Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0115-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Туршанс – гаранция за качество, доверие у клиента
Бенефициент: ЕТ "Тур шанс-Шаке Екмекчиян"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Туршанс – гаранция за качество, доверие у клиента
Дейности: Подготовка на задание и провеждане на конкурс за предоставяне на консултантски услуги по въвеждането на СУК
Внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2000
Разработване на задание и провеждане на конкурс за доставчик на софтуер и необходимото оборудване за неговото използване
Закупуване и въвеждане в експлоатация на специализирана софтуерна система за информационно осигуряване на интегрирана система за управление по ISO 9001:2000
Подготовка на задание, провеждане на конкурс и избор на сертифицираща организация; Извършване на одит на внедрената СУК в ЕТ „Туршанс” в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2000 и придобиване на сертификат за качество
Одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 798 BGN
Общ бюджет: 19 950 BGN
БФП: 9 776 BGN
Общо изплатени средства: 9 776 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 335 BGN
2012 441 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 776 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 934 BGN
2012 375 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 400 BGN
2012 66 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 466 BGN
Финансиране от бенефициента 15 402 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз