Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0090-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: С международни стандарти в проектирането и архитектурата - към по-висока конкурентноспособност
Бенефициент: "Луков Дизайн 2" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: С международни стандарти в проектирането и архитектурата - към по-висока конкурентноспособност
Дейности: Сформиране на екип по проекта; Отчетност на проектните дейности и разходи;
Избор на консултант за въвеждане на ISO 9001:2008; Избор на сертифицираща организация; Избор на подизпълнител за доставка на оборудване
Избор на подизпълнител за изграждане на информационна система; Определяне на обхвата на системата; Процес на разработване на системите
Анализ на оперативните системи на фирмата, доставка на специализиран софтуер и хардуер; Етапно интегриране на ISO 9001:2008 в информационна система; Тестване на информационната система
Въвеждане в експлоатация на интегрираната информационната система; Провеждане на сертифициращ одит; Издаване на сертификат от съответния компетентен орган
Презентации на проекта и изработване на брошури
Одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 622 BGN
Общ бюджет: 13 300 BGN
БФП: 6 517 BGN
Общо изплатени средства: 6 517 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 517 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 517 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 539 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 539 BGN
В т.ч. Национално финансиране 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 978 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
978 BGN
Финансиране от бенефициента 14 178 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз