Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0017-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1496/13.11.2008
Наименование: „Ограничаване на текучеството и повишаване мотивацията на служителите на УО за изпълнение на дейностите по подготовката, координацията, управлението, мониторинга, плащането, отчетността, оценката, информацията и контрола на Оперативната програма„
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2008
Начална дата: 13.11.2008
Дата на приключване: 01.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подкрепа за ограничаване на текучеството и повишаване мотивацията на служителите на УО за изпълнението на дейности осигуряващи правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР с цел укрепване на административния капацитет на Управляващия орган за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата по ОПРР. С този проект се цели осигуряването на ефикасност и ефективност на изпълнението на горепосочените дейности,
Дейности: Сформиране на екип проекта Дейности на УО осигуряващи правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР
Дейности на УО осигуряващи правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР
Изготвяне на доклад за напредъка по проекта до УО на тримесечна периодична база.
Окончателно отчитане на разходите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 333 874 BGN
Общ бюджет: 1 044 907 BGN
БФП: 1 044 907 BGN
Общо изплатени средства: 1 044 907 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 044 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 276 251 BGN
2009 696 946 BGN
2010 71 710 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 044 907 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 888 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 234 814 BGN
2009 592 404 BGN
2010 60 954 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
888 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 156 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 41 438 BGN
2009 104 542 BGN
2010 10 757 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 736 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ограничено текучество на служителите в УО


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз