Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/013-01
Наименование: “Инвестираме в нашето бъдеще чрез СМР и обновяване на МТБ на ЦДГ ”Звездичка”с. Стамболово”
Бенефициент: Община Стамболово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Стамболово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е ремонтиране и реконструкция на сградата, реализирането на която ще допринесе до осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и конкурентоспособна инфраструктура, допринасяща за създаване на съвременни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата в ЦДГ «Звездичка» с. Стамболово
Дейности: Обучение на екипа
Саниране и ремонт на сградата на ЦДГ “Звездичка” с. Стамболово
Обновяване и модернизация на материално – техническата база
Оборудване на детска площадка
Медийни изяви и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 513 610 BGN
Общ бюджет: 501 679 BGN
БФП: 501 679 BGN
Общо изплатени средства: 501 679 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 501 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 102 722 BGN
2009 100 607 BGN
2010 189 491 BGN
2011 - 9 604 BGN
2012 118 463 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
501 679 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 426 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 87 314 BGN
2009 85 516 BGN
2010 161 067 BGN
2011 - 8 164 BGN
2012 100 694 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
426 427 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 408 BGN
2009 15 091 BGN
2010 28 424 BGN
2011 - 1 441 BGN
2012 17 769 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 252 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура Община Стамболово
Индикатор 4 Създаване на нови работни места:постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз