Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.01-0003-C0001
Номер на проект: BG 161PO 001/3.1-01/2008/001/1-03
Наименование: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЦЪРКВА "СВ.ГЕОРГИ" В С.АРБАНАСИ”
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2009
Начална дата: 01.06.2009
Дата на приключване: 26.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение съответства на специфичната цел на операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”: развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на конкурентни и търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториаланото разпространение на туризма. Проектът предлага консервационно-реставрационни работи (КРР) и дейности за популяризиране на църква Св. Георги във Възрожденския архитектурно-исторически резерват с
Дейности: Дейност 1: Сформиране и мобилизиране на екип за управление на проекта При стартиране на проекта Ръководителят ще организира първа среща на екипа в състав: административен сътрудник, строителен инженер, художник реставратор. Всеки член на екипа ще бъде запознат с длъжностната си характеристика и с подробния план график на действие, междинни и крайни срокове, изискванията за отчетност и методологията на работа, определена от Ръководителя.
Дейност 2: Осъществяване на мерки за информация и публичност 2.1. Прес-конференция, оповестяваща началото на проекта. По време на това събитие ще бъде оповестен стартът на проекта и ще бъде дадена информация за целите, дейностите и очакваните резултати от него. За отразяване на събититето ще бъдат поканени печатни, телевизионни и други електронни медии. 2.2. Изготвяне на информационни материали съгласно изискванията на Насоките за публичност Ще бъде възложено изготвянето на материали, които да информират обществеността за проектните дейности и за финнасовия принос на ЕС, както следва: - банер, който да бъде поставен по време на всички публични събития - билборд, който ще бъде поставен на църква Св.Георги - Арбанаси по време на изпълнение на строително-монтажните и консервационно-реставрационните дейности; - постоянна обяснителна табела – ще бъде изготвена след сключване на договора с изпълнителя на СМР и КРР и ще бъде поставена не по-късно от 6 месеца след завършването на дейностите по проекта на видимо място до обекта на интервенция. 2.3. Заключителна прес-конференция Това събитие ще се проведе след приключване на всички проектни дейности и ще даде широка публичност на извършените консервационно-реставрационни работи по църквата и стенописите и откриването на новия туристически обект. След приключването му ще бъде организирано посещение на реставрираната църква Св. Георги в Арбанаси за представители на публичната власт и журналисти. Организаторите ще подсигурят медийно отразяване на събитието, като поканят представители на регионални и национални печатни и електронни медии. По време на заключителната прес-конференция ще бъдат разпространявани информационните материали, които ще бъдат изготвени за популяризиране на обекта с цел туристически посещения (виж Дейност 9). Под-дейностите ще се изпълняват през месеците - 1вир 4ти и 23ти.
Дейност 3: Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители 3.1. изпълнител на строително-монтажни дейности: ремонтни работи по депо за стенописи; консервация и реставрация на църковната сграда; водопровод и канализация, дренаж; ремонт на дворни оградни зидове, изграждане подпорни стени, дворна чешма; кабелно ел.захранване и парково осветление; озеленяване; 3.2. изпълнител на строителен надзор; 3.3. специализирана фирма за извършване на КРР, трансфер и експониране на свалените стенописи; 3.4. рекламна агенция, която да изготви информационните и рекламни материали за популяризиране на реставрираната църква Св. Георги
Дейност 4: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на строително-монтажните работи, строителен надзор и изпълнител на КРР и възстановяване на стенописите Ще бъдат проведени 3 тръжни процедури за избор на: 4.1. изпълнител на строително-монтажни дейности; 4.2. изпълнител на строителен надзор; 4.3. специализирана фирма за извършване на КРР, трансфер и експониране на свалените стенописи;
Дейност 5: Изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи по църкованата сграда и депото за стенописи Проектът предвижда дейности по всички части на обекта, така че той да бъде приведен във вид, подходящ за експониране. Ще бъдат извършени СМР и КРР съгласно изготвените технически проекти СМР, които са описани в количествено-стойностните сметки и са неразделна част от сключения договор с Министерство на културата:  Църква Св. Георги: ремонт на покрив, цялостно укрепване на стените и свода, мазилка, и др.;  Постройка „Депо за стенописи” - ремонт на покрив, вкл.топлоизолация; Демонтаж и направа нов дървен под; демонтаж стари и направа на нови дървени врати; направа на дървена платформа - рампа за влизане и др.  Водоснабдяване, канализация и дренаж: дренаж на съществуващата църква "Свети Георги"; захранване и отводняване на проектираната външна чешма: полагане на водопроводните и канализационни тръби.  Благоустрояване на пространството около църквата: Ремонт на дворни оградни зидове и подпорна стена, парково осветление; озеленяване на околното пространство. Проектът предлага архитектурно и паркоустройствено решение на църковния двор: озеленяване, малки архитектурни форми, отводняване, художествено осветление, бъдещи функции на складовете за стенописи и работилницата за реставрацията им.
Дейност 6: Консервация, реставрация, трансфер и експониране на стенописи в църковната сграда Тази дейност ще бъде извършена съгласно актуализирана Програмата за КРР, инвентаризация, трансфер и експониране на свалени стенописи на църква „Св. Георги”, както и въз основа на Проект за експониране на свалените стенописи, иконостас и икони (2007 г.).
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор Избраната лицензирана фирма за строителния надзор ще следи и носи отговорност за:  законосъобразно започване на строежа;  пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;  изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на ЗУТ;  спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;  недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;  годността на строежа за въвеждане в експлоатация; Строителният надзор ще приема всички строително-монтажни работи, подлежащи на закриване и оформя съответните документи. След приключване на строително-монтажните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад.
Дейност 8: Въвеждане на обекта в експлоатация След изпълнението на всички строителни и монтажни работи ще бъде подготвена документацията за приемане на обектите в съответствие с действащите нормативни актове. Ще бъде сформирана Приемателна комисия с представители от Министерство на културата и НИПК за приемане на обекта.
Дейност 9: Избор на изпълнител и изработване и разпространение на информационни и рекламни материали Ще бъде проведена процедура за избор на рекламна агенция, която да изработи информационно-рекламни материали, съгласно НВМОП. Ще бъдат изработени следните рекламни материали:  Указателните табели, насочващи посетителите на Арбанаси към реставрираната църква Св. Георги – 5 бр.  Рекламна брошура на реставрираната църква Св. Георги: размер А4, пълноцветен печат, 12 стр., двуезична, общо 2000 бр.  Флайери, 5000бр. Ще бъдат разпространени в общинския туристически център – Велико Търново, екскурзоводското бюро – Арбанаси, в хотели, места за настанаване, ресторанти  Рекламен фото каталог на тема «Арбанашките църкви»: пълноцветен печат, двуезичен, с богат цветен материал, 1000 бр. Рекламният каталог ще дава информация за историята и художествената и религиозна ценност на петте арбанашки църкви, като за всяка ще бъде поместен снимков материал.  Мултимедиен диск, Общо 300 бр. Представя историята, значението и резултатите от реализирането на проекта за КРР по църквата Св. Георги.  Мултимедийна презентация. Представя процеса на реставрация и консервация на църквата Св. Георги и постигнатите резултати от проекта.  Рекламни картички с изображения на църквата – 1000 бр.  Рекламни цветни чаши със снимката на реставрираната църква – 200 бр. Тъй като паметникът на културата е затворен от 1973г. насам и не е обществено познат, ще бъде необходима масирана рекламна кампания, състояща се в изготвяне и разпространение на информационни материали. Указателните табели ще се поставят на паркинга на автобусите, от където тръгва туристипотока, и по пътя до самата църква. Рекламните материали (брошури, флайери, рекламен каталог, рекламни картички) ще бъдат разпространявани в хотелите, местата за настанаване, ресторанти, туристическия информационен център – Велико Търново, екскурзоводско бюро – Арбанаси, туристически агенции в с. Арбанаси и гр. Велико Търново. Рекламните сувенири (цветни чаши) ще бъдат раздавани на присъставащите на заключителната конференция и на гости при специални посещения от български и чуждестранни делегации.
Дейност 10: Извършване на одит на проекта Одитът на проекта ще бъде осъществен от дипломиран експерт-счетоводител съгласно изискванията на Управляващия орган. Одитът ще направи проверка на управлението на коректното и целесъобразно разходване на финансовите ресурси по проекта и на отчетността при изпълнението. В резултат на тази дейност ще бъде подготвен одиторски доклад.
Дейност 11: Отчетност по проекта През периода на изпълнение на проекта ще бъдат изготвяни междинни технически доклади и междинни финансови отчети при искане за плащане, съгласно изискванията на УО. След приключване на дейностите ще се изготви окончателен технически доклад и финални финансов отчет. Събирането на разходо-оправдателните документи, нужни за отчета, ще бъдат отговорност на счетоводителя на проекта. Ще се осъществява надлежно счетоводно записване и ще се съставят финансовите отчети в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи на Закона за счетоводството.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 926 519 BGN
Общ бюджет: 563 978 BGN
БФП: 541 456 BGN
Общо изплатени средства: 541 456 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 541 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 542 498 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 042 BGN
541 456 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 460 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 461 123 BGN
2014 0 BGN
2015 - 885 BGN
460 238 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 81 375 BGN
2014 0 BGN
2015 - 156 BGN
81 218 BGN
Финансиране от бенефициента 22 731 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 4 Годишен брой посещения на музейни обекти в Арбанаси
Индикатор 5 Нарастване удовлетвореността на посетителите от подкрепените атракции – църква Св. Георги, с. Арбанаси
Индикатор 6 Брой създадени работни места към подкрепените туристически атракции - паметници на културата с национално и световно значение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз