Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0213-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на ЧУГУНЕНА АРМАТУРА - БЪЛГАРИЯ АД, чрез покриване на международно признати стандарти
Бенефициент: "ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на ЧУГУНЕНА АРМАТУРА - БЪЛГАРИЯ АД, чрез покриване на международно признати стандарти
Дейности: Назначаване на ръководния екип на проекта; Разработване и утвърждаване на детайлен план и график на проекта; Утвърждаване на конкретна методика и формиране на комисия, отговорна за за избор на консултанти, сертифициращ орган и доставчици; Процед
Идентифициране и оценка на процесите в дружеството с оглед на съответствието им с изискванията на стандарт БДС EN ISO 14001:2004; Разработване на документацията по стандарт БДС EN ISO 14001:2004
Доставка и пускане в експлоатация на измервателното оборудване, предмет на инвестиции;
Обучение на служителите на дружеството за изпълнение на конкретните изисквания, произтичащи от разработената документация по стандарт БДС EN ISO 14001:2004; Въвеждане на Система за управление на околната среда; Обучение на вътрешни одитори
Вътрешен одит и коригиращи дейности за съответствие
Подготовка за сертификационен одит
Сертификационен одит
Финансов и технически отчет на проекта
Финансов одит
Финализиращи дейности по проекта
Визуализация по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 930 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 84 930 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз