Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/002-03
Наименование: “Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Неделино”
Бенефициент: Община Неделино
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Неделино
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1: Система за организация и изпълнение на проекта
Дейност 2: Представяне на проекта – Статии в местните вестници, табели за визуализация, Конференция на общинското ръководство, ТВ презентации
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на строителен надзор, извършване на СМР, доставка на оборудване
Дейност 4: Изпълнение на СМР - на общежитие “Дичо Петров”
Дейност 5: Изпълнение на СМР - в СОУ “Св.Св. Кирил и Методий”
Дейност 6: Доставка на оборудване
Дейност 7: Кръгла маса
Дейност 8: Оперативно и финансово управление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 994 000 BGN
Общ бюджет: 702 310 BGN
БФП: 702 310 BGN
Общо изплатени средства: 751 976 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 702 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 198 800 BGN
2009 196 674 BGN
2010 575 440 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 218 938 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
751 976 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 596 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 168 980 BGN
2009 167 173 BGN
2010 489 124 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 186 098 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
639 180 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 29 820 BGN
2009 29 501 BGN
2010 86 316 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 32 841 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 796 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура Община Неделино
Индикатор 5 Създаване на нови работни места:- постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз