дка/; • Почистване на 4 дка горски терени в землищата на с.Малък извор, с.Стамболово, с.Царева поляна и с.Жълти бряг. За реализацията на тази дейност отговорност ще носи както Водещата организация, така и Община Стамболово, тъй като терените и горите са общинска собственост, а основен инвеститор е Водещата организация. Почистването изисква доста голяма организация на фирми, граждани и техника, която може да се реализира само в партньорство с общината. Условията необходими за изпълнението на тази дейност са няколко: • Да се осигурят достатъчно техически средства и човешки ресурси; • Да се почисти района от твърдите отпадъци и те да се депонират; • При почистването на бреговете и водите на р.Арда трябва да се осигурят и необходимите за това помощни средства. Отговорници: Експерт ТИО и Експерта по биоразнообразието, Водещата организация и Община Стамболово.
Дейност 5: Рекултивиране, залесяване и заграждане на почистеното сметище Рекултивиране, залесяване и заграждане на почистеното сметище - с.Пчелари с обща площ от 11.454 дка), което се намира на територията на защитените зони. Условие за изпълнението на тази дейност е да се рекултивира нерегламентираното сметище и след това да се залеси с бяла и черна топола. За тяхното опазване се предвижда изграждането на ограда, която ще ги предпази от животни и безразборното унищожаване при косенето на трева. Отговорници: Експерт ТИО и Експерта по биоразнообразието, Водещата организация.
Дейност 6: Изграждане на Кабинет “Тайните на природата” Кабинетът “Тайните на природата” се създава с цел да се осигури на младите хора съвременно оборудван кабинет в който ще могат на базата на интерактивното обучение да се запознаят с дивата природа и с богатсвата на Източните Родопи. Той ще се намира в сградата на общината, която се поделя с училището и представлява удобно място за по-добро информиране, както на младите хора, така и на възрастните. Планират се следните дейности: o Оборудване на кабинета, включващо лап топ, мултимедия, екран, рамки за фотоизложбата и рамки за картинната изложба, 10 маси, 20 стола, два шкафа и 2 библиотечни рафта; o Библиотека за биоразнообразието, в която ще се събират издадените информационни материали по проекта, като и други информационни материали, разработвани по други проекти на партниращи ни организации; o Изработване на фотоизложбата “Биоразнообразието на Източните Родопи”, която ще се възложи на външен изпълнител. Тя изисква събирането на богат снимков материал, който ще се подреди в няколко фотоалбума, а най-добрите снимки ще се поставят в рамки; o Картинна изложба “Живият свят на Източните Родопи” ще е временна /1 месец, Ще е предназначена за по-малките деца на възраст между 7 и 14 години, ще има награди и най-добрите рисунки ще бъдат изложени. В кабинета ще се провеждат информационни срещи, ще се посещава от ученици и от другите училища на общината с цел подобряване на тяхната информираност и еко-култура. След приключването на проекта кабинета ще се използва и стопанисва от Община Стамболово в партньорство с СОУ “Св.Климент Охридски”- с.Стамболово. Отговорници: Експерт ТИО и Експерта по биоразнообразието, Водещата организация .
Дейност 7: Консултиране на ключовите фигури в общината Консултирането на ключовите фигури в общината е планирано да бъде извършено чрез организирането на 3 общи консултативни срещи и провеждането на минимум 10 индивидуални консултации. Ще се консултират планирани или реализиращи се стопански дейности и възможностите за намаляването на замърсяванията. Консултирането ще се извършва от Експерта по билогичното разнообразие, а консултативните срещи ще се организират от външен изпълнител. Условие за изпълнението на тази дейност е да се извърши добро проучване на стопанската активност, да се водят разговори с производителите, да се осигури разгласа за организираните консултативни срещи и да се осигурят необходимите експерти, които да консултират местните предприемачи и селскостопански производители. Ще се създаде местна инициативна група, която да съдейства за по-добрата организация. Отговорници: Експерт ТИО и Експерта по биоразнообразието, Водещата организация и Община Стамболово.
Дейност 8: Проучване и разработване на материали подобряващи информираността на бенефициентите Проучване, разработване, дизайн и издаване на материали, необходими за подобряване на информираността на бенецифиентите: o Детска книжка “В света на дивата природа”; o Книжка“Влечугите и земноводните в Източните Родопи”; o Дипляната „Да опазим костенурките”; o Първи и втори брой на информационния бюлетин “Жив Свят”; o Изработване на 6 информационни табла и 7 указателни табелии, както и съдържанието и дизайна на текстовете; o Разработване съдържанието на текстовете, изработване на интерактивните съоръжения, необходими за интерактивната изложба; o Разработване на материалите за ъпгрейта на интернет страници:на СВР /www.sakareafle.org и www.flyingoverborders.net/ и на общината - www.stambolovo.org. o Разработване на видеоклип за влечугите и земноводните в Източните Родопи; Отговорници: Експерт ТИО и Експерта по биоразнообразието и Водещата организация.
Дейност 9: Провеждане на Информационна кампания «Да опазим биоразнообразието на Източните Родопи!» Провеждане на първа информационна кампания за подобряване на публичността в рамките на три месеца включваща: o Поставяне на 4 информационни табла в близост до по-значимите местообитания; o Поставяне на 2 табели, представящи проекта (офис СВР и пред Кабинета). o Откриване на Кабинета “Тайните на природата”, o Медийно отразяване: 3 публикации в пресата, 2 TV и 2 радиопредавания; o Представяне на 4 презентации за биологичното разнообразие на Източните Родопи с акцент върху влечугите и костенурките; o Тържествено отбелязване Деня на земята, който включва още: почистване на замърсените горски терени и бреговете на р.Арда; o Представяне на детската книжка “В света на дивата природа” от Клуба “Млад природолюбител” в 4 училища на общината и в библиотеките; o Разпространение на: книжката“Влечугите и земноводните в Източните Родопи”; o Разпространение на дипляната „Да опазим костенурките”; o Разпространение на информационния бюлетин “Жив свят”. Информационните материали ще се раздават на пресконференциите, в кметствата, училищата и библиотеките. По време на общински инициативи и срещи, при индивидуалните консултации и др. Отговорници: Ръководителя, Експерт ТИО, Експерта по биоразнообразието,Водещата организация и Община Стамболово. Провеждане на втора информационна кампания за подобряване на публичността в рамките на три месеца включваща: o Откриване на ИИ “Биоразнообразието в Долината на Арда”; o Откриване на Фотоизложбата, Картинната изложба и презентации от експедициите на клуба “Млад природолюбител”; o Презентации на резултатите от изследването на ключовите видове и метообитания в общината, както и еко-маршрутите; o Медийно отразяване: 3 публикации в пресата, 2 TV и 2 радиопредавания; o Тържествено отбелязване Деня на земята , който включва още: почистване на замърсените горски терени и бреговете на р.Арда; o Поставяне на 2 информационни табла: пред Интерактивната изложба и в центъра на Стамболово; o Поставяне на 7 указателни табели, след съгласуване със специалистите по трасето Хасково-Стамболово-Долно Черковище; o Поставяне на 4 табели, представящи проекта (на сградата на Интерактивната изложба и 2 на рекултивираното и залесено нерагламентирано сметище и 1 в разсадника). При разпространението на 2-рия информационен бюлетин, ще се използва същия информационен канал, както и при първия. Отговорници: Ръководителя, Експерт ТИО, Експерта по биоразнообразието, Водещата организация и Община Стамболово
Дейност 10: Изграждане на сграда за ИИ “Биоразнообразието в Долината на Арда” Сградата и прилежащата й инфраструктура, ще бъдат разположени на терен с обща площ от 1.382 дка. Дейностите свързани с изграждането са: • Смяна на предназначението на земята; • Разработване на тръжни пакети и провеждане на търгове за избор на изпълнител за разработване на различните планове; • Разработването на: архитектурен, ВиК, електро и план вертикална планировка; • Разработване на План за организация на движението; • Изграждане на кабелна електровръзка до новата сграда; • Изграждане на ВиК до новата сграда; • Одобряване на плановете за сградата от сертифицирана фирма; • Разработване на тръжни пакети и провеждане на търгове за избор на външен изпълнител за изграждане на сградата; • Изграждане на сградата за ИИ “Биоразнообразието в долината на Арда”; • Изграждане на външна инфраструктура; • Откриване на партида за електричество; • Откриване на партида за ВиК; • Монтиране на интерактивната изложба; • Оборудване на Сградата; • Реализация на изскванията на плана за управление на движението (изработване и поставяне на пътни знаци). Отговорници: Ръководителя, Експерт ТИО и Строителния инженер, Водещата организация и Община Стамболово. Условията, които са необходими за извършване на тази дейност е провеждането на планираните дейности, одобряването им от съответните институции и фирми и тяхното придвижване съобразно изискванията.
Дейност 11: Строителен надзор на сградата • Разработване на тръжни пакети, провеждане на търг и избор на фирма за строителен надзор; • Разработване на всички необходими за строителството документи; • Осъществяване на строителен назор при строежа на инфраструктурата и сградата; • Приемане на строителния обект. Отговорници: Ръководителя, Експерт ТИО и Строителния инженер, Водещата организация. Водещата организация ще реализира строителството и строителния надзор, а Община Стамболово – инвестиционния контрол. Условията, които са необходими за извършване на тази дейност е да се наеме лицензирана форма, която да контрплира строителните дейности и да комплектова съпътстващите строителството документи.
Дейност 12: Изследователски клуб “Млад природолюбител” Организиране на Изследователския клуб “Млад природолюбител” се планира да се реализира в няколко направления: Подбор на младежите, който се извършва след разгласа и проведено събеседване с желаещите на възраст между 14 и 19 години. След събеседването се избират 10 младежи, които се включват в клуба. В началото се провеждат 3 подготвителни занятия, на които младите природолюбители да се запознаят с : Основните животински видове по поречието на Арда; Основните растителни видове в Източните Родопи; Териториите включени в НАТУРА 2000 и техните изисквания. През периода ще се проведат 5 еднодневни експедиции за наблюдение на дивата природа в различни части на общината, на които ще се събират снимки за Фотоизложбата “Биоразнообразието на Източните Родопи” и ще се наблюдават целевите биологични видове. След всяка експедиция, ще се разработват доклади за направените наблюдения и събрания иследователски материал. Всяка експедиция ще се провежда въз основа на предварително разработена програма. Провеждане на летен лагер “Да опознаем и опишем живият свят на Източните Родопи”, който включва лагеруване в рамките на 5 дни в лагер в близост до наблюдаваните територии. Лагерът ще се провежда на базата на предварителна изследователска програма и ще включва: инструктаж за опазване на дивата природа, безопасност на младите изследователи; наблюдение; събиране на снимки и информация; маркиране на основните екологични пътеки; разработване на интересни еко-маршрути в региона; Условие за изпълнението на тази дейност е да се осигури интересна и актуална информация за живата природа, която да провокира интерес сред младите хора и да създаде активно отношение към опазване на биоразнообразието. Необходимо е да се вземат мерки за осигуряване на безопасността на младите изследователи по време на експедициите и летния лагер. Методическото ръководство ще се организира от външни експерт-консултанти, а организацията на експедициите и летния лагер ще се организира от външна организация. За по-малките /7 и 14 г./ ще се организира Картинна изложба “Живият свят на Източните Родопи”, така ще се разшири информираността сред подрастващите. Отговорници: Експерт ТИО и Експерта по биоразнообразието, Водещата организация
Дейност 13: Изследване на ключовите видове и метообитания и разработването на становища за заплахите Изследването на ключовите местообитания , включва проучването на крайречните гори, влечугите, шипобедрената и шипоопашата костенурка и традиционните дървесни видове. Разработване на становища за заплахите пред целевите видове. Условие за изпълнението на тази дейност е да се разполага с необходимите за това изследване квалифицирани експерти. Отговорници: Експерт ТИО и Експерта по биоразнообразието, Водещата организация.
Дейност 14: Регионална работна среща по проблемите на защитените видове Целта й е да се координират усилията за решаване на проблемите на улавянето и унищожаването на защитените видове и да се представят резултатите от реализираните вече проучвания, от регистрираните заплахи и да се координират в бъдеще местните структури и заинтересованите институции в усилията им за намаляване заплахите за биологичното богатство и развитието на еко-туризма. Работната среща ще се организира от външен изпълнител. Условие за изпълнението на тази дейност е да се привлекат за участие основните заинтересовани страни в този процес. Отговорници: Ръководителя, Експерт ТИО и Експерта по биоразнообразието, Водещата организация и Община Стамболово.
Дейност 15: Обслужване на посетители в ИИ“Биоразнообразието в Долината на Арда” Интерактивната изложба ще се обслужва от екскурозовдите, които ще посрещат посетителите, ще им изнасят беседи и ще им демонстрират иновационни техники за атрактивно представяне на биоразнообразието. Те ще консултират туристите за еко-маршрутите, а при направена заявка ще бъдат водачи на по-големите групи. Отговорници: Експерт ТИО и Експерта по биоразнообразието, Община Стамболово.
Дейност 16: Партньорски срещи Ще се организират на 3 месеца с цел подобряване на координацията между партньорите. На тях ще присъстват Ръководителя на проекта и/или Координатора, а когато е необходимо и Председателя или Зам.председателя на СВР. В срещата участие ще вземат: Кмета на общината и/или Зам.кмета, представители на ОбС и/или общински служители. Отговорници: Ръководител, Експерт ТИО и Водеща организация
Дейност 17: Одит Прави се преглед на цялостаната документация (финансова и техническа) по проекта и постигнатите резултати. Отговорници: Ръководител, Експерт ТИО и Водеща организация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 372 BGN
Общ бюджет: 377 833 BGN
БФП: 377 833 BGN
Общо изплатени средства: 377 833 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 377 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 57 619 BGN
2010 8 203 BGN
2011 192 185 BGN
2012 119 827 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
377 833 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 321 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 48 976 BGN
2010 6 973 BGN
2011 163 357 BGN
2012 101 853 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
321 158 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 643 BGN
2010 1 230 BGN
2011 28 828 BGN
2012 17 974 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 675 BGN
Финансиране от бенефициента 83 387 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз