Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.1.01-0001-C0002
Номер на проект: 0002-ЦКЗ-1.1
Наименование: „Повишаване ефикасността на работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР”
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 28.12.2007
Начална дата: 28.12.2007
Дата на приключване: 15.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на цялостната система за усвояване на средствата от Структурните фондове чрез засилване на административния капацитет на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР за прилагане, управление, координация, наблюдение и оценка на финансовите средства.
Дейности: Мерки за публичност и информираност Мерки за публичност и информираност
Дейност 1: Укрепване на административния капацитет и подобряване на ефикасността в работата на Централното координационно звено Дейността предвижда осигуряване на консултантска помощ и сътрудничество с фирма/консорциум от страна членка, нова страна членка и/или българска фирма за целия период на проекта, чрез които да бъде оказано активно съдействие с цел укрепване на административния капацитет и подобряване на ефикасността в работата на Централното координационно звено. Ще бъдат разгледани и използвани направените по програма ФАР 2005 анализи на наличния капацитет, проучвания на нуждите от обучение и съответните планове за обучение. Ще бъдат изготвени и/или актуализирани ключовите документи за управлението на системата – наръчници, насоки, методологии и др., като допълнение на дейностите финансирани в рамките на програма ФАР 2005. Насоки ще се предоставят от ЦКЗ към управляващите органи във връзка с изисквания на европейското и националното законодателство, например в областта на хоризонталните въпроси и политики, допустимостта на разходите, назначаването на ръководители на проекти, под-договарянето, отчетността и докладването и др. Ще бъде осигурена консултантска помощ в сферата на дейности, като оценка на програмите и проектите, анализи, проучвания преводи и др. ще допринесе за създаване на устойчив модел на работа на ЦКЗ. Такава помощ е от ключова необходимост поради наличието на индикатори от специфичен характер, като например “удовлетвореност” на бенефициентите или целевите групи. Изследвания са необходими в областта на установяването на капацитета и съответно степента до която е повишен капацитета на различните категории бенефициенти – местни власти, бизнес, неправителствен сектор. Същевременно ще бъде оказана подкрепа за изграждане на капацитет в областта на публично-частно партньорство (ПЧП) и подготовка на комплексни финансови схеми чрез въвеждане на успешни европейски практики в тази област включващи: 1. Разработка на практически инструмент за оценка на потенциала на проекти по ПЧП и възможностите да бъдат съ-финансиран със средства от ЕС; 2. Организиране на практически занятия за дирекция УСЕС: "ПЧП и координация с фондовете на ЕС". Практическият инструмент би могъл не само да анализира проекти по ПЧП, но и да се използва за извършването на анализ разходи-ползи, необходим за големите инфраструктурни проекти и подготовката на комплексни финансови схеми, финансирани чрез оперативните програми.
Дейност 2: Осъществяване на контакти и обмяна на опит с други подобни структури от ЕС с цел възприемане и прилагане на добри практики при осъществяването на координационни процеси Дейността предвижда семинари и учебни посещения за обмен на опит с нови и стари страни членки с опит в областта на ПЧП, управлението, мониторинга и координацията на процеса по усвояване на средствата от СКФ, което ще спомогне за по-добро изпълнение на специфичните отговорности на служителите на ЦКЗ. Ще се осъществят контакти за разработка на детайлно описание и анализ на възможностите за възприемане на координационни процеси и практики от други страни в ЕС с цел подобряване на ефикасността и взаимодействието между звената в цялата система.
Дейност 3: Организиране и участие в събития свързани с осъществяването на междуведомствена координация и активно партньорство и диалог, съвместни работни групи, комисии и комитети Дейността е насочена към подобряване на междуведомствената координация чрез активно партньорство и диалог, организиране и участие в съвместни работни групи, комисии и комитети. Крайната цел е постигането на повишена ефикасност и по-добро взаимодействие между звената в цялата система по СКФ, което ще подпомогне за повишаване усвояемостта на средствата.
Дейност 4: Участие в обучения и семинари организирани от страни членки на ЕС, Европейската комисия, европейски институти в областта на публичната администрация и др Дейността предвижда участие в обучения, семинари, учебни посещения, служебни пътувания с цел разширяване на компетенциите и укрепване на уменията на служителите в областта на цялостно управление, наблюдение, оценка и контрол в рамките на ЦКЗ. Ще бъде осигурено участие на служителите на ЦКЗ в обучения в следните индикативни области: - Управление на програми и проекти, включително програмиране, мониторинг, докладване и оценка; - Обществени поръчки; - Хоризонтални въпроси и политики, включително устойчиво развитие и равни възможности; - Системи за управление и контрол; - Финансово управление, контрол, одит, счетоводни и деловодни аспекти; - Информационни системи, включително въвеждане, поддръжка, актуализация, технически и др. дейности; - Бюджет на ЕС; - Финансиране от ЕС, включително структурни инструменти, политика за селските региони, програми на ЕС; - Финансови инструменти: JEREMIE, JESSICA, JASPERS; - Национални инвестиции, капиталови разходи, планиране и изпълнение на бюджета; - Комуникация и информация, включително изготвяне и изпълнение на комуникационни планове; - Анализ и докладване на изпълнението на стратегии и програмни документи; - Управление, оценки и анализ на риска; - Оценка и анализ разходи-ползи; - Програма Интеррег и Цел 3 “Европейско териториално сътрудничество”; - Добри практики в областта на ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд; - Управление на големи проекти, включително методи за финансиране, специфични изисквания, ОВОС и др.; - Държавни помощи; - ПЧП и подготовка на комплексни финансови схеми ; - Работа в екип; управление на персонал (за ръководните длъжности), управление на екипи и развитие на служителите; умения за преговори и комуникационни умения.
Дейност 5 “Организиране на работата и доброто функциониране на Комитета за наблюдение на НСРР и неговите под-комитети” Осигуряването на необходимите ресурси за подпомагане и изпълнение на функциите на Комитет на наблюдение на НСРР, както и на всички други свързани дейности е основна предпоставка за ефективното и ефикасно изпълнение на целите на НСРР. В настоящата инициатива се предвижда предоставянето на цялостна подкрепа при организирането и провеждането на заседанията на Комитет на наблюдение на НСРР (осигуряване на преводачески услуги; наем на заседателна зала и техническо оборудване; подготовка и осигуряване на цялостната документация за срещите; заплащания за участие на експерти; пътни разходи; закупуване и/или наем на други технически и офис материали и оборудване необходими за провеждане на срещата и т.н.
Разходи за управление и изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 077 895 BGN
Общ бюджет: 2 614 451 BGN
БФП: 2 614 451 BGN
Общо изплатени средства: 2 613 638 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 614 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 125 944 BGN
2009 376 869 BGN
2010 1 912 925 BGN
2011 216 564 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 18 665 BGN
2015 0 BGN
2 613 638 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 222 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 107 052 BGN
2009 320 339 BGN
2010 1 625 987 BGN
2011 184 079 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 15 865 BGN
2015 0 BGN
2 221 592 BGN
В т.ч. Национално финансиране 392 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 892 BGN
2009 56 530 BGN
2010 286 939 BGN
2011 32 485 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 2 800 BGN
2015 0 BGN
392 046 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой обучения за структурите-бенефициенти
Индикатор 2 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 3 брой обучени служители от структурите-бенефициенти
Индикатор 4 Брой актуализации на оперативните документи и методологии.
Индикатор 5 Брой проведени заседания на Комитета за наблюдение на НСРР
Индикатор 6 Намаляване на текучеството на персонала на ЦКЗ
Индикатор 7 Среден брой на участия в обучения на експерти на ЦКЗ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз