Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/009-01
Наименование: "Реконструкция и енергоспестяващи мерки на Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” - град Велики Преслав"
Бенефициент: Община Велики Преслав
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Велики Преслав
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1. Създаване на екип за организация, управление и изпълнение на проектните дейности
Дейност 2. Отчетност по проекта
Дейност 3. Действия по публичност – информиране на обществеността
Дейност 4. Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедурите и възлагане на договори на изпълнители
Дейност 5. Изпълнение на енергиен одит/обследване за енергийна ефективност.
Дейност 6. Изготвяне на технически инвестиционен проект в съответствие с Наредба No.4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Дейност 7. Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност за цялостна реконструция и обновяване на училищна база на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Велики Преслав
Дейност 8. Закупуване и доставка на оборудване
Дейност 9. Въвеждане в експлоатация на обновената и модернизирана училищна база на ОУ „Св.св.Кирил и Методий”-гр.Велики Преслав.
Дейност 10. Изготвяне на 5-годишен план за действие за гарантиране поддръжката и развитието на образователната инфраструктура в община Велики Преслав
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 833 745 BGN
Общ бюджет: 805 573 BGN
БФП: 805 573 BGN
Общо изплатени средства: 805 573 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 805 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 250 BGN
2009 532 048 BGN
2010 258 275 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
805 573 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 684 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 963 BGN
2009 452 241 BGN
2010 219 533 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
684 737 BGN
В т.ч. Национално финансиране 120 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 288 BGN
2009 79 807 BGN
2010 38 741 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 836 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура Община Велики Преслав
Индикатор 5 .Създаване на нови работни места: - временни
Индикатор 6 .създаване на нови работни места - постоянни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз